• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםביטוח לאומיטבלאות מידעהתיישנות גביית חובות ע י המוסד לביטוח לאומי

התיישנות גביית חובות ע"י המוסד לביטוח לאומי

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  27.06.2016

התיישנות גביית חובות ע"י המוסד לביטוח לאומי

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 15.5.2016 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא "התיישנות בקביעת דמי ביטוח בביקורת ניכויים". זאת, לאור תיקון מס' 159 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1955, אשר החיל כללים חדשים בסעיף 363א בדבר קביעת התיישנות עד שבע שנים, בהן יוכל המוסד לדרוש חוב דמי ביטוח, הקובע כדלקמן:

"363א. (א) בתוך שבע שנים, לכל היותר, מהמועד לתשלום דמי ביטוח כהגדרתם בסעיף 364(ב), ישלח המוסד לחייב בתשלומם דרישה לתשלום חוב באמצעות הדואר; לא נשלחה דרישה לתשלום החוב בתקופה כאמור, ואם נשלחה - לא ננקטו הליכי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה), או לא בוצע קיזוז בתוך שבע שנים ממועד הדרישה, לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי-תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על אף הוראות כל דין אחר.

(ב) חלה חובת דיווח לפי סעיף 355 או חובת רישום לפי סעיף 379 שלא קוימה במועדה לגבי התקופה שבעדה נדרשים דמי הביטוח, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 380(ב), תתחיל התקופה האמורה בסעיף קטן (א) -

(1) מהמועד שבו קוימה החובה או ממועד קבלת מידע לעניין החבות בדמי הביטוח לפי סעיף 384א, לפי המוקדם;

(2) לעניין מי שחלות לגביו הוראות בדבר שומה סופית של הכנסה וקביעת השומה הסופית חלה במועד מאוחר מהמועדים האמורים בפסקה (1) - ממועד קביעת השומה"

 

מועד התחלת תקופת התיישנות בקביעת חוב בדמי ביטוח   - בסעיף 363א(ב)(1) נקבע כי המועד הקובע למניין 7 השנים הוא מועד קיום חובת רישום/דיווח או מועד קבלת מידע מרשות המסים, המוקדם מבניהם.

תחולת התיקון - החוק נכנס לתוקף החל מיום 1.1.2015 והוא חל על:

 • חובות שהתקבל לגביהם מידע מרשות המיסים (במועד מאוחר ליום 1.1.2015).
 • חובות שלגביהם נקבעה שומה סופית (במועד מאוחר ליום 1.1.2015).

לגבי חובות עבר - ניתנה למוסד לביטוח לאומי שהות עד ליום 30.6.2016 לשלוח דרישה לתשלום חוב משנת 1999 . משמעות הדבר הוא שעד ליום 30.6.2016 בלבד, ניתן לסיים ביקורות המתייחסות לשנים קודמות לשנת 2008 (לפי מניין של 7 שנים), וכל עוד אינן קודמות לשנת 1999.

הוראות בקביעת מועד התיישנות במצבים הבאים :

 1. אם לא הוגש טופס 126 לא קוימה החובה אך יש מידע בדבר שומת ניכויים של מ"ה ההתיישנות תחל שבע שנים מיום קבלת המידע במוסד .
 2. התיישנות תחול על השכר שדווח לעובדים, התאמות 102-126, פער במספרי עובדים מדווחים וחריגים בשיעורי ד.ב. - סעיף נכונות הניכוי .
 3. לא יחולו הוראות התיישנות על:

 • רכיבי הטבות שאינן בשכר (רכבים, ארוחות, מתנות וכו' כולל הפרשי שווי) במידה ולא קוימה חובת הדיווח לגבי הטבות אלו.
 • פריסת/הפרשי שכר מאחר ולא קוימה חובת הדיווח להגשת דוח הפרשים. מועד הגשת גב הטופס 102 לא רלוונטי להתיישנות בחיוב פריסת שכר.


קליטת שומת ניכויים של רשות המסים במערכות המוסד

בעת שנקלטת שומת ניכויים של רשות המסים לגבי שנה מבוקרת והמידע כולל בסיס לחיוב בדמי ביטוח לשנים מוקדמות לשבע שנים, רשאי יהיה המוסד לחייב את דמי הביטוח בהתבסס על המידע בגין השנים שבשומת הניכויים. ובלבד, שהקביעה של המוסד לחיוב דמי ביטוח, תופק בתוך שבע שנים מהמועד בו נקלט המידע במערכות הממוכנות של המוסד ו/או המידע נמסר לאגף ביקורת ניכויים באמצעות המעסיק או מייצגו, לפי המועד המוקדם מבניהם .

התגלו עובדות/ נתונים חדשים למבקר

במידה והמבקר החל בעריכת ביקורת וטרם קבע את קביעתו עקב עיכובים שאחראי לו המעסיק או מייצגו, ו/או המתנה למסמכים/הסברים שדרש המבקר ו/או רשות המסים ולכן ביקש המעסיק להקפיא את ביקורת המוסד, מניין שבע השנים יחל ממועד המידע החדש שיתקבל ביחס לשנה מבוקרת .

אם מעסיק מבקש לדחות את תחילת הביקורת יש להודיע לו כי בקשתו לדחיית המועד משמעה כי מניין שבע השנים יהיה ממועד שבו המוסד יקבל מידע חדש במסגרת הביקורת, ככל שיהיה, שישליך על קביעת ממצאים ביחס לשנה מבוקרת .

קליטת שומת ניכויים לאחר השגה/דיון משפטי

התקופה תמנה ממועד קבלת המידע בדבר השומה המעודכנת .

ביצוע ביקורת ניכויים בעקבות הליך משפטי שהמוסד צד לו

בהליך משפטי שהמוסד צד לו ואשר מחייב ביצוע ביקורת ניכויים עקב דרישה מהמוסד לשלם גמלאות או להחזיר דמי ביטוח בגין שנים מוקדמות לשבע שנים, רשאי יהיה המוסד לערוך ביקורת ניכויים בגין אותם שנים .

 

 

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש יולי