• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • במסגרת תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 מוצע לבטל את ועדות הערר, ולקבוע כי ערעור על שומת מיסוי מקרקעין יהיה בפני ביהמ"ש המחוזי. בנוסף, מוצע לזרז את מועדי קבלת האישורים לטאבו לאחר ביצוע עסקת מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • התייחסותו של המחוקק לתשלום מס עיזבון, הינה כאל מס הדומה למס שבח החל על התקופה שמיום רכישת הזכות ע"י המוריש ועד ליום פטירתו. על כן אין מקום להתיר את מס העיזבון בחישוב מס השבח כשם שאין מתירים בניכוי את מס השבח.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במסגרת תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 מוצע לתקן את מדיניות הענישה בחוק העונשין, כך שיורחב השימוש בענישה בקהילה כתחליף לעונשי מאסר קצרים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביטול ועדות שומה וייעול מערך גביית החובות בביטוח לאומי הם חלק מהתיקונים המוצעים בחוק הביטוח הלאומי, במסגרת תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו- 2016.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהמ"ש העליון הכריע כי פיצוי בגין תניית אי תחרות עליה חותם עובד אשר מתחייב לא להתחרות במעסיקו למשך תקופת זמן מוגבלת לאחר פרישתו, הוא פיצוי שבא חלף הכנסה פירותית מעבודה ולכן דינו כדין שכר העבודה החייב במס מלא.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעניין דימא נפסק, כי הכנסותיה של חברה משפחתית מהשכרת מבנה אינן הכנסות מעסק ומשכך הפסדיה, אינם יכולים להיות מקוזזים כנגד הכנסתו החייבת של הנישום המייצג של החברה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לא תמיד קל לאתר את בעל העסק, אשר אליו יש לייחס את ההכנסות ולהטיל עליו את חיוב מס ולגבות המס. בעניין אלמליח נקבע, כי על אף שראוי לחייב במע"מ את בעל העסק האמיתי, רשאי מנהל מע"מ, לחלופין, לחייב את איש הקש שנרשום ב...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • דעתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה בדבר השלכות פסק הדין בעניין שרגא בירן, כפי שהובעה בראיון בתוכנית של גבי גזית ברדיו FM 103, ביום 11.8.2016.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מהי דרך החישוב הראויה של מס הרכישה בגין דירת מגורים שנרכשה על ידי בנ"ז נשואים, כאשר לאחד מהם יש כבר דירה נוספת ? נקבע, כי יש לגזור את שיעורי מס הרכישה, עבור כל אחד מבנ"ז, ממחירה המלא של הדירה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעניין עו"ד שרגא בירן, קבע בית המשפט, לאחר סקירת העובדות ובהתאם למבחני העזר השונים, כי הכנסה מהשכרת 25 דירות למגורים, תסווג כהכנסה פסיבית, המזכה בשיעור מס מופחת של 10%, בהתאם לסעיף 122 לפקודה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מס הכנסה, מיסוי דירות מגורים, מע"מ ואפילו ביטוח לאומי. בכל אלו מוצעים שינויים ועדכוני חקיקה אשר עומדים לעשות זעזועים משמעותיים במערכות המס בישראל. כך מוצע בהצעת החלטות ממשלה שתעלה לדיון בקרוב, כמפורט להלן.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 25.8.2016 בין השעות 08:30-16:30 יתקיים במלון "רמדה" נתניה, יום עיון בנושא "עסקאות במקרקעין ומיסויים חידושים ופרקטיקה", אשר ידון בנושאים כגון מיסוי עסקאות קומבינציה, תמ"א 38, דירות מגורים - היבטי מיסוי ועו...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו שחלקם על חשבון ימי חופשה ו/או חופשה ללא תשלום וחלקם במסגרת ימי מחלה, בתנאים המפורטים בתיקון לחוק עבודת נשים מיום 5.7.2016.

  הילה פורת, עו"ד


 • לפניכם עדכוני חקיקה, פסיקה והחלטות מיסוי - במיסוי מקרקעין מס הכנסה ומע"מ - נכון לחודש אוגוסט 2016. סקירה ממוקדת, תמציתית של חידושים חשובים.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • רשות המיסים קיבלה מידע הכולל למעלה מ- 8,000 לקוחות ישראלים שהחזיקו חשבונות בבנק HSBC- שוויץ. רשימה זו מצטרפת לרשימות נוספות של ישראלים בעלי חשבונות בנק בחו"ל, עליהן הצליחה רשות המסים לשים את ידה בשנים האחרונות....

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם הימנעות של חברה פרטית מחלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, באופן עיקבי, עלול להיחשב כקיפוח המיעוט ולאפשר לבהמ"ש לחייב את החברה לבצע חלוקת דיבידנדים? לאחרונה, השיב בית המשפט העליון לשאלה זו, בפעם הראשונה, בחיוב.

  ישראל ציגנלאוב, עו"ד


 • לאחרונה פורסם תזכיר חוק המסים (מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משטרה לעניין סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור), התשע"ו-2016, אשר מבקש לקבוע את מעמד משרדי רשות המסים, כתחנות משטרה לעניין סמכויות חקירה, עיכוב, מעצר וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 7634/16 בעניין העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, ומיזוגה של החברה החדשה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103ב לפקודה עם חברת "שלד בורסאי".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • העובדה כי הליך המס התנהל בדלתיים סגורות מכוח ס' 154(ג) לפקודה, אינה גוזרת בהכרח מסקנה כי אין לפרסם את פסק הדין מכוח ס' 70(א) לחוק בתי המשפט. על ביהמ"ש להפעיל שיקול דעת, ולבחון את התכלית לשמה נסגרו הדלתיים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • נציבות תלונות הציבור היא גוף אובייקטיבי, אשר ניתן לפנות אליו בבקשה לבדוק ולטפל בתלונות של אזרח הרואה עצמו נפגע מהתנהלות רשויות הממשלה בכלל ומהתנהלות רשות המיסים בפרט.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פטור מלא ממס הכנסה לנכה בשיעור של 100% מגיע בגין הכנסות נכה, רק אם תקופת הנכות עלתה על 365 ימים, אלא, שאין חובה כי תקופה זו תהיה רציפה, כך שהפטור יכול להינתן גם בגין חלקי שנות מס שונות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בראיון לתכניתו של גבי גזית ברדיו 103FM, עו"ד ורו"ח רמי אריה, הביע עמדתו בדבר חוסר ההיגיון של ההצעה לחייב ב-"מס מיוחד" בגין השכרת שלוש דירות למגורים ומעלה. לראיון המלא - לחצו כאן.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביולי 2016 חלים מספר שינויים בתנאי העסקת עובדים במשק,הכוללים קצובת הבראה במגזר הפרטי, עדכון שכר מינימום, צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, אובדן כושר עבודה והפרשות פיצויים, כמפורט להלן.

  הילמן ושות', רואי חשבון


 • היקף הפעולות והעשייה הכרוכות בהפקת הכנסה מהשכרת מספר רב של נכסים מחזק את המסקנה, כי מדובר במנגנון "משומן" וכי מדובר בהכנסה עסקית אקטיבית, אשר אינה זכאית להטבות מס המגיעות בהשכרת דירות למגורים בהשכרה פסיבית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עסק או תחביב, זו השאלה המגדירה האם הפעילות היא חייבת במס או פטורה. אם מדובר בעסק יש חבות מס ויוכרו ההוצאות וההפסדים לצורכי מס, אך לא כך בתחביב. נראה שהגבול הוא דק מאד בין תחביב לבין עסק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מחודש ינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי, באופן מקוון, בטופס 126 - דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת, וזאת עפ"י תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם מצגת מפורטת בנושא מיסוי השכרת דירות מגורים העוסקת בסיווג הכנסה מהשכרת דירה למגורים, חלופות המיסוי השונות, המבחנים לזיהוי הכנסה "הונית" או הכנסה "פירותית" וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לא ברור האם התשלום לעו"ד של הקבלן, חייב במס רכישה כחלק אינטגרלי מכלל התשלומים ברכישת דירה, וטרם קיימת הכרעה מחייבת לעניין זה בביהמ"ש העליון. אך נראה כי הכף נוטה להטיל חיוב במס רכישה גם על רכיב זה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט העליון נדרש לשאלה האם יש לסווג כספים שמשך בעל מניות מהותי מחברה כפירעון הלוואת בעלים, שאז התקבולים אינם חייבים במס, או שמא כמשיכת דיבידנד, שאז יחויבו במס בשיעור של 25% בגין קבלתם.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מתחילת שנת 2017 - דיווח ותשלום מע"מ ייעשו עד ליום ה- 21 לכל חודש בגין התקופה שקדמה. כבר לא יהיה עד ה- 15 לחודש.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


הקש קוד אימות