• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
  טל' 073-2181818
 • הרשעת עו"ד שגב בגין דיווח על הכנסה בשיעור מע"מ אפס מלקוח בחו"ל, כשהלקוח היה תושב ישראל, ודחיית ההגנה מן הצדק עליה הסתמך עקב קבלת חוות דעת שלא הכילה את מלוא העובדות, יוצרת מבחן חדש וגבוה יותר מבעבר

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • מעסיקים שימו לב, כי לפי עמדת רשות המסים כפי שפורסמה ביום 11.6.2017, שעניינו יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים, עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסות חייבות של המעסיק החל משנת 2018 ואילך

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • ציבור עורכי הדין מוזמנים להיכנס ולהירשם להשתלמות בנושא מקרקעין ומיסוי מקרקעין אשר יערך ב"בית הפרקליט", רח' דניאל פריש 10, תל-אביב. ההשתלמות תעסוק בין היתר במיסוי שכירות בדירות מגורים, מסלולי המיסוי ותחשיבי פחת

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 15.10.2017 פורסמו התקנות והכללים המנחים בעניין דיווח מקוון של עסקאות במקרקעין, הקובעות כי החל מתאריך 1.12.2017 יש להגיש הצהרות ומסמכים לפי חוק מיסוי מקרקעין באופן מקוון למעט חריגים מסוימים

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • סוגיית תחולת חוק מע"מ על מסחר בניירות ערך המתבצע בהון העצמי (נוסטרו) של הסוחר, הגיעה לפתחו של בית המשפט המחוזי בעניין אקוויטס, שהינה חברה אשר רוב פעילותה במסחר בניירות ערך מההון העצמי שלה ושל בעלי מניותיה בלבד

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ראו הצעתנו לתיקון תחשיב שווי רכב צמוד לעובדים המקבלים רכב ממעסיקם, כאשר עיקר השימוש ברכב הינו לטובת המעביד, ותיקונים נוספים הנדרשים בתקנות הוצאות רכב ותקנות שווי שימוש, בהמשך להחלטת ועדת הכספים מיום 6.9.2017

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • ביום 30.8.2017 פורסמה החלטת מיסוי המתייחסת לחיוב מס רכישה של שתי חברות קבלניות, אשר רכשו ביחד מקרקעין במושע שנרשם כמלאי עסקי וביקשו כי חלוקת המקרקעין תהא פטורה ממס רכישה

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • ביום 26.9.2017 הודיעה רשות המסים על הקלות משמעותיות בהעברות תשלומים לתושבי חוץ באמצעות תאגידים בנקאיים, כך שבחלק גדול מהמקרים תספיק הצהרת המעביר על מטרת ההעברה הבנקאית, בלי צורך להביא אישור מפקיד השומה

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • הקביעה בדבר זיהוי התושבות של יחיד, היא זו שתקבע האם הוא חייב במס בישראל גם בגין הכנסותיו מחוץ לישראל. שכן, רק "תושב ישראל" חייב במס בישראל על כל הכנסותיו מישראל ומחו"ל

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • לפניכם קובץ המכיל מידע מפורט אודות פרטי כתובות דואר אלקטרוני, מספרי פקס ומספרי טלפונים ישירים של בעלי תפקידים בהנהלת רשות המסים, משרדי השומה, משרדי מיסוי מקרקעין, משרדי מע"מ ועוד

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • היכנסו והירשמו לכנס בנושא מקרקעין ומיסוי מקרקעין אשר יערך בבית התנועה הקיבוצית, לאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב. הכנס יעסוק בין היתר בסוגיות בחישוב שומה עצמית, התחדשות עירונית, השקעות בנדל"ן וקבוצות רכישה

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • היכנסו והירשמו לכנס "היערכות לקראת תום שנת המס 2017" אשר יערך במלון קרלטון תל-אביב, ויעסוק בין היתר בהשפעות השינויים שנעשו בשנת המס 2017, מיסוי פנסיוני, מיסוי ליחידים ותאגידים, מיסוי עובדים ומעסיקים

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • רשות המיסים תבחן האם חלוקת הדיבידנד המוטב עומדת במבחני החלוקה של רווחים לפי חוק החברות, ותבטל את החלוקה ככל שלא תעמוד במבחנים אלו

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • בהחלטות מיסוי חדשות מאפשרת רשות המיסים הקלות משמעותיות בתנאים לחלוקת דיבידנד מוטב כאשר צפויה ירידת הכנסות בחברה המחלקת, או כאשר הפעילות מועברת לחברה אחות

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • רשות המיסים הודיעה כי תאפשר פריסה של 12 תשלומים של המס בגין הדיבידנד המוטב, בתנאי שיחולק לפי התנאים שנקבעו בחוק ובהנחיות רשות המיסים כדלהלן

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • לפניכם מצגת הרצאה שנערכה ביום 18.9.2017, בנושא ניהול פנקסי חשבונות, הליכי שימוע, ערר וערעור בפסילת ספרים ואי רישום תקבול. הזכויות והחובות של בעל העסק בפני רשות המסים.

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • בעסקים רבים נהוג לנהל רישומי מעקב ובקרה בתוכנת "אקסל". אולם, תוכנה זו אינה מאושרת לשימוש לצורך ניהול ספרי חשבונות והשימוש בה עלול להביא לפסילת ספרי החשבונות של העסק

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • שימו לב למועדים אחרונים החלים בחודש ספטמבר 2017, לפעולות מיסוי מסויימות כמפורט כאן

  אלעד רוזנטל עו"ד רו"ח


 • שיטת המיסוי בישראל קובעת כי לא ניתן לקזז הפסדים נוכחיים מרווחים שהיו בשנים קודמות, למרות שפעמים רבות כבר בעת חתימת הדוחות הכספיים לשנה הקודמת ידוע כי הרווחים שהיו נעלמו והתאדו. אולי אפשר גם אחרת ?

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • הכרעת בית המשפט העליון בעניין החלת חובת היטל עובדים זרים גם בגין המסתננים מסודאן ואריתריאה עלולה להביא חברות רבות לכדי חדלות פירעון ופירוק, אלא אם תפעל רשות המיסים לפי המלצת ביהמ"ש ותוותר על חיוב רטרואקטיבי

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • ביום 6.9.2017 ישבה ועדת הכספים של הכנסת ודנה בהצעות לשינוי תחשיב שווי רכב צמוד בהתאמה לשימוש ושווי הרכב בפועל. במסגרת הדיון הועלו הצעות שונות לפיתרון הנושא כמפורט להלן

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • מתן שירות בישראל לתושב חוץ אינו חייב במע"מ, אלא אם השירות ניתן גם לתושב ישראל. האיפיון של השירות וסוגי הפעילות הנעשים בישראל, ישליכו על חבות המע"מ, וכדאי לבחון אותם לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה כדלהלן

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • מנהל רשות המיסים הודיע על ארכה לדיווח התקופתי למע"מ, בגין חודש אוגוסט - עד ליום 27.9.2017 - זאת רק לחייבים בדיווח מפורט במע"מ שאינם חייבים מדווחים באופן מקוון

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • קבלת פיצוי חד פעמי בגין תקופה ארוכה של אובדן כושר עבודה, אינה שוללת את זכות המקבל לפרוס את הפיצוי על פני כל השנים בגינן קיבל את הפיצוי ובכך לקבל הטבת מס משמעותית

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • בתנאים מסוימים ניתן להחליף דירות בבנייה או בעסקאות תמ"א 28 שטרם הושלמו, ללא חיוב במס שבח ומס רכישה

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • בחוק ההתייעלות מתחילת 2017, נקבע כי שימוש פרטי של בעל מניות בדירה בבעלות החברה, תיחשב כמשיכת בעלים החייבת במס בידיו, אלא אם יעביר את הדירה לבעלותו הפרטית בתנאים שנקבעו. כעת הוחלו ההטבות גם על דירה בבנייה

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • נותני שירותים חייבים לדווח למע"מ על בסיס מזומן בעת קבלת התמורה. אולם, שיטה זו מקשה עליהם כאשר הם מקבלים חלק מהתמורה מראש כפיקדון להבטחת התשלום בעתיד. חוק מע"מ מאפשר גמישות מסויימת בקביעת מועד הדיווח למע"מ

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • אין התאמה בין דיני מס הכנסה להוראות חוק הביטוח הלאומי, בעניין חיוב בעל מניות מייצג בגין הכנסה חייבת או הפסד מחברה משפחתית.

  רמי אריה עו"ד ורו"ח


 • למרות הוראת חוק מיסוי מקרקעין כי פריסת מס השבח תינתן רק לתושב ישראל, נזכיר כי קיימת הנחיה של רשות המיסים המאפשרת פריסה גם לתושבי חוץ. פריסה שכדאי לנצלה כמפורט כאן

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • סוגיית שיטת שווי רכב הצמוד לעובדים לא יורדת מסדר היום, ונדונה בפס"ד נוסף מיום 7.8.2017. גם ממנו ניתן ללמוד מה נכון לעשות אם רוצים לחלוק על דעת רשות המיסים בעניין קביעת שווי השימוש רק לפי התקנות, כמובהר כאן

  רמי אריה עו"ד רו"ח