ralc.co.il

true

מדרגות מס רכישה - לשנים 2003-2011

23.01.2011

מדרגות מס רכישה

מכירת זכות במקרקעין חייבת במס רכישה משווי המכירה, או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין. חובת התשלום היא על הקונה או על מי שמוקנות לו זכויות באיגוד (סעיף 9 לחוק)

14 טיפים להחזרים והפחתת מס רכישה

תאריך

דירת מגורים יחידה

דירת מגורים אחרת

תקרה 1

תקרה 2

תקרה 3

תקרה 1

תקרה 2

סכום

% מס

סכום

% מס

סכום

% מס

סכום

% מס

סכום

% מס

16.01.2011

1,139,320

פטור

1,601,210

3.50

היתרה

5.00

969,330

3.50

היתרה

5.00

16.01.2010

1,084,935

פטור

1,524,770

3.50

היתרה

5.00

923,070

3.50

היתרה

5.00

16.01.2009

1,026,660

פטור

1,442,870

3.50

היתרה

5.00

772,310

3.50

היתרה

5.00

16.01.2008

907,700

פטור

1,275,690

3.50

היתרה

5.00

772,310

3.50

היתרה

5.00

01.11.2007

925,000

פטור

1,300,000

3.50

היתרה

5.00

787,000

3.50

היתרה

5.00

01.08.2007

850,000

פטור

1,300,000

3.50

היתרה

5.00

746,820

3.50

היתרה

5.00

16.07.2007

602,260

פטור

746,820

3.50

היתרה

5.00

746,820

3.50

היתרה

5.00

16.04.2007

600,400

פטור

744,520

3.50

היתרה

5.00

744,520

3.50

היתרה

5.00

16.01.2007

557,420

פטור

691,240

3.50

היתרה

5.00

691,240

3.50

היתרה

5.00

16.10.2006

575,490

פטור

713,625

3.50

היתרה

5.00

713,625

3.50

היתרה

5.00

16.07.2006

574,865

פטור

712,850

3.50

היתרה

5.00

712,850

3.50

היתרה

5.00

16.04.2006

596,050

פטור

739,120

3.50

היתרה

5.00

739,120

3.50

היתרה

5.00

16.01.2006

594,795

פטור

737,550

3.50

היתרה

5.00

737,550

3.50

היתרה

5.00

16.10.2005

581,725

פטור

721,345

3.50

היתרה

5.00

721,345

3.50

היתרה

5.00

16.07.2005

559,350

פטור

693,600

3.50

היתרה

5.00

693,600

3.50

היתרה

5.00

01.07.2005

550,000

פטור

682,020

3.50

היתרה

5.00

682,020

3.50

היתרה

5.00

16.04.2005

439,430

0.50

682,020

3.50

היתרה

5.00

682,020

3.50

היתרה

5.00

16.01.2005

444,910

0.50

690,530

3.50

היתרה

5.00

690,530

3.50

היתרה

5.00

16.10.2004

464,315

0.50

720,650

3.50

היתרה

5.00

720,650

3.50

היתרה

5.00

16.07.2004

463,315

0.50

719,095

3.50

היתרה

5.00

719,095

3.50

היתרה

5.00

16.04.2004

456,844

0.50

709,065

3.50

היתרה

5.00

709,065

3.50

היתרה

5.00

16.01.2004

456,855

0.50

709,065

3.50

היתרה

5.00

709,065

3.50

היתרה

5.00

01.01.2004

464,815

0.50

721,425

3.50

היתרה

5.00

721,425

3.50

היתרה

5.00

16.10.2003

464,815

0.50

721,425

3.50

היתרה

5.00

721,425

3.50

היתרה

4.75

16.07.2003

457,855

0.50

710,620

3.50

היתרה

4.75

710,620

3.50

היתרה

4.75

16.04.2003

494,685

0.50

767,785

3.50

היתרה

4.75

767,785

3.50

היתרה

4.75

16.01.2003

491,245

0.50

762,450

3.50

היתרה

4.75

762,450

3.50

היתרה

4.75

01.01.2003

499,385

0.50

775,075

3.50

היתרה

4.75

775,075

3.50

היתרה

4.75תאריך

עולה חדש

משק חקלאי

תקרה 1

תקרה 2

תקרה 1

תקרה 2

סכום

% מס

סכום

% מס

סכום

% מס

סכום

% מס

16.01.2011

1,463,035

0.5

היתרה

5.00

299,240

0.5

היתרה

5.00

16.01.2010

1,373,220

0.50

היתרה

5.00

284,960

0.50

היתרה

5.00

16.01.2009

1,318,400

0.50

היתרה

5.00

296,660

0.50

היתרה

5.00

16.01.2008

1,165,670

0.50

היתרה

5.00

238,420

0.50

היתרה

5.00

16.10.2007

1,187,840

0.50

היתרה

5.00

242,955

0.50

היתרה

5.00

16.07.2007

1,127,190

0.50

היתרה

5.00

230,550

0.50

היתרה

5.00

16.04.2007

1,123,730

0.50

היתרה

5.00

229,840

0.50

היתרה

5.00

16.01.2007

1,043,310

0.50

היתרה

5.00

213,395

0.50

היתרה

5.00

16.10.2006

1,077,095

0.50

היתרה

5.00

220,305

0.50

היתרה

5.00

16.07.2006

1,075,925

0.50

היתרה

5.00

220,065

0.50

היתרה

5.00

16.04.2006

1,115,570

0.50

היתרה

5.00

228,175

0.50

היתרה

5.00

16.01.2006

1,113,230

0.50

היתרה

5.00

227,690

0.50

היתרה

5.00

16.10.2005

1,088,750

0.50

היתרה

5.00

222,685

0.50

היתרה

5.00

16.07.2005

1,046,875

0.50

היתרה

5.00

214,120

0.50

היתרה

5.00

01.07.2005

1,046,875

0.50

היתרה

5.00

210,550

0.50

היתרה

5.00

16.04.2005

1,029,395

0.50

היתרה

5.00

210,550

0.50

היתרה

5.00

16.01.2005

1,042,240

0.50

היתרה

5.00

213,170

0.50

היתרה

5.00

16.10.2004

1,087,695

0.50

היתרה

5.00

222,470

0.50

היתרה

5.00

16.07.2004

1,085,350

0.50

היתרה

5.00

221,990

0.50

היתרה

5.00

16.04.2004

1,070,215

0.50

היתרה

5.00

218,895

0.50

היתרה

5.00

16.01.2004

1,070,215

0.50

היתרה

5.00

218,895

0.50

היתרה

5.00

01.01.2004

1,088,870

0.50

היתרה

5.00

222,710

0.50

היתרה

5.00

16.10.2003

1,088,870

0.50

היתרה

4.75

222,710

0.50

היתרה

4.75

16.07.2003

1,072,560

0.50

היתרה

4.75

219,375

0.50

היתרה

4.75

16.04.2003

1,158,840

0.50

היתרה

4.75

237,025

0.50

היתרה

4.75

16.01.2003

1,150,785

0.50

היתרה

4.75

235,375

0.50

היתרה

4.75

01.01.2003

1,169,845

0.50

היתרה

4.75

239,275

0.50

היתרה

4.75


ביום 8.11.2007 פורסם ברשומות תיקון מס' 59 לחוק מיסוי מקרקעין לפיו עלה הפטור ממס רכישה על דירת מגורים יחידה מ- 602 אלף שקל ל- 850 אלף ₪, רטרואקטיבית מיום 1.8.07 ול- 925 אלף ₪ החל מ 1 בנובמבר 2007. לפי ההצעה שאושרה על חלק השווי עד ל-1,300,000 יחול מס רכישה בשיעור של 3.5% ועל יתרת השווי יחול מס רכישה בשיעור של 5%.

בהתאם לתיקון, הפטור ממס רכישה לגבי רכישת דירה יחידה יהפוך מהוראת שעה לפטור קבוע ועדכון מדרגות מס הרכישה בהתאם למדד יבוצע אחת לשנה ולא בכל רבעון.

יתר המס ששולם יוחזר לרוכשים במהלך אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.

מתאריך

קרקע / מגרש / אחרים

בניין / אחר

מתאריך 01.01.2004 ועד היום אין שינוי

01.01.2004

5.00%

5.00%

01.01.2003

4.75%

4.75%

07.11.2001

4.50%

4.50%

31.12.1999

5.00%

5.00%

01.03.1998

4.50%

4.50%

01.01.1995

5.00%

3.50%

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-987-מדרגות-מס-רכישה-לשנים-2003-2011.aspx

© כל הזכויות שמורות