• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםיועץ מסהנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019

הנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  04.02.2019

הנחיות בדבר אישורי ניכוי מס במקור לשנת 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

שימו לב להנחיות החדשות אשר פורסמו על ידי רשות המיסים ב הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2019 בעניין "אישורי ניכוי מס במקור" לשנת המס 2019. חשוב לזכור כי כל החלטה של פקיד שומה בדבר מתן אישור לניכוי במקור מוקטן, או שלילתו, יכולה להיות כפופה לביקורת שיפוטית על ידי פנייה לבית המשפט, בכל מקום שנראה כי שיקול הדעת של פקיד השומה לא היה סביר והאישור ניכוי במקור לא ניתן, או נשלל, ללא נימוק סביר, ללא שימוע ותוך פגיעה חמורה בנישום אשר אינה מוצדקת על פי דין.

אלו ההנחיות אשר פורסמו בהוראת הביצוע, כדלהלן:

 1. האישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לא מודפסים ולא נשלחים בדואר. אלא יופקו אך ורק באופן אלקטרוני ומקוון, כל משלם תשלום (החייב בניכוי מס במקור) צריך להתעדכן סמוך לפני ביצוע תשלום לספקים ונותני שירותים, או לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף זכאותם לאישורים, באמצעים המקוונים.
 2. תוקף האישורים החדשים יהיה מיום 1.1.2019 עד לתאריך 31.3.2020.
 3. המשלמים לספקים ונותני שירותים, נדרשים לברר באתר האינטרנט של רשות המסים את שיעור ניכוי המס במקור שהם צריכים לנכות מהספק או מנותן השירותים. השימוש בשירות כרוך בציון מספר הזיהוי של המשלם ומספר תיק הספק לו הוא מתכוון לשלם. פלט האישור יופנה אל המשלם.
 4.  פלט האישור יהווה אסמכתא חוקית, לכל דבר ועניין רק אם הופק ונחתם על ידי המשלם.
 5. האישור אשר הופק באמצעות האינטרנט, יופנה אל המשלם ולא יהא ניתן להעברה.
 6. האישור ישמר אצל משלם התשלום לצורכי ביקורת.
 7. נישומים אשר נמצא לגביהם כי אינם זכאים לאישורים במהלך המרוכז (עקב ליקויים שהיו קיימים להם), יקבלו מכתב המפרט את הליקויים אשר מנעו מהם קבלת האישורים. נישומים אלה יקבלו אישור לשנת 2019, רק לאחר שיסדירו ליקוייהם כנדרש.
 8. למשרד השומה ניתן שיקול הדעת לעקוף ליקוי, אשר לא הוסדר עד לאותו מועד ולשדר אישורי פטור/הקטנה חדשים, בהתאם לשיקולים המנויים בהוראת הביצוע .
 9. כאשר קיימים ליקויים שאינם ניתנים לעקיפה, ניתן להפיק לנישום במידת הצורך, אישור מאולץ. אישור "עקיפת ליקויים" מסוג חובות בהרשאה או קביעות בגביה הינו בסמכות מחלקת הגביה.
 10. ליחידים תהא זכאות לאישורים על שם "בן הזוג הרשום". במידה ושני בני הזוג הם עוסקים מורשים בעלי תיקים נפרדים במע"מ, תהא זכאות לאישור לכל אחד מהם בנפרד .
 11. למשרד השומה יש סמכות לשקול מתן פטור מניכוי מס גם לנישומים הזכאים לאישור לניכוי מס מוקטן.

שלילת אישור קיים לניכוי במקור

במקרים חריגים בלבד (לדוגמא, במקרה בו קיים חשש של מעורבות בהפצת חשבוניות פיקטיביות) ניתנת למשרד השומה אפשרות טכנית לחסום הפקת אישור לנישום. במקרים כגון אלה, הנישום יהא זכאי לאישור, רק לפי שיקול דעת משרד השומה שבו מתנהל תיקו .

שלילת אישור באופן יזום ע"י משרד השומה בקיום ליקויים בתיק - רשאי פקיד השומה לשלול את האישור באופן יזום. במקביל, יישלח מכתב אוטומטי לנישום בו יפורטו הליקויים. יובהר כי, בטרם ביצוע שלילה באופן יזום ע"י פקיד השומה יש לידע את הנישום ולאפשר לו, בהתאם לבקשתו, להשמיע את טענותיו, תוך פרק זמן סביר .

שלילת אישור באופן יזום ע"י משרד השומה באין ליקויים בתיק – קיימת אפשרות לשלול אישור גם במידה ולא קיימים כלל ליקויים בתיק הנישום. במקרים אלה תבצע המערכת משלוח אוטומטי של מכתב לנישום המביא זאת לידיעתו. שלילת אישור באין ליקויים לנישום תבוצע במקרים חריגים בלבד, ע"י פקיד השומה, סגן פקיד השומה או רכז חוליה מרכזית. בטרם ביצוע שלילה באופן יזום ע"י פקיד השומה יש לידע את הנישום ולאפשר לו, בהתאם לבקשתו, להשמיע את טענותיו, תוך פרק זמן סביר .

שלילת אישור באופן יזום ע"י משרד השומה ללא התראה – במקרים בהם קיים חשש להעלמת מס בנסיבות מחמירות וניצול לרעה של ההתראה, ניתן לשלול את האישור באופן מיידי. הודעה אוטומטית על כך תשלח לנישום. בהודעה יפורטו הסיבות שבגינן נשלל האישור, ככל שניתן לפרטן. השימוש בסמכות זו ייעשה מנימוקים מיוחדים, באישור פקיד שומה או סגנו. הנישום רשאי להעלות טענותיו בפני פקיד השומה.

אישורי ניכוי מס במקור עבור עסקים חדשים

" עסק חדש " מוגדר בהוראת הביצוע כעסק שהחל לפעול מיום 1.7.2018 או עד חצי שנה לפני הפקת האישור, המאוחר מביניהם .

לגבי נישומים יחידים שקיימו עסק/משלח יד בעבר והחלו להפעילו במסגרת חברה, ניתן להסתייע בקבלת ההחלטה על פי הנתונים בתקופה אשר קדמה להקמת החברה .

במקרים של חברות חדשות יש לבדוק אם לא קיימות בעיות כמפורט בה"ב 29/94 "חברות חדשות ישנות", כמו כן יש לבדוק אם לא קיימות בעיות דומות בתיקי המנהלים בחברה .

במקרים של רכישת חברות בהפסדים יש לבדוק אם לא קיימות בעיות, כמפורט בחוזר מקצועי 6/2000 "רכישת חברה בהפסדים", כגון רכישת פעילות או רכישה של 50% ומעלה ממניות חברה ריקה מנכסים, מציוד ומפעילות עסקית, למעט חובות, ושינוי שם ופעילות החברה.

אין לאשר זכאות לפטור מניכוי מס במקור כל עוד לעסק החדש לא נקבעו מקדמות, אלא אם הוכח כי לנישום לא יהיו רווחים.

בכל מקרה של שידור זכאות לאישור לעסק חדש היא תינתן, בתנאים המצטברים כמפורט להלן:

א. לתקופה מוגבלת, אשר אינה עולה על חצי שנה .

ב. ככלל, שיעור ניכוי המס במקור לא יקטן מ- 5%, אלא אם כן שוכנע פקיד השומה אחרת  ומטעמים מיוחדים שירשמו .

לאורך השנים נמצאו מקרים לא מעטים, בהם נישומים עשו שימוש לרעה באישורי ניכוי מס במקור שקיבלו בסמיכות לפתיחת התיק במס הכנסה. לאור זאת, במקרים המתאימים, יש לערוך בעסק ביקורת ניהול ספרים בה יינתן דגש לבחינת אופי הפעילות של העסק, לפני מתן אישור ניכוי במקור .

עריכת ביקורת ניהול ספרים לצורך בדיקת העסק בטרם מתן האישור

להלן דוגמאות למצבים בהם יש לערוך ביקור בעסק טרם מתן האישור :

 1. מקרים בהם לחברה/נישום/בעל המניות היו או ישנם תיקי חקר במע"מ או במ"ה.
 2. מקרים בהם לבעלי המניות יש או היו חברות קודמות שנסגרו או הפסיקו לפעול על רקע שלילת אישורים.
 3. מקרים בהם עסק חדש מדווח על מחזורים גדולים מאוד מיד עם תחילת הפעילות ו/או ערך מוסף נמוך מאוד מהמקובל בענף.
 4. מקרים בהם בעסק קיים, ישנו גידול חד ולא מוסבר במחזורים המדווחים בשילוב עם ערך מוסף נמוך מאוד.
 5. תיקי חברות בהם הוחלפו בעלי המניות זמן קצר לאחר פתיחת התיק.
 6. תיקי חברות בהם חל שינוי בבעלות על המניות ונסיבות השינוי מעוררות חשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות.
 7. מקרים אחרים בהם מתעורר חשד סביר שמדובר בעסק פיקטיבי ו/או שנתוני הפעילות שמציג הנישום/מייצג אינם משקפים את המציאות. לדוגמה, לחברה ולבעל המניות אין הון או מקורות מימון לצורך הפעילות.

במקרים בהם לאור הבדיקות מתעורר חשד כי העסק משתמש בחשבוניות פיקטיביות, אין לתת אישור ניכוי במקור. במקביל, יש ליידע את פקיד שומה חקירות ומשרד מע"מ הרלבנטיים .

על אף האמור לעיל, במטרה לעודד ולסייע לבעלי עסקים קטנים, יינתן באופן אוטומטי לתקופה של חצי שנה פטור מניכוי מס במקור, לבעל תיק חדש במס הכנסה שסווג במע"מ כ-"עוסק פטור".

בשנה האחרונה ניתנה למייצגים הסמכות להנפיק אישור ניכוי מס במקור לחברה/עסק חדש לתקופה של עד שלושה חודשים, בשיעור שלא יקטן מ- 5% ובלבד שתקופת האישור תהיה תוך חצי שנה מפתיחת התיק. יודגש, כי סמכות זו מוגבלת להפקת אישור אחד בתקופה זו, קרי חידוש האישור יעשה במשרדי השומה.

אישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון"  (הפסדים ממסחר בני"ע)

חברות ואגודות שיתופיות תהיינה זכאיות לאישורי ניכוי מס במקור עם סעיף פטור מהכנסות מריבית והכנסות מפעולות בשוק ההון. ככלל, יחידים לא יהיו זכאים לאישורי ניכוי מס במקור הכוללים סעיף שוק ההון .

במקרים חריגים בלבד (כאשר צפויים הפסדים מהפעילות בשוק ההון), בהם עולה צורך באישור הכולל את סעיף שוק ההון או כאשר ליחיד הכנסות מעסק בשוק ההון והוא פתח תיק מוסד כספי במע"מ, יש לפנות למנהל מחלקת שוק ההון בחטיבה המקצועית לבחינת זכאותו למתן אישור לסעיף שוק ההון .

סוגיות אחרות

שלילת אישור ניכוי מס במקור כאמצעי למאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות - הוחלט לבצע, כחלק משגרת ההרתעה של הרשות, מהלכים של שלילת אישורים מנישומים שקיימת סבירות גבוהה שהם מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות (לדוגמה: נתגלו ממצאי חקירה לפיהם הנישום עבר עבירות לפי פקודת מס הכנסה, תיק הנישום במע"מ נסגר) .

במקרה שבו מתברר כי סגירת התיק במע"מ בוצעה בטעות, יש לחדש את אישור ניכוי מס במקור באופן מיידי.

במהלך שנת המס 2019 ימשיכו להתבצע מהלכים של שליחת התראות לפני שלילת אישורי ניכוי מס במקור, לנישומים שיהיו להם ליקויים שונים. נישומים כאמור יקבלו מכתב התראה המפרט את הלקויים הקיימים בתיקם ומציין כי באם לא יוסרו הליקויים על ידם בתוך 30 ימים, יישלל אישור ניכוי מס במקור שלהם .

אנו מסבים את תשומת הלב לכך, כי החלטה של פקיד שומה בדבר מתן אישור לניכוי במקור מוקטן, או שלילתו, יכולים להיות גם כפופים לביקורת שיפוטית על ידי פנייה לבית המשפט, בכל מקום שנראה כי שיקול הדעת של פקיד השומה לא היה סביר והאישור ניכוי במקור לא ניתן, או נשלל שלא בצדק, ללא נימוק, ללא שימוע ותוך פגיעה חמורה בנישום שאינה מוצדקת על פי דין.

 

 

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש יולי