ralc.co.il

true

פיצויים בעד נזק עקיף בשל מבצע "שומר החומות"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  15.08.2021

פיצויים בעד נזק עקיף בשל מבצע "שומר החומות"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ניזוקים מפעולות לחימה ואיבה במבצע "שומר חומות" בעוטף עזה, ובכל המדינה לפי סוגי הנזקים, על פי אחד ממסלולי הפיצוי המפורטים להלן, כדאי שיגישו תביעה לפיצוי ממס רכוש וקרן הפיצויים, עד ליום 19.10.2021. בנוסף, תמיד ניתן להגיש תביעות בגין נזק ישיר שנגרם לנכסים בגין פגיעה עקב פעולות לחימה או איבה בתקופת המבצע ובכלל לפי החוק.

ביום 10.6.2021 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), תשפ"א – 2021, אשר מטרתן לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בשל מבצע "שומר החומות" בתקופה מיום 10.5.2021 ועד ליום 21.5.2021.

לפי התקנות, ניזוק שעסקו מצוי ב-" אזור המיוחד ", רשאי להגיש תביעה בגין נזק עקיף שנגרם לו בשל מבצע "שומר החומות",  בתקופה האמורה, בהתאם למסלולים השונים. זאת, לאחר שהוכח קיומו והקשר הסיבתי של הנזק למבצע "שומר החומות", ובכל מקרה לא יותר מחישוב הפיצוי, ע"פ אחד מהמסלולים שנבחרו ע"י הניזוק.

ביום 16.7.2021 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2021 – בנושא פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופת מבצע "שומר החומות",  הכולל הנחיות ודברי הסבר לציבור בהתאם להוראת השעה בתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים.

תנאי סף להגשת תביעה בכל אחד מן המסלולים,  הוא כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, כהגדרת מונחים אלה בתקנות הוראת השעה.

ניזוק רשאי להגיש תביעה באחד מהמסלולים המפורטים להלן:

1.       מסלול שכר :

פיצוי במסלול זה מיועד למעביד ששילם שכר עבודה לעובדיו אשר נעדרו מעבודה בתקופת הפיצוי, כולה או חלקה, המתגוררים בטווח שעד 80 ק"מ מגבול רצועת עזה. סכום הפיצוי עבור יום עבודה מלא יהיה כדלקמן:   

 

במקרים בהם העובד לא עבד בחלק מיום העבודה, סכום הפיצוי יהיה יחושב באופן יחסי בין שעות העבודה בפועל לסך שעות העבודה במשרה מלאה.

בחישוב ימי היעדרות העובד לא יכללו, בין היתר, ימי היעדרות בשל מחלה, בידוד בשל נגיף הקורונה, תאונה, חופשה, חופשת לידה, מילואים.

הוראת הביצוע מפרטת את התנאים לקבלת הפיצוי, אופן חישוב ימי ההיעדרות, אופן הגשת התביעה ופירוט החריגים אשר לא יאפשרו הגשת תביעת פיצויים בשל "נזק עקיף" במסלול שכר.

2.       מסלול מחזורים :

הזכאות להגשת תביעה במסלול זה הינה לעוסקים שעסקם מצוי בטווח של עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה (בהתאם למפה שבנספח א' להוראת הביצוע) .

חישוב הנזק במסלול זה מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות, בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני, כדלקמן:

 

סכום הפיצוי במסלול זה לא יעלה על 1.5 מיליון ₪.

בחישוב מחזור העסקאות בתקופת הבסיס ינוטרלו עסקאות חריגות שנעשו בתקופה זו, ירידה משמעותית שהחלה בתקופה שקדמה לתקופת הזכאות וכן כל פעילות היוצרת עיוות מהותי במחזור העסקאות. וכן, עסקאות שנעשו בין בעל מניות בחברה או שותף בשותפות, לבין החברה או השותפות בה הוא בעל מניות או שותף בה, לרבות תשלום עבור דמי ניהול בין בעל מניות, חברות ושותפויות .

כמו כן, הוראת הביצוע מפרטת, בין היתר, את תנאי הזכאות לפיצוי במסלול זה ביחס לעוסק פטור, איחוד עוסקים, מלכ"ר זכאי, ועסק חדש, וכן את רשימת הגופים והעסקים המוחרגת מהזכאות להגשה תביעה במסלול זה.

3.       מסלול חקלאות :

מטרת המסלול היא לתת מענה לעוסקים בענף החקלאות, שלהם גידולים בשטחים חקלאיים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה. זאת, בדרך של אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם הופרעה עקב המבצע.

אופן חישוב הפיצוי במסלול זה משתנה בהתאם למרחק הגידולים החקלאיים מרצועת עזה, ונע בין 1,935 ₪ לבין 4,031 ₪, המוכפלים במספר העובדים של הניזוק בשטחים האמורים.

הוראת הביצוע מפרטת, בין היתר, את רשימת העוסקים המוחרגים מהזכאות להגשה תביעה במסלול זה.

4.       מסלול אדום :

ניזוק ביישוב ספר או שעסקו מצוי באזור שבטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לנספח א' להוראת הביצוע), לגבי נזק שאירע באזור האמור, יהיה רשאי לבחור בין פיצוי לפי תקנות הוראת השעה לבין פיצוי לפי התקנות העיקריות.

 

למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות פיצויים בגין נזקי מלחמה, איבה וקורונה מאז מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006, וכן בניהול הליכים משפטיים בפני ועדות הערר. אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה   בהקשר לתביעות ונזקים שנגרמו לבעלי העסקים עקב המצב הביטחוני, על מנת למצות את סכומי הפיצויים המרביים אותם ניתן לקבל לפי החוק והתקנות .  

לצפייה בהוראת הביצוע המלאה – לחץ כאן

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5728-פיצויים-בעד-נזק-עקיף-בשל-מבצע-שומר-החומות.aspx

© כל הזכויות שמורות