ralc.co.il

true

הארכה מתוכננת של תמ"א 38 עד ליום 1.10.2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  05.01.2022

הארכה מתוכננת של תמ"א 38 עד ליום 1.10.2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בעלי דירות במסגרת פרויקט תמ"א 38, היו זכאים להקלות מס שונות בהתאם להוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין אשר הייתה בתוקף עד ליום 31.12.2021. כעת, פורסם תזכיר החוק אשר נועד להאריך את תחולת הוראת השעה עד ליום 1.10.2022.

במסגרת פרויקט תמ"א 38 מתקשרים יזמי בנייה עם בעלי דירות בבניינים לצורך ביצוע עסקה שבמסגרתה מוכרים הדיירים ליזם את זכויות הבנייה הנוספות בבניין, זאת בתמורה לחיזוק הבניין הישן או הריסתו ובנייתו מחדש בהתאם להוראות תמ"א 38.

בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין, קבועות הוראות אשר פוטרות ממס מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), וכן למכירת זכות במקרקעין בעסקאות שנועדו לצורך הריסת מבנה והקמתו מחדש לפי תמ"א 38.

בנוסף, לפי סעיף 31ב לחוק מע"מ, על מתן שירותי בנייה בהתאם לתמ"א 38, אשר ניתנו בתמורה למכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס לפי פרק חמישי 5 (קרי, שירותי הבנייה שמספק היזם לבעלי הדירות הישנות), יחול מע"מ בשיעור אפס.

תוקף הטבות אלה פג בסוף שנת 2021.

במאמרנו מיום 27.12.2021 בנושא "הטבות מס בתמ"א 38 יינתנו רק בכפוף לחתימת הסכם עד ליום 31.12.2021", התייחסנו לעמדה הרשמית של רשות המסים, לפיה ההטבות במס לעסקאות תמ"א 38 יחולו גם על עסקאות אשר נחתמו טרם תום שנת 2021 אך ייכנסו לתוקף לאחר תחילת שנת 2022.

ביום 29.12.2021 פורסם תזכיר החוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין בנושא הארכת תוקף פרק חמישי 5, במסגרתו מוצע להאריך את תחולת הוראת השעה ולקבוע שהוראות הפרק יחולו על מכירת זכות נמכרת לפי סעיף 49לג ולפי סעיף 49לג1 לחוק מיסוי מקרקעין עד ליום 1.10.2022. וכן להאריך את תוקף ההטבה לעניין מע"מ עד אותו מועד.

לפי הערכת רשות המסים, שווי הטבות המס הניתנות לנישומים בפרויקטים של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה הוא כ-500 מיליון ₪ בשנה. מתוכם 120 מיליון ₪ כתוצאה מפטור ממס שבח הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין וכן 380 מיליון ₪ כתוצאה ממתן מע"מ בשיעור אפס על שירותי הבנייה.

כדאי להקדים ולנצל את הטבות המס לתמ"א 38 חיזוק או פינוי ובינוי עד 30.9.2022, כי אין לדעת אם תהיה הארכה נוספת שלהן. אנו לרשותכם להבהרות נוספות.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5804-הארכה-מתוכננת-של-תמ-א-38-עד-ליום-1-10-2022.aspx

© כל הזכויות שמורות