• חובת מתן הצהרה על חבות במס ריבוי דירות עד 30.6.2017. אנו עומדים לרשותכם להכנת ההצהרה ולבדיקת חבות המס המיטבית, כולל פטורים ממס.
  לפרטים
  טל'  0732-181818
 • כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
  טל' 073-2181818
 • יחיד מקבל תמורה בגין התחייבותו לאי תחרות בחברה שבבעלותו. האם מדובר בזכות הונית החייבת במס רווח הון, או בתמורה המהווה חלוקת דיבידנדים מהחברה ?

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • הרצאה מוקלטת מלאה בנושא מיזוגים ורכישות, הכוללת התייחסות לתיקון החדש לפקודת מס הכנסה הכולל הקלות במיזוגים ופיצולים, רה-ארגון של חברות ועסקים, מוניטין, תיקוני דוחות ועוד.

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • לאור החלטת ביהמ"ש העליון האחרונה בעניין חלוקה שיוויונית של מזונות בין בני זוג, האם לא הגיע הזמן ליצור שיוויון בין בני זוג גם בעניין מתן נקודות זיכוי לילדים, כך שלא יקופח תא משפחתי שבו יש לאישה הכנסה נמוכה

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן, עו"ד


 • חברות רבות צברו רווחים גבוהים שלא חולקו כדיבידנדים לבעלי המניות כדי לחסוך במס הדיבידנד בשיעור 33%. מיום 1.1.2017 רשאית רשות המיסים לכפות חלוקת דבידנדים בכפיה. כדאי לעשות כבר מעכשיו תכנוני מס להקלת רוע הגזרה.

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן, עו"ד


 • אלפי ישראלים יוצאים מידי שנה, תיקון לפקודת מס הכנסה מחייב אותם בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה כבר ומייד בגין שנת המס 2016. דיווח אשר עלול להעמיד אותם בבחינת מפרי חוק אם לא יעשו אותו כדין

  מוטי ארניה, עו"ד


 • כאשר מגיעים למסקנה כי אין סיכוי להחזר ההשקעה בנדל"ן במלואה או באופן חלקי, ניתן להכיר בהפסד מירידת ערך ההשקעה אף ללא מימוש בפועל

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • לפקיד השומה יש סמכות להוציא שומות לפי מיטב השפיטה גם בגין הכנסות לא חוקיות מקזינו, אך לבעלי ההכנסות האלו יש זכות להוכיח את סכומי ההכנסות הסבירים שהיו להם, כדי להיות מחוייבים במס אמת.

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • החל מיום 1.12.2017 ייעשו הדיווחים על עסקאות במקרקעין, באמצעות דיווח מקוון באינטרנט בלבד. הדיווח המקוון מחייב ביתר שאת להקפיד על מילוי נכון של שדות הדיווח המקוון ולערוך שומה עצמית נכונה על כל ההיבטים הנדרשים.

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • יום עיון בנושא הכנה והתמודדות לביקורת ניהול ספרי חשבונות, זכויות וחובות בעל העסק בעת הביקורת, הפקת מסמכים ממוחשבים באמצעות האינטרנט ומסופונים, פסילת ספרי חשבונות, השגות, שימועים ועררים או ערעורים.

  יום עיון - חשבים


 • החל מיום 3.7.2017 זכאי בן זוג של משרת/ת במילואים, לשעת היעדרות מעבודה, בכל יום של תקופת המילואים של בן הזוג, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק כמפורט להלן.

  הילה פורת עו"ד


 • מתוך היכרות מעמיקה עם הנסיבות וההליכים שהיו בעניין פס"ד ידין סגל שניתן לאחרונה, אשר יוצג על ידי משרדנו, ניתן ללמוד על פרשנות מקלה בנושאי מס בה נוקט בית המשפט

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • בית המשפט קיבל את עמדת משרדנו ודחה את עמדת פקיד השומה למנוע קיזוז הפסדים ולטעון למלאכותיות של עסקה לגיטימית במכירת פעילות בין חברות קשורות ואף למנוע הגשת דוחות מתקנים כטענה חלופית לבחירת מסלול מיסוי 10% על הכנס...

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • מועדי דיווח חשובים בחודשים יוני - יולי 2017, לבעלי הכנסות מניירות ערך מחו"ל, דיווח טופס 126 לביטוח לאומי על בסיס חצי שנתי והגשת הדו"ח השנתי לשנת 2016

  אלעד רוזנטל, עו"ד רו"ח


 • זכייה בהגרלה עד סכום של כ- 60,000 ש"ח פטורה ממס, אך כאשר מדובר ברצף זכיות על אותו ניחוש והימור, אין לתת את הפטור ממס לכל זכייה בנפרד

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • בהחלטת מיסוי חדשה קובעת רשות המיסים עקרונות מקלים לגבי מועד החיוב במע"מ בגין תשלומים של קוני דירות המשולמים ישירות לחשבון ליווי בנקאי

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • רשות המיסים נתנה הקלות פרשניות נוספות לבעלי מניות מהותיים לצורך חלוקת דיבידנד מוטב עד 30.9.2017. כך שתינתן פרשנות מרחיבה במקרים שבהם בעל המניות לא יעמוד בדיוק בתנאים של הוראת השעה

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • שיטות זיכוי הישיר והעקיף בגין המס ששולם בחו"ל עבור הכנסה שנוצרה בחו"ל, נועדו למניעת כפל מס. אולם, לא ברור מה רמת העדיפות שלהן לעומת הוראות קיזוז הפסדים בפקודת מס הכנסה

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • ביום 3.5.2017 קבע בית הדין לעבודה הלכה חדשה בעניין אופן חישוב סכום פידיון חופשה לעובדים בעת עזיבתם את העבודה, בכפוף לתקופת ההתיישנות

  הילה פורת עו"ד


 • רכישה או העברת פעילות לחברה קשורה או לצד ג' לא בשווי המלא של הפעילות המועברת, עלולים להביא לתאונת מס קשה כפי שארע בעניין מיקרוסופט ישראל

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • ביום 4.6.2017 ניתנה הלכה חדשה בבית הדין הארצי לעבודה לגבי שיטת חישוב פיצויי פיטורין לעובד שעתי. לפי ההלכה החדשה אין לערוך יותר את חישוב הפיצויים לפי ממוצע המשכורות האחרונות

  הילה פורת עו"ד


 • מס הכנסה אינו מתכוון לוותר עוד לבעלי מוניות הנוהגים לדווח על השכרת המונית שלהם לנהגי משנה בשיטות שונות ומוזרות שאינן משקפות את המציאות ואת ההכנסות הנכונות שיש להם או לנהגים

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • למנהל מע"מ סמכות להוציא שומה לפי מיטב שפיטה רק בתוך חמש שנים ממועד הגשת הדו"ח התקופתי הרלבנטי, אך מסתבר כי לגבי הטלת כפל מס, לא ברורה תקופת ההתיישנות ואף לא תמיד הוא מוטל לפי הדין

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • מעסיקים וגם בני נוער, ראו כאן מדריך מפורט על התנאים המחוייבים בחוק בהעסקת נוער, לזכות ולחובת המעסיק והנוער

  מיטל דולב-בלט עו"ד


 • לפניכם מצגת בעניין היבטי מיסוי של משרדי עורכי דין ובעלי מקצוע חופשי אחרים, לרבות, השיקולים לנקודת איזון להקמת חברת עו"ד, הרישום ברשויות במס ובביטוח לאומי, ניהול ספרי חשבונות, ההוצאות המוכרות למס ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהחלטת מיסוי חדשה ניתנו הקלות בהתייחס לקבלת ההטבות לפי הוראת השעה לפיה יינתן שיעור מס מופחת במכירת מקרקעין עליהם ניתן לבנות 8 יחידות דיור לפחות. ההקלות הן לגבי תקופת אופציה ולגבי התקשרות בעסקת קומבינציה

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • בתחולה רטרואקטיבית מתחילת שנת 2017, ניתנו יותר נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 5. שימו לב לאפשרות לאם לדחות את הזיכוי המוגדל לשנה העוקבת ללידה, כדי למצות את זיכוי המס באופן מיטבי.

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • קיבלתם מתנות מבני משפחה, צפו לכך שפקיד השומה לא יקבל בקלות את ההסבר כי מדובר במתנות ולאו דווקא בכספים שלא הוצהר עליהם. לכן, חשוב לשמור על מסמכים ולהביא עדים להוכחת המתנות שהתקבלו

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • לפעמים מסתבר ששילמנו מס ביתר לפקיד השומה, או שכדאי לנו להגיש דוח מתקן לשנים קודמות כדי לזכות בהחזר מס. בהתאם לפקודת מס הכנסה יש כללים ברורים הכיצד יש להתנהל לצורך תיקון דוחות וקבלת החזרי מס ששולם ביתר

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד


 • היבטי המיסוי במיזוגי חברות או ברכישות עסקים הם מורכבים ומחייבים תכנון מס מוקדם ונכון מראש. בהרצאה יידונו פסקי הדין החדשים שניתנו לגבי סוגיות אלו, לרבות בעניין מכירת מוניטין, מכירת אי תחרות, החלטות מיסוי חדשניות...

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • חברות שכל נכסיהן הם זכויות במקרקעין ורוצות להעביר את הזכויות לבעלי המניות שלהן, נדרשות לפרק את החברה ויקבלו פטור ממס שבח ומס רכישה רק בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק

  רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן עו"ד