ralc.co.il

true

ביטול היטל העסקת עובדים זרים לכלל הענפים במשק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  28.10.2021

ביטול היטל העסקת עובדים זרים לכלל הענפים במשק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

פורסם תזכיר החוק לביטול ההיטל החל על מעסיקים בגין העסקת עובדים זרים. שימו לב, כי להבדיל מהפרסומים שהיו בתקשורת בנושא זה, לפי תזכיר החוק, מדובר על ביטול ההיטל באופן גורף לכל ענפי המשק.

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, קובע במסגרת פרק י' היטל על העסקת עובדים זרים.

על פי הוראות החוק, מעסיק של עובד זר חייב לשלם היטל בשיעור של עד 20 אחוזים, בהתאם לענף בו מועסק העובד, על בסיס השכר המדווח המשולם לעובדים, כאשר חל איסור על המעסיק לנכות את ההיטל משכרו של העובד. החוק אינו חל, בין היתר, על עובדים זרים בתחום הסיעוד וספורטאים זרים. החל משנת 2016 חל היטל בשיעור אפס בענף החקלאות, במסגרת הוראות שעה.

ביום 26.10.2021 פרסם משרד האוצר את תזכיר החוק בעניין ביטול ההיטל לגבי הכנסת עובד זר שהופקה או נצמחה משנת 2022 ואילך.

במסגרת תזכיר החוק, מוצע לבטל את ההיטל לגבי הכנסת עובד זר שהופקה או נצמחה החל מיום 1.1.2022 ואילך. השפעת תזכיר החוק המוצע צפויה לגרוע מהכנסות המדינה (הפסד) סך של 700 מיליון ₪ לשנה.

נסב את תשומת הלב, כי תזכיר החוק אינו מבחין בין סוגי ענפים, אלא מבטל את היטל העסקת העובדים הזרים ביחס לכלל הענפים במשק. מדובר בבשורה של ממש לעסקים רבים, אשר נקלעו לקשיים רבים לאור חיובם בהיטל העסקת עובדים זרים ובמיוחד לאור הקשיים שהתווספו מפרוץ מגפת הקורונה. ואולי אף יביא לירידת מחירים לצרכן.

לאור הקשיים והעומס הכספי הכבד שההיטל הטיל על המעסיקים, אשר חלקם על סף חדלות פירעון עקב שומות המס שקיבלו מרשות המיסים עקב חיובים בהיטל, היינו מבקשים משר האוצר לקבוע גם הסדרים רטרואקטיביים בדבר ביטול ההיטל או הפחתתו, או הפחתת הצמדה וריבית, או תשלומים לשיעורין – כדי לסייע למעסיקים אלו. נזכיר, כי לפי הפסיקה – חייבת רשות המיסים לבטל את הקנסות שהוטלו בגין אי תשלום היטל וחיובי ניכויים אחרים, לרבות לבטל את קנסי אי הניכוי שהוטל על המעסיקים, בתנאים שנקבעו.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5753-ביטול-היטל-העסקת-עובדים-זרים-לכלל-הענפים-במשק.aspx

© כל הזכויות שמורות