• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי בינלאומיתכנוני מס במישור הבינלאומיהרחבת הדיווח הגילוי והתיעוד בנושא מחירי העברה

הרחבת הדיווח, הגילוי והתיעוד בנושא מחירי העברה

קנובל בלצר סוראיה ושות', רואי חשבון

 |  01.08.2021

הצעת חוק להרחבת הדיווח, הגילוי והתיעוד

בנושא מחירי העברה (תיקון מס' 257 לפקודה)

קנובל בלצר סוראיה ושות', רואי חשבון

 

בתחילת חודש יולי 2021 פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 257). ההצעה כוללת הרחבה משמעותית, כמו גם הבהרות, של הוראות הדיווח, הגילוי והתיעוד בנושא מחירי העברה בעסקה בין-לאומית. התיקון מיישר קו עם הוראות ה- OECD בדבר התיעוד והדיווח הנדרשים במחירי העברה, על רקע העלייה בחלקם היחסי של תאגידים בקבוצות רב-לאומיות בסחר העולמי וביכולת שיתוף הפעולה בין הישויות השונות בקבוצות אלה, עקב התפתחות אמצעיים טכנולוגיים.

התיקון הינו נדבך נוסף במלחמה של רשויות המס בעולם במלחמה בתכנוני מס אגרסיביים.

 

רקע כללי

כיום קובעת הפקודה, בסעיף 85א, ובתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז – 2006, שהותקנו מכוח הסעיף האמור, חובות דיווח ותיעוד החלות בנוגע למחירי עסקאות בין-לאומיות הנעשות בין צדדים המקיימים ביניהם יחסים מיוחדים. ההגדרה ל"יחסים מיוחדים" קבועה בסעיף 85א(ב) לפקודה. בעסקאות שצד אחד להן הינו תושב חוץ או כאשר העסקה חייבת במס גם מחוץ לישראל, ומתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים לעסקה, יש לעמוד בדרישות דיווח ותיעוד שתכליתן לוודא כי העסקאות הן בתנאי שוק וזאת בכדי למנוע תכנוני מס המבוססים על פער בין שיעורי המס במדיניות המעורבות בעסקה.

מגמת "שכלול" יכולות ההתחמקות של אותן הישויות אשר מהוות צד לעסקאות הבין-לאומיות, יחד עם ההסדרה הבין-לאומית המתואמת באמצעות ארגון ה- OECD , הביאו את מדינת ישראל לחוקק את ההוראות החדשות במסגרת הצעת החוק לתיקון 257 לפקודה (להלן: "הצעת החוק"), במטרה לייעל את הליכי הפיקוח והבקרה, ולעדכן את דרישות הדיווח באופן שישקף את אמות המידה הבין-לאומיות המקובלות. כמו כן, התיקון יתרום לרשות המיסים תרומה משמעותית בכל הקשור למידע המגיע מתאגידים בין-לאומיים הפועלים בישראל וכן קבלת מידע רחב על פעילותם ברחבי העולם.

 

תמצית הצעת החוק (תיקון 257 לפקודה)

במסגרת הצעת החוק, עתידים להתווסף סעיפים 85ב ו- 85ג לפקודה אשר יחליפו וירחיבו את הוראות הגילוי, התיעוד והדיווח הקיימים. כמו כן, במסגרת סעיף 85א (ב) לפקודה יתווספו ההגדרות "ישות" ו – "קבוצה רב לאומית" אשר ייעשה בהן שימוש בסעיפים החדשים כאמור.

בהתאם להצעת החוק, הגדרת "קבוצה רב-לאומית" תהא כדלקמן:

"קבוצה המורכבת משתי ישויות או יותר אשר מתקיימים לגביהן שני אלה:

(1)             אחת מהן לפחות היא תושבת חוץ;

(2)             ישות אחת מהן מחזיקה, במישרין או בעקיפין, באמצעי השליטה של כל אחת מהישויות האחרות, כך שמתקיים בהן אחד מאלה:

(א)            יש ביניהן יחסים מיוחדים;

(ב)            בהתאם לכללי מחשבונאות מוקבלים או בהתאם לדין החל עליהן היה עליהן להכין דוחות כספיים מאוחדים, או שהיו נדרשות לעשות זאת אם אחת מהן הייתה נסחרת בבורסה;"

 

סעיף 85ב לפקודה אשר עתיד להתווסף במסגרת הצעת החוק, יעסוק ב"חובות תיעוד במחירי העברה" ויחליף למעשה את סעיף קטן (ג) ואת פסקה (3) לסעיף קטן (ה) בסעיף 85א לפקודה כנוסחו כיום. סעיף 85ב מעדכן למעשה את דרישות התיעוד והדיווח החלות על מחירי העברה ויחול הן על צדדים לעסקה בין-לאומית שקיימים ביניהם יחסים מיוחדים כאמור בסעיף 85א, והן על ישויות המשתייכות לקבוצה רב-לאומית כהגדרתה לעיל. ההוראות העדכניות המוצעות בסעיף 85ב (ב) ו- (ג) אשר מטילות חובות תיעוד ודיווח למסמכים, דוחות ונתונים, יחד עם חובות הדיווח שיקבעו בתקנות, יציגו באופן ברור יותר את החובות בנושא זה, והן אמורות לשפר את הליכי הפיקוח והבקרה הקיימים בכל הקשור לעסקאות בין-לאומיות.

סעיף 85ג אשר גם הוא עתיד להתווסף במסגרת הצעת החוק, יעסוק ב"דיווח ישות אם בקבוצה רב-לאומית". במסגרת הסעיף המוצע נוספה הגדרה נוספת - "ישות אם סופית" כדלקמן:

"חבר בני אדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, ברוב אמצעי השליטה בישויות האחרות בקבוצה רב- לאומית, כך שהיה עליו להכין דוחות כספיים מאוחדים, לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל, או שהיה נדרש לעשות זאת אם היה נסחר בבורסה, ובלבד שלא מחזיק בו חבר בני אדם אחר הנכלל בקבוצה הרב-לאומית שמתקיים בו התנאי האמור".

הסעיף קובע חובת דיווח לחברת אם בקבוצה רב-לאומית שהיא תושבת ישראל. חובה זו מגיעה בעקבות הסכם שאליו התחייבה ישראל בעקבות תכנית הפעולה של ארגון ה- OECD כפי שצוין לעיל, בו נקבע בין היתר, שדרישות התיעוד מקבוצות רב-לאומיות יכללו דוח בשם Country by Country . הדוח יכלול מידע על כלל הישויות בקבוצה הרב-לאומית ויאפשר ניתוח של הפעילות העולמית שלהן, כדי לוודא שמחירי העסקאות המדווחות משקפים את מחירי השוק ותנאיהם. כמו כן, הדוח ייתן כלים לראיית פעילות כלל הקבוצה ברמה מפורטת. דרישות אלו יחולו רק על חברות שמחזור העסקים המאוחד שלהן עולה על 3.4 מיליארד ש"ח. בנוסף, במסגרת הסעיף, מפורטות הוראות לאופן הגשת הדוח ולמועדים בהם יש להגישו. כמו כן, הסעיף קובע תנאים לאישור ישות אם חלופית וכן כללים לחייב ישות בקבוצה הרב-לאומית שהיא תושבת ישראל להגיש דוח כאמור אף אם היא איננה חברת אם.

 

סיכום

הצעת החוק מרחיבה, מסדירה ומבהירה את דרישות הדיווח והתיעוד בנושא מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות, זאת בהמשך לשדרוג טופס מחירי העברה (1385) המצורף לדוחות המס של חברות, וכן בהמשך לחוזר מס הכנסה 1/2020 המפרט את התנאים הדרושים על מנת לעמוד בהוראות סעיף 85א לפקודה והתקנות הנלוות. הצעת החוק מוסיפה על הדרישות הקיימות בכך שהיא מחייבת קבוצה רב-לאומית, אשר ישות האם הסופית שלה היא תושבת ישראל (בכפוף למבחן היקף העסקים לעיל) להגיש באמצעות ישות האם האמורה דוח שנתי הכולל נתונים כספיים ועסקיים על כלל הישויות בקבוצה הרב-לאומית. דוח זה יועבר במסגרת חילופי מידע אוטומטיים למדינות אחרות שהן צד להסכם שעליו חתומה ישראל ואשר בהן פועלות ישויות אחרות בקבוצה הרב-לאומית. במקביל, תקבל רשות המיסים בישראל דוח ממדינות אחרות שבהן פועלת חברת אם בקבוצה רב-לאומית, במקרים שבהם ישויות אחרות בקבוצה פועלות בשטח ישראל.

 

צוות מחלקת המיסוי והמחלקה הכלכלית במשרד עומדים לרשותכם לצורך בחינת התאמת התיעוד והגילוי הנדרשים להצעת בחוק.

 

קנובל בלצר סוראיה ושות', רואי חשבון.

 

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש יולי