ralc.co.il

true

תחומי עיסוק שיורשו להמשיך לדווח על בסיס מזומן

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  11.08.2021

קביעת תחומי העיסוק אשר יורשו להמשיך בדיווח על בסיס מזומן

רמי אריה, עו"ד רו"ח

בסקירה של השינויים הצפויים במיסוי לפי חוק ההסדרים החדש לשנת 2022 ואילך, אשר פורסמו במאמרנו מיום 1.8.2021, הצבענו על הכוונה לצמצם משמעותית את הדיווח על בסיס מזומן, ולהותיר שיטת דיווח זו רק לתחומי עיסוק מסוימים. לבקשת רבים, אנו מפרסמים כאן את תחומי העיסוק שיורשו להמשיך ולדווח על בסיס מזומן.

כפי שציינו במאמרנו דנן, הצעת חוק ההסדרים החדש קובעת כי כל חבר בני אדם יחויב בדיווח על בסיס מצטבר לצורכי מס – למעט, חבר בני אדם שמחזור הכנסותיו נמוך מ- 10 מיליון ₪ בשנה ולמעט חבר בני אדם העוסק במשלח יד מיוחד כהגדתו בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד, התשס"ג -  2003.

מכאן, כי חבר בני אדם לרבות שותפות, או חברה, יהיו רשאים לדווח על בסיס מזומן, רק אם עיקר ההכנסה שלהם אינה ממכירת מלאי, והם עוסקים באחד או יותר מתחומי הפעילות הבאים:

1.       אבטחה

2.       אגרונומיה

3.       אדריכלות

4.       אמנות ואומנות, לרבות יצירת אמנות

5.       אמרגנות, משחק, זמרה ובידור

6.       אסטרולוגיה, גרפולוגיה ותורת הנסתר

7.       ביקורת לרבות ביקורת איכות וטיב

8.       דוגמנות

9.       הוראה, הנחיה, הדרכה, לרבות מתן הרצאות

10.   הנדסה

11.   וטרינריה

12.   יצירת חומרת מחשבים, תפעול חומרת מחשבים וטיפול בחומרת מחשבים

13.   תכנות מחשבים

14.   חקירות

15.   טיס ושיט

16.   טלקומוניקציה

17.   ייצוג בעל משלח יד מיוחד

18. ייעוץ, לרבות בתחום הפיננסי, האישי, הביטחוני, החקלאי, הטכני, ההנדסי,   הארגוני, הניהולי, המדיני, המדעי, המיסויי, העסקי, הכלכלי

19.   כלכלה

20.   כתיבה והלחנה

21.   מחקר ופיתוח מדעי

22. ניהול, לרבות ניהול תיקים, השקעות או נכסים, ניהול חברות, ניהול ארגונים,   מוסדות, גופים מסחריים לרבות בהליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס נכסים

23.   סטטיסטיקה

24.   ספורט

25.   עיתונות ועריכה

26.   פרסומת ויחסי ציבור

27.   עריכת דין, עריכת פטנטים, ייצוג בפני ערכאות שיפוטיות

28.   צילום

29.   ראיית חשבון

30. רפואה, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה, רפואת שיניים, מתן שירותים רפואיים        ופרה-רפואיים, רפואה אלטרנטיבית, טיפול בליקויי התפתחות

31.   שירותי דת

32.   שמאות

33.   תווך

34.   תרגום

35.   תקשורת, במאות, הפרה ועריכה

כפי שפורט במאמרנו הקודם מיום 1.8.2021, חברות ושותפויות שאינן עוסקות באחת מתחומי העיסוק הנקובים לעיל, כגון: חברות העוסקות במתן שירותי ניקיון, לא יורשו להמשיך לדווח על בסיס מצטבר ככל שהצעת חוק ההסדרים תאושר, ועלולה לחול עליהם חבות מס גבוהה בשלוש שנות המס הקרובות עקב המעבר לדיווח על בסיס מצטבר. כדאי שייערכו לכך מראש .

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5725-תחומי-עיסוק-שיורשו-להמשיך-לדווח-על-בסיס-מזומן.aspx

© כל הזכויות שמורות