ralc.co.il

true

תקרות, הוצאות מוכרות ועוד - לשנת המס 2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  17.01.2022

כל נתוני המס המעודכנים לשנת המס 2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 23.12.2021 פרסמה רשות המיסים את כל נתוני המס המעודכנים 
לשנת המס 2022 -  חוברת הניכויים לשנת המס 2022,

הכוללת הנחיות למעסיקים ולמנכים אחרים באשר לחישוב מס הכנסה

מיגיעה אישית ממשכורת ושכר עבודה.

 

חוברת הניכויים כוללת, בין היתר, את הנושאים כדלקמן:

 

1.       מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית והכנסות שאינן מיגיעה אישית:

 

2.  מס יסף - על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה 663,240 ₪ (55,270 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"לבשיעור של 3%.

לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין (בהמשך תפורסם הוראת ביצוע בעניין זה).

3.  נקודות זיכוי - חוברת הניכויים כוללת, בין היתר, התייחסות להארכת הוראת שעה בעניין נ"ז ליחיד בגין סיום לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע, נ"ז בגין נטול יכולת ועוד.

4.  הטבות מס - תקרות מתואמות עבור הפקדות בקופות גמל וקרנות השתלמות, רשימת ישובים מוטבים לשיעורי ההנחה ממס, תרומות למוסדות ציבור ועוד.

5.  פטורים - חוברת הניכויים כוללת, בין היתר, התייחסות לתיקון הוראות סעיף 9(5) לעניין זכאות הפטור לנכים ועיוורים. מענקים פטורים ממס (עקב פרישה, מוות), הגרלות הימורים ופרסים, פטור להכנסה מהשכרת דירה למגורים, פטורים מהגשת דו"ח לגבי הכנסות ממשכורת, הכנסות מריבית, נכסי חוץ ועוד.

6.  ניכויים - ניכוי מריבית, הוצאות לינה בארץ, הוצאות למתנדב במוסד ציבורי, הוצאות החזקת טלפון, הוצאות נסיעה לחו"ל, שווי שימוש רכב, מתנות ועוד.

7.       שכר דירה פטור ממס – עד תקרה בסך של 5,196 ₪ לחודש.

 

8.    מס שכר והיטל העסקת עובדים זרים – שיעורי המס החלים על מלכ"רים ומוסדות כספיים, ושעורי המס החלים על העסקת עובדים זרים על פי ענפים.

 

 

לצפייה בכל נתוני המס - בחוברת הניכויים לשנת המס 2022 – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5813-תקרות-הוצאות-מוכרות-ועוד-לשנת-המס-2022.aspx

© כל הזכויות שמורות