• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס ערך מוסףטבלאות מידעסיכומים ושיעורים במע מ נכון ליום 1 1 2014

סיכומים ושיעורים במע"מ נכון ליום 1.1.2014

מיסים ועסקים

 |  07.01.2014

 

סיכומים ושיעורים במע"מ
נכון ליום 1.1.2014

מערכת מיסים ועסקים

 

סכומים ושיעורים במע"מ

מערכת מיסים ועסקים

תאריכי עדכון

סעיף בחוק/
תקנה

בתוקף
מיום

סכום
בש"ח/
שיעור

תאור/נושא

1 בינואר

סעיף 1 לחוק

1.1.2014

79,482

"עוסק פטור"- עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על

1 בינואר

סעיף 47א לחור

1.1.2014

310

חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של

1 בינואר

תקנת משנה 23(ג)

1.1.2014

18,787

דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק

1 בינואר

1 בינואר

תקנות משנה:

20(ב)

20(ג)(1)

1.1.2009

1.1.2009

1,500,000

1,500,000

קביעת תקופת דיווח ע"פ מחזור העסקאות של העוסק

דיווח דו חודשי למחזור עד

דיווח חודשי למחזור מעל

1 ביולי

סעיף 94 לחוק

1.7.2010

204

קנס על איחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)

1 ביולי

סעיף 95(א) לחוק

1.7.2010

1%

ולא פחות

מ-300 ש"ח

קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחר העסקאות או השכר הרווח לפי העניין)1 בינואר
1 ביולי

תקנת משנה

25(א)(1)


1.1.2010

36

הוצאות הכרוכות בהפעלת הליכי גבייה

1 בינואר

1 ביולי

תקנת משנה 25(א)(2)

1.1.2010

41

הוצאות הכרוכות בהפעלת הליכי עיקול

-----

סעיף 2א לחוק

22.12.1994

0.2%

קנס פיגורים (לכל שבוע)

-----

סעיף 93 לחוק

15.6.1993

4%

הפרשי ריבית (לשנה)

-----

סעיף 96 לחוק

22.2.1984

1/4%

1/2%

קנס בשל אי תשלום במועד:

לכל שבוע עד חצי שנה

לכל שבוע מעל חצי שנה

----

תקנה 9א

1.1.2014

268

ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת

"מחזור עסקאות של עוסק" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 פרק א': הגדרות)

סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף
7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 ), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה - הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, "עסקאות" - למעט מכירת ציוד;


"עוסק זעיר" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-
1975 פרק א': הגדרות)

החל מ-
1.1.2003 בוטל מעמדו של עוסק זעיר במע"מ.
לפיכך החל ממועד זה יהיו שני סוגים של עוסקים לענין מס ערך מוסף:
עוסק מורשה ועוסק פטור.


"חשבונית" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-
1975 פרק א': הגדרות)

חשבונית עסקה או חשבונית מס;


"מס תשומות" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-
1975 פרק א': הגדרות)

מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או על מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;

סעיף 1
''עוסק פטור'' - עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 79,482 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;


סעיף
47 א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 - חובת עוסק בעת רכישה

קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים שערכם עולה על 310 שקלים חדשים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס או לשלם בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום למוכר בלבד; הטוען שדרש חשבונית או שילם בשיק כאמור - עליו הראיה.

תקנת משנה
23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976

על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום העולה על 18,787ש"ח יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-
1976 , אשר בו רשום העוסק.
ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף
143 א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 , הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) ליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דו"חות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

תקנת משנה 20 לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976

(ב)תקופת דו"ח של עוסק לענין סעיף
67 לחוק תהא בת חודש ותחילתה באחד בחודש.

(ג)(
(1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 1,500 000ש"ח; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי ,יולי, ספטמבר ונובמבר.

סעיף
94לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - קנס על איחור בהגשת דו"ח

לא הגיש החייב במס במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה, יהא חייב בקנס פיגורים של
198ש"חלכל שבועיים או חלק מהם.

סעיף
95(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975- קנס על אי ניהול ספרים

לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס של
1%מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך על השכר והריווח, לפי הענין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ- 291ש"ח לחודש.

תקנת משנה
25(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976- דמי גביה

הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, יווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(
1) לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים - 35ש"ח;(2) ביצוע עיקול - 40ש"ח לכל אדם שהשתתף בביצועו.
סעיף
2א לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א- 1980- קנס פיגורים

לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של
0.2%מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.

סעיף
93לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של
4%לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

סעיף
96לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975- קנס בשל אי תשלום במועד

לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף
97, קנס פיגורים % 1/4מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו- % 1/2לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.


תקנה
9א' לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ו - 1976

תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק,יחשב כחשבונית מס לענין שרות שמחירו אינו עולה על
268ש"ח.

דף המידע התעדכן בתאריך 1.1.14 באתר רשות המיסים .
 


 

 

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר