• אושרו התקנות לפיצוי עסקים
  בגין נזקי המלחמה

  עקרונות ונוסחאות הפיצוי אינם פשוטים
  ודורשים שליטה משפטית וחשבונאית גם יחד
  פנו אלינו לפרטים נוספים  073-2181818  
 • רשות המיסים הוציאה כמאה אלף
  דרישות לדיווח על פרטים אישיים ומקורות הכנסה טופס  5329

  ככל שקיבלת דרישה כזו, צור קשר דחוף עם משרדנו  בטל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • 23.11.2014  | 

  חברה משפחתית

  מדי שנה אנו מביאים תזכורת קצרה לנושא החברה המשפחתית. השנה נושאת התזכורת אופי שונה הואיל ובמסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים, עבר נושא החברה המשפחתית מהפכה.

  הילמן ושות', רואי חשבון


 • ראו הרצאה מוקלטת מלאה בנושא "התמודדות עם ביקורות ניכויים", אשר ניתנה על ידי עו"ד ורו"ח רמי אריה. היבטים וחידושים בנושא מיסוי שכר וביקורות ניכויים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בימים אלו, מקבלים נישומים רבים הודעות על הארכת תקופת הדיון בדוחות שהגישו לפקיד השומה, בשנה רביעית. הודעות אלו מוצאות לדעתנו לא כדין ויש להודיע על ההתנגדות להארכה לשנה רביעית מיד עם קבלת ההודעה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הוצאות הקמה וייסוד עסק, הן הוצאות הוניות ולא בהכרח הוצאות פירותיות, אף אם מדובר בהוצאות שיש להם השלכה ישירה לגבי פעילות העסקית הקרבה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 17.11.2014 פרסמה רשות המיסים בישראל עדכון בעניין מועדי הגשת הדוחות למייצגים. נדחה בחודש כל מועד שהוגדר בהסדר המייצגים החל מה- 30.11.2014.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מיום 1.1.2015, רכישת דירת מגורים לחברה לצורך מגורי בעליה לפחות, תיחשב אוטומטית כמשיכת דיבידנדים החייבת במס.

  רמי אריה, עו"ד רו"ח - שחר נח, עו"ד


 • מעביד אינו רשאי להתנות העברה של כספים המגיעים לעובד עפ"י החוק, עקב ניתוק יחסי עובד מעביד, בחתימה על "כתב וויתור".

  הילה פורת, עו"ד


 • בתי המשפט אינם מקבלים את גישת רשות המיסים , אשר מדקדקת בזיקות היוצרות "מרכז חיים" בישראל. להפך, בפסק דין נוסף שניתן לאחרונה, קובע בית המשפט מבחן קל יותר לשאלת ההגירה מישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לוח הרצאות, ימי עיון והשתלמויות החל מחודש נובמבר 2014 ואילך. הרצאות עם טיפים להיערכות לקראת סוף שנת המס 2014 ותחילת 2015, מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ. תמיד טוב לדעת עוד ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אנו מזמינים אתכם למפגש שיערך ביום ראשון 30.11.2014 בשעה 16:30 במלון מצפה ים נתניה בנושא "תכנוני מס לסוף שנת 2014 + גילוי מרצון מיום 7.9.2014".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פס"ד חדש קובע כי מעביד המעסיק מסתננים שנכנסו באופן לא חוקי לישראל ועובדים בישראל, אינו פטור מהיטל בגינם. למעט, אלו שהוכרו כ-"פליטים".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה ניתן פסק דין מחוזי בעניין קרן תל אביב לפיתוח, בו נדונה סוגיית העסקתו של מנכ"ל הקרן, באמצעות חברה שבבעלותו, אשר שימשה הלכה למעשה כחברת "ארנק".

  דויד נחום, רו"ח


 • סעיף 11 לפקודה מעניק זיכוי מיוחד ממס ומטרתו עידוד התיישבות ביישובים חלשים מבחינה כלכלית, בעיקר ע"י אוכלוסיות חזקות שלולא הזיכוי מגיעים לחבות מס גבוהה, חיזוק הפריפריה ועידוד ההתיישבות לאורך גבולות מדינת ישראל.

  אהרון ויזל, יועץ מס


 • הרפורמה במיסוי דירות מגורים (תיקון 76) יוצרת אפליה בין יורשים, שלא בטוח שהמחוקק התכוון לה. ההוראות שוללות מתושב חוץ את הפטור ממס במכירת דירת מגורים, אלא אם כן יוכיח שאינו בעל דירת מגורים במדינת תושבותו.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בעת סיום יחסי עובד-מעביד, עומדים לזכות העובד, לכל היותר, ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת.

  הילה פורת, עו"ד


 • לאחרונה פרסמה רשות המיסים בישראל הנחייה בנושא "מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר", המשקפת גמישות בכל הנוגע לפרשנות תקנות מס הכנסה בעניין "שווי רכב צמוד".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מיום 1.1.2015 נקודות זיכוי עבור "תושב ישראל" יינתנו אך ורק לעובדים זרים חוקיים בתחום הסיעוד ולעובדות זרות. אך האם אין הוראה זו סותרת את האמנות הבינלאומיות ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לוח הרצאות, ימי עיון והשתלמויות החל מחודש נובמבר 2014 ואילך. הרצאות עם טיפים להיערכות לקראת סוף שנת המס 2014 ותחילת 2015, מיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ. תמיד טוב לדעת עוד ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת בלשכת עורכי דין - המסים החלים בעסקאות מקרקעין, מס רכישה, מועד רכישת הדירה- לעניין שיעורי המס, מכר במהלך עסק- חייב במע"מ, עסקת אקראי- חייבת במע"מ, מבחנים לסיווג עסקה כפירותית או הונית?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אלפי חברות ובעלי שליטה או נושאי משרה המגישים חשבוניות מחברות ניהול, חשופים לתשלומי מס גבוהים, בעקבות פסק דין חדש שפוסל התקשרויות כאלו

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • כנס בנושא "הערכות סוף שנת המס 2014" מטעם חברת "חשבים" מידע עיסקי בע"מ. טיפים, חידושים ועדכונים במסים לקרת תחילת שנת המס 2015 - חשוב לדעת !

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בני זוג נשואים חייבים לקחת בחשבון, כי התחייבויות של אחד מהם למס הכנסה או לרשות מס אחרת, עלולה להיות מוטלת גם על בן הזוג השני, בגין התקופה בה היו נשואים, אף אם נפרדו לאחר מכן. לפעמים הסכם יחסי הממון יכול לעזור

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לא ניתן לצרף חלקים מהוראות חיקוק שונות על מנת ליצור הטבת מס חדשה, ואין מקום לצבירת הטבה על הטבה.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • כאשר יש לחברה חוב סופי והיא מעבירה את פעילותה לחברה אחרת, שיש לה, במישרין או בעקיפין, אותם בעלי שליטה או קרוביהם, בלא תמורה או בתמורה חלקית – ניתן לגבות את חוב המס מהחברה החדשה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • סעיף 21 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, קובע כי העדפה של עובד שהוא בן משפחתו של המעביד (ובתאגיד - בן משפחתו של בעל השליטה), לא נחשבת כהפליה לעניין אסור ההפליה הקבוע בחוק.

  הילה פורת, עו"ד


 • לאור פסק הדין לפיו לא ניתן להעלות טענות וראיות חדשות שלא הוצגו בפני פקיד השומה במסגרת הליכי השומה, פנה רו"ח עופר מנירב בבקשה להצטרפות כ"ידיד בית המשפט" בערעור בבית המשפט העליון בנוגע לפסק הדין בעניין רובומטיקס....

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במקרה שהעובד העדיף שלא לנצל ימי חופשה צבורה, על מנת להמירם בכסף בתום יחסי העבודה, יש לדחות את תביעתו הכספית לתשלום פדיון ימי החופשה האמורים.

  הילה פורת, עו"ד


 • תמציות של עדכונים וחידושים של פסיקה והחלטות מיסוי לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2014 במיסוי מקרקעין וחוק מס ערך מוסף

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • בשנתיים האחרונות, ליונל מסי ואביו מנהלים מערכה שאינה ספורטיבית וקשורה למיסוי החברות שבבעלותם. הם מואשמים בהעלמת מס לכאורה בהיקף של למעלה מ-4 מיליון אירו. אך האם מדובר במשפט ראווה של רשויות המס הספרדיות, או שמא ...

  קומפני אקספרס ישראל


 • הסכמים למניעת כפל מס בין מדינות והסכמים להחלפת מידע בנושאי מיסוי, הפכו בשנים האחרונות להכרח, בשל סטנדרטיים חדשים שהוטמעו בעולם בעיקר ע"י ארגון ה- OECD וע"י ארה"ב. מדינות שהיו ב"רשימה השחורה", יצאו ממנה לאחר שחת...

  קומפני אקספרס ישראל