• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס ערך מוסףטבלאות מידעעדכוני סכומים לפי חוק מע מ לשנת 2012

עדכוני סכומים לפי חוק מע"מ לשנת 2012

01.07.2012

עדכוני סכומים לפי חוק מע"מ לשנת 2012

רמי אריה, עו"ד רו"ח

רשות המיסים בישראל עדכנה בתחולה מיום 1.1.2012 את הסכומים והשיעורים לפי חוק מע"מ כדלקמן:

תאור/נושא

סכום בש"ח/

שיעור

בתוקף מיום

סעיף בחוק/ תקנה

תאריכי עדכון

"עוסק פטור"- עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על

76,884

1.1.2012

סעיף 1 לחוק

1 בינואר

חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של

303

1.7.2012

סעיף 47א לחוק

1 בינואר

1 ביולי

דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק

18,400

1.7.2012

תקנת משנה 23(ג)

1 בינואר

1 ביולי

קביעת תקופת דיווח ע"פ מחזור העסקאות של העוסק

· דיווח דו חודשי למחזור עד

· דיווח חודשי למחזור מעל

1,500,000

1,500,000

1.1.2009

1.1.2009

תקנות משנה:

20(ג)(1)

20(ב)

1 בינואר

1 בינואר

קנס על איחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)

215

1.7.2011

סעיף 94 לחוק

1 ביולי

קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין

1% ולא פחות מ-317 ש"ח

1.7.2011

סעיף 95(א) לחוק

1 ביולי

משלוח דרישה ראשונה בכתב

15

26.5.2011

תקנת משנה 1(1)

1 בינואר

משלוח דרישה נוספת בכתב

15

26.5.2011

תקנת משנה 1(2)

1 בינואר

קנס פיגורים (לכל שבוע)

0.2%

22.12.1994

סעיף 2א לחוק

-----

הפרשי ריבית (לשנה)

4%

15.6.1993

סעיף 93 לחוק

-----

קנס בשל אי תשלום במועד:

1. לכל שבוע עד חצי שנה

2. לכל שבוע מעל חצי שנה

1/4%

1/2%

22.2.1984

סעיף 96 לחוק

-----

ניהול פנקס חשבונות – קופה רושמת

259

1.1.2012

תקנה 9א

"מחזור עסקאות של עוסק" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 פרק א': הגדרות)
סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה - הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, "עסקאות" - למעט מכירת ציוד;


"עוסק זעיר" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-
1975 פרק א': הגדרות)
החל מ-1.1.2003 בוטל מעמדו של עוסק זעיר במע"מ.
לפיכך החל ממועד זה יהיו שני סוגים של עוסקים לענין מס ערך מוסף:
עוסק מורשה ועוסק פטור.


"חשבונית" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-
1975 פרק א': הגדרות)
חשבונית עסקה או חשבונית מס;


"מס תשומות" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-
1975 פרק א': הגדרות)
מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או על מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;

סעיף 1

''עוסק פטור'' - עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 76,884 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;


סעיף
47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 - חובת עוסק בעת רכישה
קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים שערכם עולה על 299 שקלים חדשים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס או לשלם בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום למוכר בלבד; הטוען שדרש חשבונית או שילם בשיק כאמור - עליו הראיה.

תקנת משנה
23(ג) לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976
על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום העולה על 18,173 ש"ח יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו- 1976, אשר בו רשום העוסק.
ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף
143א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) ליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דו"חות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

תקנת משנה 20 לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976
(ב)תקופת דו"ח של עוסק לענין סעיף 67 לחוק תהא בת חודש ותחילתה באחד בחודש.

(ג)(
1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 1,500 000 ש"ח; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי ,יולי, ספטמבר ונובמבר.

סעיף
94 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - קנס על איחור בהגשת דו"ח
לא הגיש החייב במס במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה, יהא חייב בקנס פיגורים של 212 ש"חלכל שבועיים או חלק מהם.

סעיף
95(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 - קנס על אי ניהול ספרים
לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס של 1% מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך על השכר והריווח, לפי הענין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ- 312 ש"ח לחודש.

תקנה 1(1) לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א - 2011
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאת פעולה - משלוח דרישה ראשונה בכתב - לא יעלה על 15 ₪.

תקנה 1(2) לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א - 2011

הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאת פעולה - משלוח דרישה נוספת בכתב - לא יעלה על 15 ₪.


סעיף
2א לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א- 1980 - קנס פיגורים
לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של 0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.

סעיף
93 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975
"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

סעיף
96 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 - קנס בשל אי תשלום במועד
לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף 97, קנס פיגורים % 1/4 מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו- % 1/2 לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.


תקנה
9א' לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ו - 1976
תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק,יחשב כחשבונית מס לענין שרות שמחירו אינו עולה על
259 ש"ח.

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר