ralc.co.il

true

העסקת עובדים בשעות נוספות נוספות בימי האומיקרון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  02.02.2022

העסקת עובדים בשעות נוספות נוספות - בימי האומיקרון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

עקב התפשטות זן האומיקרון והתרחבות היקף הבידודים, שרת הכלכלה והתעשייה, הגברת אורנה ברביבאי, חתמה על היתר כללי המאפשר העסקה בשעות נוספות, לצורך שמירה על רציפות תפקודית של המשק. תוקף הוראת השעה הינו מיום 17.1.2022 ועד ליום 14.2.2022.

ביום 16.1.2022 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה.

במסגרת הוראת השעה, נקבע בין היתר, כדלקמן:

     1. אורך שבוע העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות (במקום 58 שעות כיום).

     2. מכסת השעות הנוספות החודשית לא תעלה על 90 שעות .

     3. תתאפשר העסקת עובדים במשך של עד 14 שעות עבודה יומיות (כולל שעות נוספות), עד 8 פעמים בחודש. ובלבד שתינתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה-12 ל-14, זאת בנוסף להפסקה הקיימת לעובד לפי כל דין.

מהיתר זה מוחרגים מעסיקים בענפים מסוימים לגביהם קיים סיכון בטיחותי, כך שההיתר להעסיק עובדים בשעות נוספות לא יחול על עובדיהם, בין היתר, מעסיק בענף התחבורה הציבורית, וכן על מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף ההובלה, צו ההרחבה בענף ההיסעים וצו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

באשר למעסיקים המעסיקים למעלה מ-20 עובדים נקבע כי הם יוכלו לעשות שימוש בהיתר זה, בהתקיים אחד מאלה:

     1.  20% לפחות ממצבת העובדים נעדרו ממקום העבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ושלא ניתן לבצע את העבודה באמצעות עובדים קיימים.

בחינת מצבת העובדים תהיה בהתאם לדיווחים למוסד לביטוח לאומי, כממוצע התקופה שבין חודש אוקטובר 2021 לחודש דצמבר 2021.

    2.  מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות ונעדרו ממקום העבודה יותר מ-20% לפחות מעובדיו באותה המשמרת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה המשמרת.

 

נציין, כי העסקה בניגוד לתנאי ההיתר וחוק שעות עבודה ומנוחה עשויה לגרור סנקציות מנהליות בהתאם לסמכויות לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011  או העמדה לדין פלילי בהתאם לנסיבות ההפרה.

 

לצפייה בהוראת השעה – לחץ כאן

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5827-העסקת-עובדים-בשעות-נוספות-נוספות-בימי-האומיקרון.aspx

© כל הזכויות שמורות