• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

פרק ב' לחוק התאומים

01.01.2007

פרק ב: תיאום הכנסה שלגביה נוהלו פנקסים
 לפי שיטת החשבונאות הכפולה

 

תחולת פרק ב'

2.    הוראות פרק זה יחולו בקביעת ההכנסות שלהלן:

 

(1)   הכנסה של חבר-בני-אדם שאיננו שותפות;

 

(2)   הכנסה של יחיד ושל שותפות שלגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

[סעיף 2 ימשיך לחול, ככל שהוא נוגע להוראות הממשיכות לחול לפי סעיף זה - ראו להלן סעיף 33א]

 

ניכוי בשל פחת או הפחתה

3.

(א)   על אף האמור בכל דין, הפחת שהנישום זכאי לו לגבי נכסים קבועים יהא בשיעורים שייקבעו בתקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

(ב)   יותר ניכוי נוסף בשל פחת, או הפחתה לפי סעיף 2(ב) לחוק עידוד התעשיה, שהנישום זכאי להם לגבי נכסים קבועים, בסכום השווה לסכום המתקבל מהכפלת שיעור הפחת או ההפחתה שנקבע לגבי אותו נכס בסכומים המתקבלים מהכפלת כל חלק שהוצא או שולם על חשבון החלק מהמחיר המקורי שבעדו הוא זכאי לפחת בשיעור עליית המדד מהחודש שבו החלק שהוצא או שולם הובא בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, והכל עד תום שנת המס; ואם היה זכאי בעבר לגבי אותו נכס לניכוי בשל פחת לפי סעיף 15 לחוק המיסוי או לפי סעיף 18 לחוק זה, יחושב שיעור עליית המדד מהחודש שבו רכש את הנכס, אך לא לפני תחילת שנת המס 1982, עד תום שנת המס.

 

(ג)    לא יותרו בשנת המס תוספת פחת, ניכוי נוסף או ניכוי התחלתי, על פי כל דין אחר, למעט ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות ובעד מכונות להוצאת כרטיסי נסיעה ברכב ולמעט הניכויים על פי סעיף 11 לפקודה.

 

(ד)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יותר ניכוי נוסף בשל פחת לגבי רכב פרטי כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשל"ה-1975, שאינו רכב המשמש להשכרה בעסק להשכרת רכב או ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה, ואילו לגבי מטע ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטע יותר ניכוי נוסף בשל פחת בדרך שתיקבע בתקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

 

(ה)   הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) לא יחולו לגבי נכס שהנישום תבע בשלו בשנת המס ניכוי לפי סעיף 2 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראות שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 , או פחת לפי סעיף 21(ד) לפקודה, וסעיף קטן (א) לא יחול לגבי בנין להשכרה שהפחת לגביו נקבע לפי סעיף 53ג לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.

 

(ו)    בוטל.

[הוראות תחולה ומעבר לאחר תיקון 20 - ראו להלן בסעיף 33א(3)]

 

תיאום הכנסה בשל מלאי

4.    [סעיף 4 לא יחול בשנות המס 1994 - 2007 - ק"ת 5574, ק"ת 5654, ק"ת 5731, ק"ת 5801, ק"ת 5878, ק"ת 5942, ק"ת 6028, ק"ת 6090, ק"ת 6147, ק"ת 6227, ק"ת 6301, ק"ת 6363, ק"ת 6441; ק"ת 6549; ראה גם סעיף 32(ג)(1) לחוק וקר"ן א' לשנים קודמות]

(א)   בסעיף זה -

(1)   "מלאי סופי" - המלאי לתום שנת המס כפי שנקבע לצורך קביעת ההכנסה;

(2)   "ערך המלאי הסופי" - הערך שנקבע למלאי הסופי לענין מס הכנסה;

(3)   "הערך הממוצע של המלאי" - מחצית ערך המלאי הסופי, בתוספת מחצית הערך האמור כשהוא מוכפל במדד של החודש האחרון של שנת המס הקודמת ומחולק במדד של החודש האחרון של שנת המס;

(4)   "תקופת החזקת מלאי" -

(א)   מספר חודשים כמספר המתקבל מהכפלת הערך הממוצע של המלאי במספר החודשים שבתקופת הדו"ח, מחולק בסכום עלות המכירות בתקופת הדו"ח; לענין זה, "עלות המכירות" - לפי עקרונות חשבונאיים בניכוי הוצאות ריבית שנזקפו לעלות כאמור;

(ב)   פסקת משנה (א) לא תחול אם הנישום בחר שלגבי כל חלק שבמלאי הסופי תיקבע תקופת החזקה נפרדת, לפי מספר החודשים שבהם החזיק באותו חלק בשנת המס, אם הוכיח את תקופת ההחזקה להנחת דעתו של פקיד השומה;

(5)   "סכום תיאום מלאי" - ערך המלאי הסופי בניכוי הוצאות הריבית שנזקפו לערך כאמור, כשהוא מוכפל במחצית שיעור עליית המדד בחודשים האחרונים של שנת המס שמספרם כמספר החודשים שבתקופת החזקת המלאי, כאמור בפסקה (4)(א), או במלוא שיעור עליית המדד בתקופת החזקת המלאי כאמור בפסקה (4)(ב); כללה תקופת החזקת המלאי חלק של חודש, יהיה שיעור עליית המדד בו, חלק יחסי משיעור עליית המדד בחודש הראשון מבין החודשים האמורים, כיחס חלק החודש האמור לחודש שלם.

 

(ב)   יווסף להכנסה סכום תיאום מלאי, ויראוהו כהכנסה מעסק.

 

(ג)    הוכיח הנישום, להנחת דעתו של פקיד השומה, שנזקפו לערך המלאי הסופי הוצאות ריבית, יופחתו הוצאות הריבית האמורות מסכום תיאום המלאי, ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום תיאום המלאי.

 

(ד)   הוכיח הנישום, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ערך המלאי הסופי בתוספת סכום תיאום המלאי עולה על שווי השוק של המלאי ביום האחרון של שנת המס, יוקטן סכום תיאום המלאי בסכום ההפרש שביניהם.

 

(ה)   הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לא יחולו על נישום שקבע את ערך המלאי הסופי לפי העלות של המלאי כשהעלות מתואמת לפי מלוא השינוי בשער החליפין ממועד רכישת המלאי עד תום שנת המס; בחר הנישום, בתקופת תחולתו של חוק זה, לקבוע כך את ערך המלאי הסופי, לא יוכל לחזור בו מבחירתו במשך שתי שנות מס לאחר השנה שבה בחר כאמור.

 

(ו)    הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לא יחולו על נישום שקבע את ערך המלאי הסופי לפי מחירי מכירה, והוא יהא רשאי לנכות מהסכום שבו העריך את המלאי כאמור את שני הסכומים האלה:

(1)   סכום השווה לערך המלאי הסופי כאמור כשהוא מוכפל ביחס שבין סך כל הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות לבין סך כל המכירות, כפי שמתקבל מדו"ח ריווח והפסד לשנת המס;

(2)   סכום השווה לערך המלאי הסופי כאמור כשהוא מוכפל ביחס שבין 30% מהריווח התפעולי שנקבע לפי עקרונות חשבונאיים לאחר ניכוי הוצאות ריבית לבין סך כל המכירות, בשנת המס;

בסעיף קטן זה -

      "מחירי מכירה" - לגבי מלאי שטרם הבשיל או טרם הגיע לגמר ייצורו, הכנתו או בנייתו (להלן - תהליך ייצור) - מחיר מכירה שלו אילו הסתיים תהליך ייצורו בניכוי חלק יחסי ממנו כיחס סך ההוצאות שיש להוציא להשלמת תהליך ייצורו לסך הוצאות ייצורו;

      "הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות" - למעט -

(1)   הוצאות ריבית;

(2)   תשלומים כלשהם לבעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה, ובנישום יחיד - לקרובו כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודה.

 

(ז)    לא יווסף להכנסתו של נישום סכום תיאום מלאי בשל מלאי סופי שהוא יבול שטרם נקטף או נקצר ובשל מלאי בעלי חיים המשמשים לייצור ההכנסה, אם הנישום העריך את המלאי הסופי האמור בדרך שקבע הנציב לענין זה.

 

(ח)   סכום שהוסף להכנסה לפי סעיף זה, יווסף לעלות המלאי ההתחלתי בשנת המס הבאה.

 

 

תיאום מקדמות מלקוחות ומקדמות לספקים

5.    [סעיף 5 לא יחול בשנות המס 1994 - 2007 - ק"ת 5574, ק"ת 5654, ק"ת 5731, ק"ת 5801, ק"ת 5878, ק"ת 5942, ק"ת 6028, ק"ת 6090, ק"ת 6147, ק"ת 6227, ק"ת 6301, ק"ת 6363, ק"ת 6441, ק"ת 6549; ראה גם סעיף 32(ג)(1) לחוק וקר"ן א' לשנים קודמות]

(א)   בסעיף זה, "סכום תיאום מקדמות" - סך כל המקדמות שקיבל או שילם נישום במזומן על חשבון מכירת מלאי או רכישתו (להלן - מקדמות) שהיו רשומות בפנקסיו בסוף שנת המס, כשכל אחת מהן מוכפלת בשיעור עליית המדד ממועד קבלתה או תשלומה או מתחילת שנת המס,לפי המאוחר, עד תום שנת המס; התקבלו או שולמו המקדמות האמורות במועדים שונים בשנת המס, יראו את מועדי קבלתן או תשלומן לפי הסדר מהמועד המאוחר בשנת המס ועד למועד המוקדם שבו התקבלו או שולמו.

(ב)   סכום תיאום מקדמות בשל מקדמות שקיבל נישום ושאינן נושאות ריבית, או הנושאות ריבית בשיעור הנמוך משיעור עליית המדד או משיעור השינוי בשער החליפין, לפי הענין, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), יותר כהוצאה, ובלבד שהסכום שיותר כהוצאה לא יעלה על סכום תיאום המלאי לפי סעיף 4(ב) בתוספת סכום ההכנסה לפי סעיף קטן (ג); היו בין המקדמות האמורות מקדמות נושאות ריבית, יופחת סכום הריבית מהסכום שיותר כהוצאה על פי סעיף קטן זה.

(ג)    סכום תיאום מקדמות בשל מקדמות ששילם נישום ושאינן נושאות ריבית, או הנושאות ריבית בשיעור הנמוך משיעור עליית המדד או משיעור השינוי בשער החליפין, לפי הענין, בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), יווסף להכנסה ויראוהו כהכנסה מעסק; היו בין המקדמות האמורות מקדמות נושאות ריבית, יופחת סכום הריבית מהסכום שהוסף על פי סעיף קטן זה.

(ד)   הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) והוראות סעיף 4 לא יחולו לגבי מלאי שהוא יחידת עבודה כהגדרתה בסעיף 18(ד) לפקודה ולגבי קרקע שהינה מלאי עסקי שהוראות סעיף 18(ד) לפקודה חלות עליה.

(ה)   סכום שהותר כהוצאה על פי סעיף זה יווסף להכנסה בשנת המס הבאה, וסכום שהוסף להכנסה על פי סעיף זה ינוכה ממנה.

 

 

ריווח או הפסד מניירות ערך נסחרים בבורסה

 

מיסים און-ליין - חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה - 1985

ניכוי או תוספת בשל אינפלציה

7.    (א)   בסעיף זה -

      "סיכום ההון" - סכום ההון כאמור בתוספת א' בתוספת סכום השינויים החיוביים כאמור בתוספת ג', ובניכוי סכום הנכסים הקבועים כאמור בתוספת ב' וסכום השינויים השליליים כאמור בתוספת ג';

      "הכנסה חייבת" - הכנסה חייבת שהוראות פרק זה חלות בקביעתה, לפני כל אלה, ולמעט הכנסה חייבת שמקורה בחלוקת הכנסות לפי סעיף 62 לפקודה:

(1)   ניכוי לפי סעיף זה שאינו יתרת ניכוי לפי סעיף זה המועברת משנת מס קודמת;

(2)   ניכוי מיוחד לפי סעיף 8;

(3)   יתרת ניכוי לשמירת ההון או יתרת סכום מוסף לפי סעיף 34 לחוק המיסוי;

(4)   ניכוי לפי כל דין, המוגבל בשיעור מההכנסה החייבת.

 

(ב)   כאשר סיכום ההון הוא סכום חיובי, ינוכה מההכנסה סכום השווה לסיכום ההון כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בשנת המס, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 70% מההכנסה החייבת;

 כללה ההכנסה החייבת הכנסות שנקבעו לגביהן שעורי מס שונים, ייעשה הניכוי לפי הסדר החל מההכנסה שנקבע לגביה שעור המס הגבוה ביותר, ובלבד שסכום הניכוי מכל אחד מסוגי ההכנסה לא יעלה על השיעור האמור ממנה; ואולם אם ההכנסה החייבת כללה הכנסה שהיא סכום אינפלציוני לפי סעיף 88 לפקודה או לפי סעיף 47 לחוק מס שבח או לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, רשאי הנישום שלא לנכות את הניכוי לפי סעיף זה מההכנסות האמורות; יתרת הסכום שלא נוכה בשנת המס תנוכה מההכנסה בשנת המס הבאה, כשהיא מתואמת לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הבאה;הפסד שנוצר מניכוי כאמור ייראה כהפסד מעסק.

[הוראות תחולה ומעבר לאחר תיקון 20 - ראו להלן בסעיף 33א(4)]

 

(ג)    הגבלת הניכוי מההכנסה החייבת כאמור בסעיף קטן (ב) לא תחול על הכנסה מפקדון שהופקד אצל החשב הכללי במשרד האוצר שלא בידי מוסד כספי כהגדרתו בסעיף 22 וכן על הכנסה שהיא ריווח מניירות ערך כאמור בסעיף 6(ב) שמקורה מאגרות חוב הנסחרות בבורסה כהגדרתה בסעיף 6, שהונפקו בידי המדינה או בערבותה, או מתעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות שהוצעו לציבור על פי תשקיף שבו התחייב המנפיק להשקיע לפחות 75% מנכסי הקרן באגרות חוב כאמור וההתחייבות האמורה קויימה; השקעה של קרן כאמור בניירות ערך שחל עליהן הסדר לרכישת ניירות ערך בנקאיים שפורסם בילקוט הפרסומים 2971 מיום ט"ז בחשון התשמ"ד (23 באוקטובר 1983), שנעשתה אחרי יום חתימת ההסכמים שבהסדר כאמור, יראוה כהשקעה באגרות חוב כאמור.

 

(ד)   כאשר סיכום ההון הוא סכום שלילי, ייווסף להכנסה סכום השווה לסיכום ההון כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בשנת המס ויראוהו כהכנסה מעסק; כללה ההכנסה החייבת מעסק הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, יווסף לכל אחד מסוגי ההכנסה חלק יחסי מסכום התוספת האמורה כיחס כל סוג הכנסה חייבת מעסק לכלל ההכנסה החייבת מעסק.

 

(ה)   על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), הניכוי לפי סעיף קטן (ב) מהכנסה מעסק שהוא בניה של יחידות עבודה או התוספת להכנסה כאמור לפי סעיף קטן (ד) יהיו כמפורט להלן:

(1)   הסכום המותר בניכוי בשנת המס לפי סעיף קטן (ב) או (ג) לרבות ניכוי שלא נוכה בשנת המס הקודמת בשל הוראות סעיף קטן (ב) יוקטן באותו חלק מסכום הניכוי שהיה נזקף ליחידות עבודה או קרקע שהן מלאי עסקי שההכנסה ממכירתן לא דווחה בשנת המס אילו הניכוי היה הוצאות ריבית; הסכום שיוקטן כאמור יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס עד תום שנת המס שבה ההכנסה ממכירתן של יחידות העבודה או הקרקע האמורות דווחה לראשונה, וינוכה מההכנסה כפי שדווחה באותה שנת מס;

(2)   סכום התוספת האמורה בסעיף קטן (ד) יופחת מהוצאות הריבית לענין סעיף 18(ד) לפקודה, עד גובה הוצאות הריבית, ועל הסכום שבו עודף סכום התוספת על הוצאות הריבית כאמור יחולו הוראות סעיף קטן (ד);

 לענין סעיף קטן זה, "יחידות עבודה" ו-"הוצאות ריבית" - כהגדרתן בסעיף 18(ד) לפקודה.

[הוראות תחולה ומעבר לאחר תיקון 20 - ראו להלן בסעיף 33א(5)]

 

ניכוי מיוחד

8.

(א)   יותר ניכוי מיוחד כמפורט להלן:

(1)   היה שיעור עליית המדד בשנת המס בין 25% ל-50% - 2.5% מההכנסה החייבת;

(2)   עלה שיעור עליית המדד בשנת המס על 50% - ניכוי כאמור בפסקה (1) ו-2.5% נוספים מההכנסה החייבת לכל 100% נוספים של שיעור עליית המדד או חלק מהם.

 

(ב)   כללה ההכנסה החייבת הכנסות שנקבעו לגביהן שיעורי מס שונים, ינוכה כנגד כל אחד מסוגי ההכנסה חלק יחסי מהניכוי האמור בסעיף קטן (א), כיחס אותה הכנסה לכלל ההכנסה החייבת.

 

(ג)    בסעיף זה, "הכנסה חייבת" - הכנסה חייבת שהוראות פרק זה חלות בקביעתה, לפני כל אלה, ולמעט הכנסה חייבת שמקורה בחלוקת הכנסה לפי סעיף 62 לפקודה:

(1)   ניכוי לפי סעיף זה;

(2)   יתרת ניכוי לשמירת ההון או יתרת סכום מוסף לפי סעיף 34 לחוק המיסוי;

(3)   ניכוי לפי כל דין, המוגבל בשיעור מההכנסה החייבת, למעט ניכוי לפי סעיף 7.

 

 

הפסדים

9.

 

(א)   הפסדים משנים קודמות, הניתנים לקיזוז לפי הפקודה, וחלק ההפסדים הניתנים לקיזוז לפי סעיף 36 לחוק עידוד התעשיה, יתואמו בשנת המס לפי שיעור עליית המדד בשנת המס; ואולם הפסדים כאמור שקוזזו במהלך השנה כנגד ריווח הון או שבח מקרקעין שנוצרו באותה שנה, יתואמו לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס עד החודש שקדם לחודששבו נוצר ריווח ההון או השבח.

 

(ב)   על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יתואמו הפסדים מעסק בידי חבר-בני-אדם, שקוזזו עד תום שנת המס הקודמת כנגד הכנסה שאיננה חייבת במס חברות.

 

(ג)    במכירת נכס קבוע בר פחת שאינו רכב פרטי או בנין שחל עליו חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 , וכן במכירת נכס קבוע שהוא נייר ערך, יראו הפסד ריאלי כהפסד הון לענין סעיף 92 לפקודה; לענין זה, "הפסד ריאלי" - הסכום שבו נמוך ריווח ההון או השבח מהסכום המתקבל מצירופם של שני סכומים אלה:

(1)   יתרת המחיר המקורי של הנכס, למעט מחצית הוצאות ההחזקה שלא הותרו בניכוי ולמעט יתרת הוצאות השבחה, הכל כמשמעותן בחלק ה' לפקודה, כפול בשיעור עליית המדד מהיום שבו הנכס הובא בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, ועד יום המכירה;

(2)   יתרת הוצאות כל השבחה כשהיא מוכפלת בשיעור עליית המדד מהיום שבו ההשבחה הובאה בחשבון כנכס מוגן או כגריעה מההון לפי חוק המיסוי או כנכס קבוע או כשינוי שלילי, הכל לפי המוקדם, עד יום המכירה;

 מכירה שיש בה הפסד הון כאמור בסעיף 92 לפקודה יראוה, לעניין זה, כמכירה בריווח הון ששיעורו הוא אפס.

[הוראות תחולה ומעבר לאחר תיקון 20 - ראו להלן בסעיף 33א(6)]

 

ריבית בשל הון

10.   על אף האמור בכל דין, לא תותר בניכוי ריבית בשל פריט הון כאמור בתוספת א' או בתקנות לפי סעיף 33(ב), לרבות ריבית בשל פריטים המהווים שינוי חיובי כאמור בתוספת ג'.

 

הוצאות ריבית לפני שהנכס החל לשמש בייצור הכנסה

11.   (א)   הוצאות ריבית על הון ששימש לרכישת נכס קבוע לפני שהנכס החל לשמש בייצור הכנסה, יותרו בניכוי על אף האמור בסעיף 17 לפקודה, והוצאות ריבית כאמור שנזקפו לנכס קבוע על פי סעיף 18(ד) לפקודה יותרו בניכוי, ובלבד שסכום ריבית כלשהי שיותר בניכוי על פי סעיף קטן זה לא יעלה על כל סכום שהובא בחשבון בשל הנכס האמור כנכס קבוע או כשינוי שלילי, לפי הענין, כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מתחילת שנת המס או מהיום שבו הובא בחשבון כאמור, לפי המאוחר, עד החודש שקדם לחודש שבו הנכס החל לשמש בייצור הכנסה או עד תום שנת המס, לפי המוקדם.

(ב)   סכום הניכוי לפי סעיף קטן (א) לא יווסף למחיר המקורי של הנכס לצורך חישוב הפחת וחישוב ריווח ההון והשבח במכירת הנכס.

[הוראות תחולה ומעבר לאחר תיקון 20 - ראו להלן בסעיף 33א(7)]

(ג)    סעיף 17(1)(ב) לפקודה לא יחול אם הנישום קיבל ריבית או הפרשי הצמדה בשל מס יתר, כהגדרתו בתוספת א', שהובאבחשבון כנכס קבוע או כשינוי שלילי, לפי הענין.

 

מכירת נכס מוגן או נכס קבוע

 

12.   (א)    נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס שאינו נכס קבוע ושהיה נכס מוגן לפי חוק המיסוי, ושההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, רשאי להפחית [עד שנת המס 1988 הנוסח הינו: יפחית] מההכנסה האמורה בשנת המס סכום השווה לסכום הנכס המוגן כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, ובנכס בר פחת - סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון, לפי הענין, עד תום שנת המס 1984, והסכום המתקבל יתואם לפי שיעור עליית המדד מתחילת שנת המס 1985 ועד תום שנת המס (להלן - סכום ההפחתה) [עד תום שנת המס 1993 - סכום ההפחתה יחוייב במס בשיעור של 10% ולא יראוהו כהכנסה]; את סכום ההפחתה לא יראו כהכנסה; סכום ההפחתה החלקי המתואם עד תום שנת המס 1993 יחוייב במס בשיעור של 10%. הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הכנסה שהיא ריווח ממגרש שהוחלו לגביו הוראות סעיף 4 לחוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 , על הכנסה ממכירת בנין להשכרה שחלות לגביה הוראות סעיף 53ג לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ועל הכנסה ממכירת בנין או מגרש שחלות לגביה הוראות סעיף 85(ד) לפקודה.

 

(ב)   נישום שכלל בדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס, הכנסה ממכירת נכס קבוע שההכנסה ממכירתו היא בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה בשנת המס, רשאי להפחית מהריווח ממכירת הנכס כאמור, סכום השווה לסכום הנכס הקבוע כפי שנקבע ליום הקובע או כפי שנקבע לענין הגריעה מההון, הכל לפי הוראות חוק המיסוי, או כפי שנקבע בתחילת שנת המס או כפי שנקבע לענין השינויים השליליים כאמור בתוספת ג', ובנכס בר פחת - סכום כאמור פחות סכומי הפחת שהותרו בניכוי, הכל כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד מהיום הקובע או מהיום שבו הובאו בחשבון הסכומים לענין הגריעה מההון או מתחילת שנת המס או מהיום שהובאו בחשבון כשינוי שלילי כאמור בתוספת ג', הכל לפי הענין, ועד חודש מכירת הנכס, ובלבד שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום הריווח ממכירת הנכס [עד תום שנת המס 1993 - סכום שהופחת כאמור יחוייב במס בשיעור של 10% ולא יראוהו כהכנסה]; סכום שהופחת כאמור לא יראוהו כהכנסה, והחלק היחסי של הסכום שהופחת, כשהוא מתואם עד תום שנת המס 1993, יחוייב במס בשיעור של 10%, והמס ישולם תוך 30 יום מהיום שבו נמכר הנכס או מיום פרסום חוק זה, לפי המאוחר; את סכום המס שיש לשלם במהלך שנת המס יראו כמקדמה לפי סעיף 175 לפקודה ואותו חלק ממנו שלא שולם עד תום שנת המס יראוכחוב מס מתום שנת המס.

 

(ג)    לענין סעיף זה, נכס - לרבות חלק מנכס.

[הוראות תחולה ומעבר לגבי ס"ק (א)-(ג) לאחר תיקון 20 - ראו להלן בסעיף 33א(8)]

 

(ד)   על אף האמורבסעיף קטן (א) ובסעיף 34(2) לחוק המיסוי, נישום שהיו לו בשנת המס הכנסה כאמור בסעיף קטן (א) ויתרת סכום מוסף כאמור בסעיף 34(2) לחוק המיסוי שלא קוזזה בשנת המס לפי הוראות הסעיף האמור, יקזז בשנת המס מהיתרה האמורה את סכום ההפחתה כאמור בסעיף קטן (א); עלה סכום ההפחתה על היתרה האמורה יופחת ההפרש מההכנסה כאמור בסעיף קטן (א); נותרה יתרת סכום מוסף לאחר הפעלת הוראות סעיף קטן זה יחולו עליה הוראות סעיף 34(2) לחוק המיסוי.

 

 דין שותפות המנהלת פנקסים בשיטה הכפולה

13.   בקביעת הכנסתה של שותפות יחולו הוראות פרק זה בכפוף להוראות אלה:

(1)   לכל אחד מהשותפים שהשקעתו בשותפות רשומה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שהוראות פרק ב' חלות בקביעתה ייוחס חלק מההכנסה, לפני הניכוי או התוספת לפי סעיף 7 והניכוי המיוחד לפי סעיף 8, לפי החלק שהוא זכאי לו בהכנסת השותפות לפי סעיף 63 לפקודה;

(2)   יתרת ההכנסה או ההפסד שלא יוחסו לפי פסקה (1) ייוחסו לכל אחד מהשותפים שפסקה (1) לא חלה עליו, לפי החלק שהוא זכאי לו ביתרת ההכנסה כאמור; על הכנסה או הפסד שיוחסו לשותף כאמור יחולו יתרת הוראות פרק ב' שלא הוחלו לפי פסקה (1); לענין סעיף 7(א) סיכום ההון של שותף כאמור יהא חלק יחסי מסיכום ההון של השותפים כאמור בשותפות, כיחס חלקו של השותף ביתרת ההכנסה או ההפסד כאמור.

(3)   הוראות סעיף זה לא יחולו בקביעת הכנסתה של אגודה שיתופית חקלאית שביקשה להחיל עליה את הוראות סעיף 62 לפקודה, ודינה לענין חוק זה יהא כדין חברה.

 

דין חבר-בני-אדם בפירוק

14.   בחבר-בני-אדם שפירוקו הסתיים בשנת המס יחולו הוראות אלה:

(1)   יתרת סכום מוסף לפי סעיף 34 לחוק המיסוי שלא קוזזה בשנת המס, תיווסף להכנסה בשנת המס;

(2)   לענין חישוב ריווח הון שחבר חייב בו לפי סעיף 93 לפקודה, יופחת מהתמורה לפי הסעיף האמור סכום השווה לחלק יחסי מסכום הניכוי בשל אינפלציה שלא נוכה בשנת המס מההכנסה של חבר-בני-אדם בשל הוראות סעיף 7(ב) או (ה) וחלק יחסי מסכום יתרת ניכוי לשמירת ההון לפי סעיף 34 לחוק המיסוי שלא נוכה כאמור, הכל לפי חלקו של החבר בזכות לקבלת הנכסים בפירוק.

 

6.    בטל

 

 

 

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר