• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • לפניכם פירוט החייבים בהגשת דוחות מס לשנת 2015, המועדים המיוחדים שנקבעו להגשת דוחות אלו, ופירוט המסמכים שיש לצרף לדוחות.

  רחל אפרתי, רו"ח


 • שתי ועידות פיננסיות מקצועיות מתקיימות ביום אחד, במרכז הכנסים Avenue. הוועידה למיזוגים ורכישות תכלול הרצאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה על חידושים במיסוי מיזוגים ורכישות. הטבה של כניסה חינם ל- 25 חברי אתר מסים ועסקים....

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ייתכן כי תשלום ממעסיק לעובד יסווג כרווח הון, ככל שהעובד ישכנע כי אינו מסווה להכנסת עבודה. אך, גם אם נמצא שהעובד הוא בעל נכס או זכות לקבלת תמורה ממנו, יש לבחון את המקרה כל עוד הנכס הגיע לידיו בזיקה לעבודתו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פיצויים לעסקים לפי המסלול הירוק - לפי ירידת מחזורי הכנסות, יינתנו רק אם יוכיחו את הנזקים שנגרמו להם בפועל עקב המלחמה, ויראו קשר סיבתי בין הנזקים לבין פעולות המלחמה. מעתה, יהיה קשה הרבה יותר לקבל פיצוי בגין נזקי...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 18.4.2016 פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי בעניין אופן המיסוי של תמורות מעסקת מכר מניות המתקבלות בחלקים, תוך התנייה וחובת בעלי המניות המוכרים להמשיך לעבוד בחברה. שכר או רווח הון ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מנהל מע"מ חייב לזכות עוסק במס תשומות שלא נתבע על ידו, כשהוא עורך שומת עסקאות לאותו עוסק ותוך כדי כך נודע לו על תשומות שלא נתבעו על ידי העוסק. שהרי המנהל כבר גילה את התשומות בביקורת הצולבת שערך מול הספק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהתאם לסעיף 102(ד)(2) לפקודת מס הכנסה, נשללת בצורה גורפת, ניכוי הוצאה של חברה בגין הקצאת אופציות לעובדים במסלול סעיף 102 הוני, הן בשלב ההקצאה והן בשלב המימוש.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהוראת ביצוע 5/2004, נקבע כי חברת LLC בארה"ב, אשר ביקשה להיחשב כחברה שקופה בארה"ב, תוכר ככזו גם בישראל, כך שהכנסותיה ייחשבו גם בישראל כהכנסות בעל המניות שלה. כעת מובהר כי הוראה זו לא תחול לגבי חברות בנות ונכדות...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 6.4.2016 הודיעה רשות המיסים כי תינתן ארכה להגשת דוחות שנתיים של חברות בגין שנת המס 2015 - עד ליום 29.9.2016.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לכל חברינו וידידינו, אנו מאחלים חג פסח שמח וכשר, חג אביב פורח ומלבלב, אושר, שמחה וחכמה, לכל חברי האתר שלנו ולכל בית ישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תיקון מס' 14 לחוק איסור הלבנת הון לפיו עבירות מס יחשבו לעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, הינו התיקון הגרוע ביותר שהתקבל מאז ומעולם ולו השפעה גדולה ומכרעת על כולנו! (עצמאים, שכירים, מנכ"לים, חשבים וכו') וגם ...

  עופר מנירב, רו"ח


 • ביום 7.4.2016 פורסם תיקון מס' 18 לחוק עבודת הנוער, במסגרתו, בין היתר, בוטל פנקס העבודה והוגדרו האישורים הנדרשים למעסיק לצורך העסקת נוער. כמו כן, הוספה הוראת שעה הקובעת תנאים להעסקת צעיר (16-18) בעבודת לילה.

  הילה פורת, עו"ד


 • ביום 30.3.2016, הודיעה רשות המסים על הארכת מועד להגשת הדוחות השנתיים על ניכויים (דוחות 126 ו- 856) לשנת המס 2015 עד ליום 31.5.2016. וכן, לאפשר הגשת טופסי ההצהרה לשנת 2015 במועדים כמפורט להלן.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם תמצית חקיקה, פסיקה והחלטות מיסוי - במיסוי מקרקעין מס הכנסה ומע"מ - נכון לחודש אפריל 2016.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • רשות המיסים פרסמה הוראת ביצוע בעניין חיוב במס של תאגידים זרים, היושבים מחוץ לישראל, אך נותנים שירותים באמצעות האינטרנט לתושבי ישראל. כגון: גוגל, פייסבוק, ותאגידים זרים אחרים הנותנים שירותי פרסום בישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הצעת חוק חדשה מתיימרת להקל את הפרוצדורה החלה על ישראלים ביחס לרכישת מקרקעין באזור יהודה והשומרון כך שיתאפשר לישראלים הרוכשים/מוכרים מקרקעין לשלם לרשויות מיסוי מקרקעין בישראל, ואלה יעבירו את הכסף לרשויות האזור.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • רשות המיסים תפרסם מידע על בקשות לגילוי מרצון, לרבות הכנסות וסכומי המס שנבעו מהן, לפי כל בקשה ולפי זיהוי פקיד השומה והמייצג, אך ללא זיהוי פרטי המבקשים, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון להגשת הבקשות לפי הנוהל הנוכחי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 23.3.2016 נחתם הסכם משלים בין ישראל לבין ארה"ב בהמשך להסכם ה - FATCA, הקובע הוראות אופרטיביות להחלפת מידע על החזקת חשבונות בבנקים או בגופים פיננסיים אחרים בין שתי המדינות, לגבי תושבי ישראל ותושבי ארה"ב.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • למרות ההרחבה בהכרה בהוצאות מוכרות, בחוק מיסוי מקרקעין ובפסיקה הרלבנטית, קובעת ועדת הערר כי הוצאות ארנונה ששולמו בגין נכסי מקרקעין שלא היו מהם כל הכנסות שהם, לא יותרו בניכוי בחישוב השבח.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לקראת תקופת החגים הקרבה, עולות שאלות באשר לזכויותיו של עובד שמקבל שכר על בסיס מספר שעות עבודה בפועל, כגון: זכאות לתשלום בגין יום חג, ערכו הכספי של יום חג, היתר העסקה בחג, תשלום עבור העסקה בחג וכו'.

  הילה פורת, עו"ד


 • פסק דין נוסף בסוגיה: האם נכס מהווה בגדר "דירת מגורים" לעניין פטור ממס שבח, ולעניין חישוב מס רכישה. כיום כדאי שהוא לא ייחשב כדירת מגורים.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • החלפת דעות, בראיון, בתכנית "משעל על הבוקר", עם חגי גולן ורינה מצליח, ברדיו FM 103 בעקבות הדלפת הענק של רשימות ומסמכים על חברות רשומות ב-"פרשת פנמה".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • שימו לב לתיקוני החקיקה החדשים שאושרו בחודש מרץ 2016 בכנסת ישראל בעניין שוהים מעל חצי שנה בישראל או מעל 30 יום בישראל שאינם מדווחים למס הכנסה, מיסוי דירות מגורים, נהנים מנאמנות והלבנת הון.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חבות במע"מ בגין מתן שירותים לגיוס עובדים ישראלים לצורך עבודה בחו"ל. עמלות שקיבלה חברה, סוכנת של חברה אמריקאית, אשר עסקה בגיוס צעירים ישראליים המעוניינים לשמש כמדריכים ואנשי צוות במחנות קיץ בארה"ב.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 15.3.2016 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי 6953/16 בנושא קיומו של מוסד קבע בישראל לחברה זרה, תושבת "מדינה גומלת", העוסקת בסוגיות ייחוס הכנסה לסניף הישראלי והסדרת חבות המס של עובדי הסניף הישראלי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 7.6.2010 פורסם ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת נוהל בדבר אופן הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה של עובד/ת לפי חוק עבודת נשים. להלן נוסח הנוהל (מעודכן לחודש מרץ 2016).

  הילה פורת, עו"ד


 • ביום 17.3.2016 ניתן פסק דין נוסף בעניין תשלום היטל עובדים זרים שהם פליטים מסתננים מאריתראה ומסודן. בית המשפט קבע כי לא הוכח בפניו כי הפליטים העבירו את מרכז החיים שלהם לישראל וכי הם הפכו להיות "תושב ישראל".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ברשות המיסים הוחלט לדחות את מועד הגשת הדו"ח ליחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוון עד ליום 30.6.2016. לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח שנתי, שאינם חייבים בדו"ח מקוון, נדחה המועד להגשת הדו"ח, עד ליום 31.5.2016.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לא תמיד קל לאתר את בעל העסק, אשר אליו יש לייחס את ההכנסות הנובעות מהעסק. בעניין בנלי קבע בית המשפט העליון כי לשם איתור הגורם החב במס בגין ההכנסות הנובעות מהעסק, יש לזהות את בעל השליטה בעסק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ברפורמה במיסוי דירות מגורים, נקבעה הוראת מעבר, לפיה החל מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017, לא ניתן לקבל פטור לינארי מוטב במס במכירת דירת מגורים מזכה ל-"קרוב". הוראות המעבר חלות אף לגבי דירה אשר התקבלה בירושה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח