• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 7634/16 בעניין העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, ומיזוגה של החברה החדשה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103ב לפקודה עם חברת "שלד בורסאי".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • העובדה כי הליך המס התנהל בדלתיים סגורות מכוח ס' 154(ג) לפקודה, אינה גוזרת בהכרח מסקנה כי אין לפרסם את פסק הדין מכוח ס' 70(א) לחוק בתי המשפט. על ביהמ"ש להפעיל שיקול דעת, ולבחון את התכלית לשמה נסגרו הדלתיים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • נציבות תלונות הציבור היא גוף אובייקטיבי, אשר ניתן לפנות אליו בבקשה לבדוק ולטפל בתלונות של אזרח הרואה עצמו נפגע מהתנהלות רשויות הממשלה בכלל ומהתנהלות רשות המיסים בפרט.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פטור מלא ממס הכנסה לנכה בשיעור של 100% מגיע בגין הכנסות נכה, רק אם תקופת הנכות עלתה על 365 ימים, אלא, שאין חובה כי תקופה זו תהיה רציפה, כך שהפטור יכול להינתן גם בגין חלקי שנות מס שונות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בראיון לתכניתו של גבי גזית ברדיו 103FM, עו"ד ורו"ח רמי אריה, הביע עמדתו בדבר חוסר ההיגיון של ההצעה לחייב ב-"מס מיוחד" בגין השכרת שלוש דירות למגורים ומעלה. לראיון המלא - לחצו כאן.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביולי 2016 חלים מספר שינויים בתנאי העסקת עובדים במשק,הכוללים קצובת הבראה במגזר הפרטי, עדכון שכר מינימום, צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, אובדן כושר עבודה והפרשות פיצויים, כמפורט להלן.

  הילמן ושות', רואי חשבון


 • היקף הפעולות והעשייה הכרוכות בהפקת הכנסה מהשכרת מספר רב של נכסים מחזק את המסקנה, כי מדובר במנגנון "משומן" וכי מדובר בהכנסה עסקית אקטיבית, אשר אינה זכאית להטבות מס המגיעות בהשכרת דירות למגורים בהשכרה פסיבית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עסק או תחביב, זו השאלה המגדירה האם הפעילות היא חייבת במס או פטורה. אם מדובר בעסק יש חבות מס ויוכרו ההוצאות וההפסדים לצורכי מס, אך לא כך בתחביב. נראה שהגבול הוא דק מאד בין תחביב לבין עסק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מחודש ינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי, באופן מקוון, בטופס 126 - דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת, וזאת עפ"י תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם מצגת מפורטת בנושא מיסוי השכרת דירות מגורים העוסקת בסיווג הכנסה מהשכרת דירה למגורים, חלופות המיסוי השונות, המבחנים לזיהוי הכנסה "הונית" או הכנסה "פירותית" וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לא ברור האם התשלום לעו"ד של הקבלן, חייב במס רכישה כחלק אינטגרלי מכלל התשלומים ברכישת דירה, וטרם קיימת הכרעה מחייבת לעניין זה בביהמ"ש העליון. אך נראה כי הכף נוטה להטיל חיוב במס רכישה גם על רכיב זה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט העליון נדרש לשאלה האם יש לסווג כספים שמשך בעל מניות מהותי מחברה כפירעון הלוואת בעלים, שאז התקבולים אינם חייבים במס, או שמא כמשיכת דיבידנד, שאז יחויבו במס בשיעור של 25% בגין קבלתם.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מתחילת שנת 2017 - דיווח ותשלום מע"מ ייעשו עד ליום ה- 21 לכל חודש בגין התקופה שקדמה. כבר לא יהיה עד ה- 15 לחודש.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חוק מע"מ אינו חל על מכר מניות או ניירות ערך סחירים בכלל. אך כלל זה אינו חל במכר מניות של איגוד מקרקעין. מכר כזה חייב במע"מ וממילא הרוכש מניות של איגוד מקרקעין רשאי לקבל החזר מע"מ ששולם בגין הרכישה וההוצאות הנלו...

  רמי אריה, עו"ד רו"ח


 • מגבלת הזמן הקבועה בסעיף 145(א)(2) לפקודת מס הכנסה אינה חלה על תיקון טעות טכנית אשר נפלה בהודעה על החיוב במס שנשלחה לנישום, באשר אין מדובר בתיקון של החלטה או תיקון של שומה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • יש להחיל היטל בגין הכנסת עבודה על העסקת מסתננים מסודן ואריתריאה השוהים בארץ, משום שהמדינה אינה מכירה בהם כפליטים. אך האם מצב זה תואם את הדין הבינלאומי ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לעיונכם, מצגת מפורטת העוסקת ב"יחסי הגומלין בין מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה ומע"מ" העוסקת בסמכות פקיד שומה להטיל שומת חיוב במס הכנסה על מכר דירות ומקרקעין במקום מנהל מיסוי מקרקעין, המבחנים לזיהוי הכנסה הונית/ ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 15.6.2016 פורסמה החלטת מיסוי 5326/16 אשר עוסקת בתחולה או אי תחולה של פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה, על "נאמן" אשר מחזיק נכסים ומקבל הכנסות עבור הלקוח שלו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • שימוש במחשבים לעיבוד נתונים מהווה "מפעל תעשייתי". המבחנים לזיהוי פעילות ייצורית. פעולות אשר בעבר נעשו באמצעות מכונות תעשייתיות מתבצעות כיום ע"י מחשבים. המשמעות היא לעניין הטבות מס והטלת ארנונה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה פורסם תזכיר חוק לתיקון הפקודה, שמטרתו היא הגמשת מגבלות החלות על מתן הקלות המס במיזוגים ופיצולים, ובכלל זה מתן אפשרות לכניסת משקיעים לחברה, מימוש זכויות, מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הוארך נוהל גילוי מרצון האנונימי עד ליום 31.12.2016, והוא יחול על הכנסות ונכסים/חשבונות בנקים/עסקים וחברות/ונכסי נדל"ן בחו"ל ובישראל, אשר לא דווחו לרשות המסים, בגילוי מרצון האנונימי יינתן פטור מהליכים פליליים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מעסיקים רבים נוהגים לשלם דמי הבראה בחודשי הקיץ. הזכאות לדמי הבראה מוסדרת בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש ובצו ההרחבה שהוצא לו. לפניכם ריכוז העקרונות המנחים לתשלום דמי הבראה.

  מיטל דולב - בלט, עו"ד


 • הנכם מוזמנים להרצאה מקיפה של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא "יחסי גומלין בין מיסוי מקרקעין לבין פקודת מס הכנסה ומע"מ", אשר תעסוק בפריסת השבח לצורכי מס, המבחנים לזיהוי הכנסה כ"הונית" או כ"פירותית", העברת נכסי מקרקעין...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת מקיפה ומפורטת בנושא פסיקה עדכנית ביחס להתנהלות דיוני שומות, המועד הקובע לעניין התיישנות, חובת גילוי מסמכים, חשיבותו הדרסטית של שלב ההשגה, תקפותו של הסכם שומות ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הנכם מוזמנים להרשם לכנס בנושא "היבטי מיסוי מקרקעין-חידושים ופרקטיקה", שיערך ביום 18.7.2016 ויעסוק בנושאים כגון: מיסוי דירות מגורים- חידושי פסיקה וחקיקה, מיסוי שכירות בדירות מגורים, לרכוש דירה ביחיד/ בחברה וכו'....

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פורסמו הנחיות בעניין "התיישנות בקביעת דמי ביטוח בביקורת ניכויים" לאור תיקון מס' 159 לחוק הביטוח הלאומי, אשר החיל כללים חדשים בדבר קביעת התיישנות עד שבע שנים, בהן יוכל המוסד לדרוש חוב דמי ביטוח.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • על מנת להצדיק עליית שכר בתקופת נכות וליהנות מפטור ממס על הכנסות מיגיעה אישית בהתאם לסעיף 9(5), על הנישום להראות עליה מקבילה ביגיעתו האישית. תקופת הנכות אינה הזדמנות למשיכת כסף מהחברה כדי להתחמק מתשלום מס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017, הפטור הקבוע בסעיף 49ה' לחוק על חילופי דירות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מרגע שההכנסה החייבת יצאה משערי חוק מיסוי מקרקעין ונכנסה לתחולת פקודת מס הכנסה לא ניתן לשוב ולהחיל פטורים ייחודיים על פי חוק מיסוי מקרקעין המוקנים לבעלי מניות.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • על פי צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל מיום 1.7.2016 יש להגדיל את ההפרשות לכל קרן פנסיה, קופת ביטוח, וקופת גמל שאינה קרן פנסיה, לשיעורים כמפורט להלן.

  יפעת גירון, עו"ד


הקש קוד אימות