• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • "הוצאות מוכרות למס הכנסה, למע"מ, למיסוי מקרקעין ולביטוח לאומי", ספר המפרט אילו הוצאות מוכרות ואיך לשלם פחות מיסים המבוסס על חקיקה ופסיקה עדכניים לשנת 2016 שכל בעל חברה, עצמאי ואיש מקצוע בתחום המיסוי חייב להכיר....

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעת העברת פעילות מחברה אחת לחברה אחרת, כשיש לשתיהן אותם בעלי שליטה או קרוביהם, ללא בתמורה או בתמורה חלקית, רשאית רשות המס לגבות את המס מהחברה האחרת, אפילו אם חוב המס הסופי נוצר לאחר העברת הפעילות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החזר מס תשומות, תלוי בשימוש שנעשה באותן תשומות. רק אם השימוש בתשומות נועד לצורך עסקאות חייבות במע"מ יותר החזר מס התשומות. כשמדובר בשימוש מעורב, יותר להחזר רק חלק יחסי של מס התשומות הרלבנטי לעסקאות החייבות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אין חולק כי נטל הראיה מוטל על הנישום לשכנע כי קיים הסבר להפרש ההון. אך אפשר להרים את הנטל הזה לא רק באמצעות מסמכים מסודרים, אלא גם על ידי עדויות קרובי המשפחה, הנוהג הרגיל של תמיכת הורים בילדים שלהם וכדומה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הנכם מוזמנים לערב עיון בנושא תכנוני מס לסוף השנה וכן בנושאים נוספים בתחום המיסוי, כגון: גילוי מרצון אנונימי והלבנת הון חוקית, השפעות חוק ההסדרים 2016-2017, מימוש הפסדים וקיזוזם ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מכירת זכות חכירה, אשר בגינה התקבלו תקבולים מיידים שדווחו למנהל מיסוי מקרקעין, אך התקבלו גם תקבולים עתידיים בשנות החכירה, חייבת במס לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהחלק של התקבולים העתידיים חייב במס לפי פקודת מ"ה?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הכנסות לא חוקיות מניהול בית בושת בהחלט חייבות במס, אך האם ניתן לקזז מהן הוצאות רלבנטיות בהיעדר חשבוניות מס על ההוצאות ? שכן, בניהול בית בושת יש לא רק הכנסות, אלא גם הוצאות, אך ספרי חשבונות ואסמכתאות אין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • The IRS's commitment to consistency and the rigorous examination of claims for reasonable cause abatement, may put Israeli-Americans with unreported bank accounts in a problematic position.

  (Shiran Madar CPA (Isr.) Enrolled Agent (US


 • בפתחה של שנה חדשה, שנת התשע"ז, אנו מאחלים לכל בית ישראל שתהא זו שנה טובה ומתוקה כדבש, שנת ביטחון ושלום, בריאות, שגשוג, אהבה ואושר ..

  צוות רמי אריה, עורכי דין רואי חשבון ויועצי מס


 • לפניכם מאמר המרכז סוגיות שונות הקשורות לעובדים בחגים, כגון: מספר שעות העבודה שעל עובד לעבוד בערבי חג, זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי, לתשלום עבור ימי החג, האם ניתן לחייב עובד לעבוד בחג ועוד.

  עו"ד עמוס הלפרין, עו"ד דנה להב ועו"ד הלית כהן-רזניצקי


 • על אף העובדה שחוק מע"מ מאפשר מתן שירות באמצעות אחר, כאשר עו"ד מייצג לקוח הוא עושה זאת לצורך קידום האינטרסים שלו בלבד. לכן, אין לקבל את הטענה כי הייצוג היה של תושב חוץ ולא חל על העסקה שיעור מע"מ אפס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הפטור ממס בגין דיבידנדים המחולקים מרווחי החברה המשפחתית בהתאם לסעיף 64א(א)(1) לפקודת מס הכנסה, מותנה בכך שרווחים אלה כבר חויבו במס לפי סעיף 64א(א) לפקודה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רכישת דירת מגורים שאינה יחידה, מחויבת כיום במס רכישה גבוה בשיעור של 8% עד 10%, לעומת רכישת זכות אחרת במקרקעין שחייבת במס רכישה בשיעור של 6% בלבד. לגישת בהמ"ש רכישת מקבץ דירות מהווה רכישה של זכות אחרת במקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הפסד מניירות ערך הנובע מירידת שער החליפין, אינו מוכר כהפסדים המוכרים לקיזוז מרווחי הון אשר נצמחו למשקיעים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • שינויים דרסטיים צפויים בשיטת "מיסוי חברי קיבוץ", כפי שאושר אושר בוועדת השרים המיוחדת לעניין התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • נושא שווי רכב צמוד לעובד, כשמדובר ברכב תפעולי שעיקר נסיעותיו לצורכי עבודה, נמצא בימים אלו במרכז מחלוקות וביקורות של פקידי השומה ואנשי המל"ל. להלן נימוקים המצדיקים קביעת שווי רכב צמוד לעובד לפי חישוב ספציפי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • קשה להבין מדוע ביהמ"ש לא מכירים בהפסדים בעסק, כנכס מגן מס, הניתן למכירה, ובמכירתו יפחית את נזקי בעל העסק מהפסדיו. אלא פוסקים, כי לא ניתן למכור הפסדים של חברה, על מנת שבעלי המניות החדשים ישתמשו בו כמגן מס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הטבות אשר ניתנות באמצעות ועדי עובדים או הארגון היציג שלהם, והן מסובסדות על ידי המעביד, חייבות במס אשר עלול להיות מוטל בשומות ניכויים על ועד העובדים או על הארגון היציג. ועדי עובדים - היזהרו !!!

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 5.9.2016 פורסם תזכיר חוק בעניין "מס ריבוי נכסים", המטיל על מחזיקי שלוש דירות או יותר, מס מיוחד בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה. תזכיר זה צפוי לעלות על סדר יומה של ועדת השרים ביום 15.9.2016.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מההנחיות רשות המסים לפקידי השומה בעניין שליטה וניהול על חברה הרשומה בחו"ל, על ידי בעלי שליטה בישראל, עולה כי כמעט כל חברה הרשומה בחו"ל ולה בעלי מניות תושבי ישראל, עלולה להיחשב כחברה ישראלית בהיבט המיסויי על כל ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהעברה של זכות במקרקעין, רואים את "יום המכירה" במועד השתכללות החוזה למכירת המקרקעין באופן המשקף שינוי משפטי בזכויות הצדדים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תשלום לרשות מקרקעי ישראל, לשם פיצול נחלה במושב והפרדת מגרש למגורים מהווה עסקה לרכישת זכות במקרקעין החייבת בתשלום "מס רכישה".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • גם כאשר נישום הוכר כתושב חוץ ע"י רשות המיסים לעניין הקלות ממס במשך תקופה ארוכה מאז הגיעו לישראל, לא ניתן לקבל את העובדה כי מעמדו כתושב חוץ יישמר לאורך שנים, ללא הגבלת זמן, למרות השתקעותו המלאה בישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • באתר רשות המיסים נפתחה האפשרות להגשת דרישה להחזר תשלומים ששילמו מייצגים אשר עשו שימוש במערכת שע"מ בתקופה שמיום 12.2.2005 ועד ליום 12.2.2007.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בתי המלון באילת, בין היתר מרשת ישרוטל, רשת הרודס ועוד, חויבו בתשלום היטל עובדים זרים בגין עובדים מסודן ואריתריאה אשר הסתננו לישראל, למרות שהם נתבקשו במפורש על ידי רשויות המדינה להעסיק אותם.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • המועד הקבוע לעניין התיישנות, הוא היום אשר בו נשלחה ההחלטה מפקיד השומה אל הנישום, ולא המועד בו קיבל הנישום את ההחלטה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במסגרת תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 מוצע לבטל את ועדות הערר, ולקבוע כי ערעור על שומת מיסוי מקרקעין יהיה בפני ביהמ"ש המחוזי. בנוסף, מוצע לזרז את מועדי קבלת האישורים לטאבו לאחר ביצוע עסקת מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • התייחסותו של המחוקק לתשלום מס עיזבון, הינה כאל מס הדומה למס שבח החל על התקופה שמיום רכישת הזכות ע"י המוריש ועד ליום פטירתו. על כן אין מקום להתיר את מס העיזבון בחישוב מס השבח כשם שאין מתירים בניכוי את מס השבח.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במסגרת תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 מוצע לתקן את מדיניות הענישה בחוק העונשין, כך שיורחב השימוש בענישה בקהילה כתחליף לעונשי מאסר קצרים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביטול ועדות שומה וייעול מערך גביית החובות בביטוח לאומי הם חלק מהתיקונים המוצעים בחוק הביטוח הלאומי, במסגרת תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו- 2016.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח