• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • מטרתו של תזכיר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה שעניינו: "שיתוף פעולה עם רשויות מס זרות לצורך מניעת העלמות מס", היא להגביר את שיתוף הפעולה ואת החלפת המידע ההדדית בין רשות המיסים בישראל לרבות הבנקים בישראל, עם רשויות ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • למרות ההנחה הטבעית שפעילות של רשות מקומית עירונית או מועצה אזורית, אמורה להיות לטובת הציבור ולכן היא פעילות ללא כוונת רווח הפטורה ממע"מ, ייתכן כי פעילויות מסוימות המבוצעות ע"י רשויות מקומיות, יהיו חייבות במע"מ

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • העלאת מס הרכישה על דירה שאינה דירה ראשונה ל – 8% ול – 10%, מחדדת ומחריפה ניגוד אינטרסים אפשרי העלול להיווצר בין מוכרי דירה לבין רוכשי דירה, בכל הנוגע לסיווג הדירה כדירת מגורים לצרכי מס.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • האם מעסיק יכול לכפות על עובדיו חופשה ללא תשלום ומה משמעותה של כפיה שכזו?

  הילה פורת, עו"ד


 • מהי ההגדרה למונח "יחסים מיוחדים" בין צדדים לעסקה ? האם, ככל שקיימים "יחסים מיוחדים" בין שני צדדים, נדרש קשר סיבתי בין המחיר לאותם יחסים מיוחדים ? למה בעצם שווי עסקה בין צדדים לא תמיד יוכר כשווי הנכון לצורכי מס...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חלוקת רווחים הנובעים מרווחי אקוויטי שנוצרו מחברות כלולות מותרת למס אם מדובר ברווחים חייבי מס, אך אינה מותרת אם נוצר מצב לפיו רווחים אלו יתחמקו ממס כגון כאשר המקבלת היא חברה משפחתית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • כאשר היקף עסקה גדל בעקבות שינויים אשר הוסכמו בין הצדדים לאחר חתימת הסכם המכר קיימת הצדקה להטלת מיסוי נוסף. אולם הדבר איננו כך כאשר מרכיב עסקה מסוים מוחלף במרכיב אחר שווה ערך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהיות חוק חופשה שנתית כחוק "מגן" - הרי שהזכויות הניתנות על פיו לעובד אינן ניתנות לוויתור אפילו בהסכם מפורש בין הצדדים. להלן הכללים לחישוב מספר ימי החופשה השנתית המגיעים לעובד.

  הילה פורת, עו"ד


 • עצמאים ובעלי חברות קטנות, בואו והצטרפו לפעילות לשיוויון זכויות ולעידוד העסקים הקטנים. כעת יש האפשרות לציבור העצמאים ובעלי השליטה, לחולל שינויים לטובת העצמאים ובעלי העסקים הקטנים.

  שחר שקורי , מוטי סלומון


 • במקרה של פסילת ספרים יש לתת לעוסק זכות להשמיע טענותיו בצירוף מסמכים באופן מסודר. כאשר לא נעשה שימוע לעוסק יוטל על מנהל מע"מ, הנטל הראשוני להבאת הראיות במסגרת טיעוניו כנגד העוסק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מס רכישה מוקטן ברכישת דירה חדשה בזמן שקיימת דירת מגורים קודמת, לא ינתן במקרים בהם נעשתה מכירה של הדירה הקודמת והיא לא הושלמה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פקיד השומה יכול לדרוש הגשת דוחות, באופן רטרואקטיבי, כמעט ללא הגבלת שנים לאחור. סיבה נוספת לנצל את הליך "גילוי מרצון האנונימי" שאפשרה רשות המיסים עד ליום 6.9.2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מנהל רשות המסים הודיע על פתיחת האפשרות להגיש דיווחים על עסקאות מקרקעין באמצעות דיווח מקוון באינטרנט. המהלך יחסוך למייצגים את הצורך בהגעה למשרדים האזוריים ועתיד לקצר משמעותית את זמני הטיפול.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מימוש מקרקעין (בניה עצמית, מכר חלקי וקבלת שירותי בניה "עסקת קומבינציה", מכר מלא), מטרת עסקת הקומבינציה, חידושי פסיקה, מע"מ בעסקאות קומבינציה וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת שהוצגה ביום עיון של לשכת עו"ד, המציגה תכנוני מס מגוונים המאפשרים הפחתת חבות המס בעסקאות מקרקעין. בנושאים כגון: מכר מוניטין משולב עם עסקת מקרקעין, חברה בית, חיסכון במס רכישה ברכישת דירת מגורים ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר בחיפה, נדון טיבן של זכויות שנרכשו בקרקעות חקלאיות באזור זיכרון יעקב סביב השאלה - האם הינן בגדר זכות במקרקעין, כאשר מטבע הדברים ההשלכה לשאלה זו הינה משמעותית לרוכש.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • הוצאות מימון שהיו קשורות לקבלת דיבידנד בין חברות לא יותרו בניכוי כנגד הכנסות אחרות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הכנסות שנוצרו כתוצאה מהפרשי שער אשר הפחיתו חוב הלוואה במט"ח, חייבים במס הכנסה, לפי סעיף 2(1) או 2(4) לפקודת מס הכנסה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חשוב לערוך שומה עצמית נכונה ולעמוד על כל הטענות בזמן אמת, כי פתיחת שומה לאחר תקופת ההתיישנות שבחוק, תתאפשר רק במקרים חריגים ביותר ורק כאשר לא ניתן היה לתקן את השומה לפי כן.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אין לצרף תקופת "דיירות מוגנת" לתקופת "בעלות" על המקרקעין לצורך חישוב מס שבח היסטורי

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים מונה את המקומות אשר יחשבו "מקום ציבורי", ביניהם, מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום. לפניכם העקרונות המרכזיים הרלוונטיים למקומות העבודה.

  הלית כהן-רזניצקי, עו"ד


 • עצמאים ובעלי חברות קטנות מאחדים כוחות משותפים לצורך גיבוש הצעת חוק שמטרתה להשוות את התנאים הסוציאליים של העצמאים ובעלי שליטה בחברות בע"מ לתנאים שמקבלים השכירים, כגון: דמי אבטלה, העלאת תקרת ההפרשות לפנסיה ועוד.

  שחר שקורי , מוטי סלומון


 • מדריך בדבר הטבות במס להורים עם ילדים קטנים אשר יגדילו את הכנסתם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאות הכרוכות בגידול הילדים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • זכות להרשאה לשימוש במקרקעין, אשר אינה מאושרת ומגובה בהסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל, המתחדשת מעת לעת' מהווה זכות במקרקעין, אף אם היא לתקופה קצרה מ- 25 שנים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הסדר תשלומים בגין רכישת מקרקעין, יכול להביא למצב לפיו חלק משווי העסקה הינו תמורה עבור מימון התשלומים, ואינו מהווה תשלום עבור הזכות במקרקעין עצמה, כך שהתמורה עבור המימון אינה חייבת במס רכישה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה ניתן פס"ד "דלתא" שהתווסף לכל הפסיקה שניתנה בעבר בעניין החיוב במע"מ החל בגין עבודות פיתוח שמבצע יזם בשטחים ציבוריים שבסופו של דבר יעברו לשליטת הרשות המקומית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעניין אלון חברת הדלק לישראל נקבע כי זיכוי בגין מס על הכנסות מחו"ל יינתן רק אם המס שולם בפועל בחו"ל. לא יותרו הוצאות הנהלה לחברת אחזקות והחובה לקזז הפסדים מדיבידנדים

  רמי אריה , עו"ד ורו"ח


 • תמצית חקיקה, פסיקה והחלטות מיסוי של רשות המיסים - במיסוי מקרקעין ובמע"מ - נכון לחודש מאי 2015.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • להלן ריכוז תנאי העסקה של בני נוער: גיל העבודה, האישורים הדרושים, שכר עבודה, שעות עבודה, הפסקות, עבודת לילה, מנוחה שבועית, שעות נוספות ועוד.

  הילה פורת, עו"ד


 • מכירת חלק ממתחם בו עתיד להתבצע פינוי בינוי לא תשלול את הקלות המס לפי חוק מיסוי מקרקעין, וזאת בין אם הפיצוי למפונים יינתן על-ידי היזם המקורי ובין אם הפיצוי יינתן על-ידי הרוכשת.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


הקש קוד אימות