ralc.co.il

true

מצגת עקרונית בנושא: הערכת שווי חברות

רמי אריה, עו"ד רו"ח, ד"ר שלמה נס, עו"ד רו"ח, רווית ברקוביץ, כלכלנית

 |  30.11.2021

מצגת עקרונית בנושא:

הערכת שווי חברות

רמי אריה, עו"ד רו"ח, ד"ר שלמה נס, עו"ד רו"ח, רווית ברקוביץ, כלכלנית

 

הערכת שווי לחברה/לעסק – נדרשת לצרכים פנימיים, לצרכי הצגה למשקיעים או אף כחלק מחוות דעת מומחה לביהמ"ש/בוררות.

·         כאשר רוצים למכור את החברה/העסק

·         לזהות את המוניטין הטמון בו

·         להעביר את העסק לחברה

·         למכור מניות שערכן כולל מוניטין (הלכת שלמה שרון)

·         לגייס משקיעים

·         לערוך התחשבנות בין בעלי העסק/השותפים

·         לצורך איזון משאבים בין בני זוג (בעלי חברות/עסקים) 

·         ועוד

 

הערכת שווי לחברה, היא שיטה להערכת שווי של נכסים פיננסיים מוחשיים ולא מוחשיים, הכוללת ניתוח כלכלי של החברה, באמצעות שימוש בנוסחאות ומודלים כלכליים שונים. מטרת הערכת השווי היא לאמוד את שווי החברה למועד מסוים, זאת בין היתר, במקרים של מיזוג ורכישת חברה, מכירה או קנייה של מניות, הליך גירושין, חלוקת עיזבון ועוד.

 

ראו מצגת עקרונית תמציתית  

בנושא "הערכת שווי חברות", הכוללת, בין היתר, את הסוגיות הבאות:

הגישות הנפוצות להערכת שווי, שיטת השווי הנכסי,

שיטת המכפיל, היוון תזרים מזומנים, הצלבת שיטות,

עקרונות כלליים של שיטת היוון תזרים המזומנים,

תקופת התחזית, הכנסות והוצאות חד פעמיות,

מודל הדיבידנדים של גורדון, שיעור ההיוון, קביעת מחיר ההון,  

השיקולים הכלכליים והגורמים השונים לבחינת הערכת השווי,

דוגמא למודל הערכת שווי ועוד...

 

 

נציין, כי העבודות הכלכליות נערכות על ידי חברת טופ שיא ניתוח עסקי בע"מ, המורכבת מצוות מקצועי של רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים ויזמים, הפועלת תחת מטריית השירותים של פירמת משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'. לפרטים נוספים פנו אלינו.

 

 

לצפייה במצגת המלאה –  לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5777-מצגת-עקרונית-בנושא-הערכת-שווי-חברות.aspx

© כל הזכויות שמורות