• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

הנפקת אופציות לעובדים

31.03.2004

שיעור מס' 20

הנפקת אופציות לעובדים

25 APB– הנפקת ניירות ערך לעובדים

123 FAS– הטבות מבוססות הון

כללי

בהענקת אופציות לעובדים קיימים שיקולים רבים, שהעיקרים בהם -

הגברת מוטיבציה בקרב העובדים, תמריץ בקליטת עובדים חדשים, תחליף להעלאות שכר וצמצום ניגודי אינטרסים בין בעלי המניות למנהלים.

הענקת אופציות מתבצעת בדרך של אימוץ תוכנית אשר על בסיסה נחתמים חוזים אישיים עם מקבלי האופציות.

התוכנית מהווה מסגרת משפטית חוזית והיא תכלול בין היתר את הפרטים הבאים:

1. הסברים לגבי מטרת התוכנית והקריטריונים שהנחו את ההנהלה.

2. הגדרת קבוצות העובדים שייהנו מהתוכנית.

3. השלכות כלכליות והשכלות מיסוי.

4. הגדרת התנאים – כמות האופציות שיוקצו, סוגי המניות, מועדי מימוש, מחירי מימוש, זכויות הצבעה וכדומה.

הגדרות

"תוכנית מפצה" – תוכנית שמטרתה העיקרית לתגמל את העובדים והיא משקפת הטבה לעובדים.

"תוכנית שאינה מפצה" – תכנית שכל מטרתה להרחיב את הבעלות על החברה בין העובדים.

בהתאם ל- 25 APB, יש להתייחס לתוכנית להנפקת ניירות ערך לעובדים כאל תוכנית מפצה, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. כל העובדים על בסיס משרה מלאה זכאים להשתתף על בסיס שוויוני.

2. תקופת הזמן בה ניתן לממש את האופציות מוגבלת לתקופה סבירה.

3. ההנחה ממחיר השוק אינה עולה על 15% (שווה ערך לעלויות הגיוס שנחסכו).

123 FASטוען שכל תוכנית להענקת אופציות לעובדים היא תוכנית מפצה. יחד עם זאת, תוכנית להנפקת מניות אכן יכולה להיחשב כלא-מפצה בהתקיים התנאים כאמור לעיל, אולם גבול ההנחה הסבירה הוא 5% (ולא 15% כמו 25 APB).

"מענק קבוע" (תוכנית קבועה) – מענק מפצה המבוסס על הנפקת הון המותנה רק בהמשך עבודתו של העובד בחברה.

"מענק משתנה" (תוכנית משתנה) – מענק מפצה המותנה, הן בהמשך עבודתו של העובד בחברה והן בהשגת יעד ביצועי מסוים.

סוגיות חשבונאיות עיקריות

1. האם בהקצאת אופציות לעובדים ישנו מרכיב הטבה שיש להתחשב בו.

2. מהו אופן מדידת מרכיב ההטבה.

3. מהו העיתוי למדידת מרכיב ההטבה.

4. מהו אופן רישום ההטבה בדוחות הכספיים.

הטיפול החשבונאי של 25 ABP

אופן מדידת ההטבה

ההטבה תימדד על פי הערך הפנימי של האופציה, המחושב כהפרש בין שווי המניה נשואת האופציה לבין תוספת המימוש.

ערך פנימי של אופציה = מחיר מניה בניכוי תוספת מימוש.

שווי שוק של אופציה = ערך פנימי + ערך זמן.

עיתוי מדידת ההטבה

עיתוי מדידת ההטבה יהיה ביום המדידה, המוגדר כמועד בו ידועים לראשונה תוספת המימוש וכמות המניות שתנבע מהמימוש.

בתוכנית קבועה, יום המדידה יהיה דומה ליום ההקצאה. לעומת זאת, בתוכנית משתנה, בכל תקופת חתך יש לעדכן את ההטבה בגין שינויים שחלו במחיר המניה, ממועד ההקצאה ועד ליום המדידה.

אופן רישום ההטבה

יש ליצור קרן הון כנגד הוצאות שכר נדחות בגין סך ההטבה שנמדדה.

הוצ' שכר נדחות ייזקפו לרווה"פ על פני התקופה בה נצברת זכאות העובד לאופציות (תקופת הקנייה vesting period ).

הוצ' השכר הנדחות אינן עומדות בהגדרת נכס, כהגדרתו בתיאוריה החשבונאית. לפיכך, הוצ' השכר הנדחות יוצגו בקיזוז מההון העצמי.

דוגמא:

הון מניות 9,000

פרמיה 91,000

קרן הון 200

הוצ' שכר נדחות (200)

ח' הוצ' שכר נדחות 200 = (3 – 5) * 100 אופ'

ז' קרן הון תוספת מימוש מחיר המניה

נניח שבתוכנית זו זכאות העובד לאופציות היא על פני 4 שנים.

כל שנה נרשום:

ח' הוצ' שכר 50 = 4 / 200

ז' הוצ' שכר נדחות

בתום 4 השנים הוצ' השכר יופחתו כליל וקרן ההון בסך 200 תהיה כנגד עודפים (הוצ' השכר שהשפיעו בהדרגה על רווה"פ – השפיע על העודפים).

שיטת ההפחתה

הפחתת הוצ' השכר הנדחות צריכה להיות בהתאם לתנאי ההקנייה, כך שאם הזכאות כולה מתגבשת בתום התקופה יש ליישם שיטת הפחתה בקו ישר. אם הזכאות מתגבשת על פני התקופה – יש לנקוט בהפחתה סדרתית.

יש לציין שאם תנאי ההקנייה מאפשרים מימוש מיידי אזי יש להפחית מיידית את הוצ' השכר לרווה"פ.

28 FIN– יישום שיטת הפחתה סדרתית לגבי תוכנית משתנה

23-00 EITF– מאפשר לבחור את שיטת ההפחתה לגבי תוכנית קבועה ובלבד שתוגדר על ידי ההנהלה ותיושם בעקביות.

דוגמא 1 – תוכנית קבועה

ב- 1/1/00 העניקה חברה, ללא תמורה, אופציות לעובדים.

האופציות נכנסות לתוקף בחלקים שווים על פני 5 שנים.

נתונים נוספים:

מס' עובדים 5,000

אופציות לעובד 100

תוספת מימוש 4 $

מחיר מניה 5 $

אין תנאי ביצועי שיכול להשפיע על כמות המניות או תוספת המימוש ולכן יום המדידה הוא יום ההענקה, דהיינו 1/1/00.

הפקודה שתירשם ב- 1/1/00:

ח' הוצ' שכר נדחות 500,000 = (4 – 5) * 100 * 5,000

ז' קרן הון

ב- 31/12/00:

ח' הוצ' שכר 100,000 = 5 / 500,000

ז' הוצ' שכר נדחות

עד סוף 2004 יופחתו כל הוצ' השכר הנדחות לרווה"פ.

דוגמא 2 – תוכנית משתנה

ב- 1/1/00 העניקה חברה, ללא תמורה, אופציות לעובדים.

האופציות ניתנות למימוש בהשגת יעד ביצועי של רווחים מצטברים בסך 4,000,000 $ על פני 3 שנים.

נתונים נוספים:

מס' עובדים 5,000

אופציות לעובד 100

תוספת מימוש 5 $

מחיר מניה 5 $

ליום 31/12/00 השיגה החברה רווחים מצטברים של 4,500,000 $ וההנהלה צופה עמידה ביעד שהוגדר.

מחיר המניה:

31/12/00 8$

31/12/01 9$

ב- 31/12/00 החברה צופה כי ניתן יהיה לעמוד ביעד – לפיכך ב- 31/12/00 נמדוד לראשונה את ההטבה:

ח' הוצ' שכר נדחות 1,500,000 = (5 – 8) * 100 * 5,000

ז' קרן הון

ח' הוצ' שכר 500,000 = 3 / 1,500,000

ז' הוצ' שכר נדחות

ב- 31/12/01 מחיר המניה עלה ל- 9$, לפיכך יש לבצע שינוי אומדן של ההטבה.

2,000,000 = (5 – 9) * 100 * 5,000

ח' הוצ' שכר נדחות 500,000 = 1,500,000 – 2,000,000

ז' קרן הון

הופחת ש.ק הפחתה מצטברת

הפחתה –

ח' הוצ' שכר 833,333 = 500,000 – 2/3 * 2,000,000

ז' הוצ' שכר נדחות

הטיפול החשבונאי של 123 FAS

לא הגיוני למדוד את ההטבה לפי הערך הפנימי בלבד – יש למדוד את השווי ההוגן של האופציה לפי הערך הפנימי + ערך הזמן.

לצורך כך משתמשים במודלים מתמטיים.

חברה בד"כ תעדיף ליישם את 25 APBבכדי לצמצם את העלויות שלה.

לגבי עובדים ניתנת האפשרות ליישם את 25 APBאך לגבי גורמים שאינם "עובדים", כגון נותני שירותים – יש ליישם את 123 FAS.

אופן מדידת ההטבה

התקן קובע שיש למדוד את ההטבה על בסיס השווי ההוגן של המכשיר ההוני שהונפק.

כאשר מדובר באופציה, השווי ההוגן מחושב בעזרת מודלים מתמטיים, כגון S& Bאו המודל הבינומי.

המודלים לוקחים בחשבון פרמטרים כגון: תנודתיות במחיר המניה, אורך חיים של האופציה, שיעור ריבית ללא סיכון ועוד.

ההטבות ההוניות ליועצים ולנותני שירותים ימדדו על פי השווי ההוגן של השירות או המוצר שניתן, או על פי השווי ההוגן של המכשיר ההוני שהונפק, זה מביניהם הניתן למדידה מהימנה יותר.

עיתוי מדידת ההטבה

מועד מדידת ההטבה יהיה ביום ההענקה, המוגדר כמועד בו הוענק המכשיר ההוני בפועל.

מכיוון שכך, בהתאם לתקן זה, אין הבחנה בין תוכנית קבועה לתוכנית משתנה ולשינוי במחיר המניה אין השפעה על מדידת ההטבה.

18-96 EITFמטפל בעיתוי המדידה בהענקה לנותני שירותים.

00-18 EITFמטפל באופציות הניתנות למימוש מיידי, וקובע כי יום המדידה הוא יום חתימת ההסכם.

אופן רישום ההטבה

רישום ההטבה יהיה בהתאם לכללים של 25 APB(רושמים קרן הון, הפחתה על פני תקופת ההקנייה וכו').

יש לציין שהתקן מתיר לחברות להמשיך וליישם ביחס לעובדים בלבד את הוראות 25 APB. במקרה זה נדרשת החברה לתת ביאור פרופורמה, המתאר את ההשפעה על הרווח והרווח למניה אילו היו מיושמות הוראות 123 FAS.

הבהרה 44 ל- 25 APB

ההבהרה פורסמה כדי לדון באירועים מסוימים אשר משפיעים על ההטבה הנגזרת מהענקת אופציות.

במקרים רבים חברות אימצו תוכניות קבועות על מנת שלא לרשום הטבה בדוחות הכספיים, ובשלבים מאוחרים יותר בוצעו שינויים בתוכנית האופציות, על מנת להטיב עם העובדים.

ההבהרה קובעת בין היתר את האירועים והנסיבות, אשר הופכים תוכנית קבועה לתוכנית משתנה.

הבהרה 44 קובע כי דירקטור הוא כמו "עובד"

[לקרוא דפים שחולקו]

הצעה לתקן מס' 16, בדבר נדל"ן להשקעה, מאמצת את הוראות תקן בינלאומי מס' 40. יחד עם זאת, בהצעה לתקן מוסרת האפשרות להציג נדל"ן להשקעה בהתאם לשווי שוק והשיטה התקפה היחידה היא שיטת העלות בניכוי פחת נצבר.

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש יולי