• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • ביום 23.6.2016 יתקיים יום עיון במלון לאונרדו נגב באר שבע, אשר יוקדש כולו לחידושים ועדכונים במיסים לשנת 2016, ויכלול נושאים כגון: תיקוני דוחות, הליכי שומה, השגות וערעורים, מיסוי דירות מגורים, ניכויים וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת מקיפה: כיצד נערכים למיזוג - שלבי ביצוע, היבטים לבדיקה טרם המיזוג, החוקים והגופים המעורבים בתהליך המיזוג. יישום פרקי המיזוגים והרכישות והטבות המס שניתן להשיג באמצעותם בחקיקה ובהחלטות המיסוי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם עובד שהתפטר מעבודתו ו/או מעסיק שפיטר עובד יכול לחזור בו מהודעתו, ומה המחויבות של הצד השני בהקשר לכך ?

  הילה פורת, עו"ד


 • כאשר עוסק מוכיח כי לא התרשל ונקט בכל האמצעים הסבירים לוודא את נכונות החשבונית שקיבל, לרבות אימות החשבונית וזהות העוסק, הוא יהיה פטור מהחיובים והקנסות בגין השימוש בה לקבלת מס התשומות ממע"מ,

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 16.5.2016 פורסמה הוראת ביצוע בדבר אישור פטור ממס ללשכות וארגונים מקצועיים, המבהירה את אופן הגשת הבקשה לפטור ממס ואת האישורים הנדרשים לקבלת הפטור ממס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עסקה במקרקעין שנעשתה ע"י מי שאינו עוסק בסחר במקרקעין לא עוסק בעסק של השכרות נכסים ולא קיזז מס תשומות בעת רכישת נכס המקרקעין, פטורה ממע"מ. זאת אפילו אם המשכיר נרשם כ"עוסק מורשה" לצורך הדיווח על הכנסותיו מהשכרה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הנכם מוזמנים להשתתף בכנס השנתי שיתקיים ביום 25.5.2016, שיכלול ועידה לניהול סיכונים וועידה למיזוגים ורכישות, בהשתתפות מרצים בכירים בתחומי המיסוי, לרבות הרצאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה. כניסה חינם ל-25 הראשונים להרש...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מנהל רשות המסים חתם בסוף השבוע על הצטרפותה של ישראל להסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי לגבי חשבונות בנקים וחשבונות במוסדות כספיים אחרים..

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מכירת בניין בתוך תקופה קצרה ממועד הרכישה, עלולה להיחשב כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, ורווחיה יסווגו כהכנסה פירותית החייבת במס הכנסה מלא. זאת, אף אם העסקה דווחה למנהל מיסוי מקרקעין שהפיק בגינה שומת מס שבח סופית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מימוש ערבות בנקאית, שניתנה להבטחת קבלת שירותי בנייה בדרך של עסקת קומבינציה אשר לא יצאה אל הפועל, מהווה תמורה ממכר מקרקעין, ובגינה יש להוציא חשבונית מס (וגם לדווח עליה למנהל מיסוי מקרקעין).

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם עובד במשמרות זכאי שתוספת המשמרות שמקבל כתוספת לשכרו תילקח בחשבון לצורך חישוב זכויותיו הסוציאליות השונות, כגון: דמי/פדיון חופשה שנתית, דמי מחלה, הפרשות סוציאליות, פיצויי פיטורים, תמורת/חלף הודעה מוקדמת?

  הילה פורת, עו"ד


 • מכירת מוצרים של יצרניות ישראליות באמצעות חברת ההפצה בחו"ל, תחשב כמכירות המבוצעות במישרין על ידי היצרניות, לצורך יישום הוראות סעיף 18א(ג)(1) לחוק עידוד השקעות הון (לצורך מבחן בר תחרות).

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פקיד שומה חייב בחובת הנמקה לכל החלטה, לרבות להחלטה על הארכת תקופת ההתיישנות לשנה רביעית. כמו כן, הורה בהמ"ש על ביטול החלטת הועדה לפסילת ספרי חשבונות בשל חוסר סמכות. כך נקבע בעניין ג'רבי אשר יוצג על ידי משרדנו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הקמת עמותות לתמיכה ביתומים נפגע הטרור. בפתחו של יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי הטרור הקדשנו מאמר לסיוע ליתומי הנפגעים הנזקקים לתמיכה כספית. גיוס הכספים במסגרת של עמותה פטור ממס בתנאים שנקבעו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח, עמיחי ניצן צדקיהו, עו"ד ורו"ח


 • בעלי סוכנות ביטוח המעוניינים למכור את עסקי הביטוח שלהם לסוכנות ביטוח אחרת, או לחברת ביטוח, או להתאגד כחברה בע"מ, או לפרוש מפעילות בכלל, חייבים להביא בחשבון את היבטי המס שיחולו על התמורות שיקבלו בגין המכירה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם עובד שנעדר ביום הזיכרון מעבודתו זכאי לשכר עבודה? ובנוסף, לפניכם הבהרות באשר לעבודה בערב יום העצמאות וביום העצמאות.

  הילה פורת, עו"ד


 • לפניכם פירוט החייבים בהגשת דוחות מס לשנת 2015, המועדים המיוחדים שנקבעו להגשת דוחות אלו, ופירוט המסמכים שיש לצרף לדוחות.

  רחל אפרתי, רו"ח


 • ייתכן כי תשלום ממעסיק לעובד יסווג כרווח הון, ככל שהעובד ישכנע כי אינו מסווה להכנסת עבודה. אך, גם אם נמצא שהעובד הוא בעל נכס או זכות לקבלת תמורה ממנו, יש לבחון את המקרה כל עוד הנכס הגיע לידיו בזיקה לעבודתו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פיצויים לעסקים לפי המסלול הירוק - לפי ירידת מחזורי הכנסות, יינתנו רק אם יוכיחו את הנזקים שנגרמו להם בפועל עקב המלחמה, ויראו קשר סיבתי בין הנזקים לבין פעולות המלחמה. מעתה, יהיה קשה הרבה יותר לקבל פיצוי בגין נזקי...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 18.4.2016 פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי בעניין אופן המיסוי של תמורות מעסקת מכר מניות המתקבלות בחלקים, תוך התנייה וחובת בעלי המניות המוכרים להמשיך לעבוד בחברה. שכר או רווח הון ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מנהל מע"מ חייב לזכות עוסק במס תשומות שלא נתבע על ידו, כשהוא עורך שומת עסקאות לאותו עוסק ותוך כדי כך נודע לו על תשומות שלא נתבעו על ידי העוסק. שהרי המנהל כבר גילה את התשומות בביקורת הצולבת שערך מול הספק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהתאם לסעיף 102(ד)(2) לפקודת מס הכנסה, נשללת בצורה גורפת, ניכוי הוצאה של חברה בגין הקצאת אופציות לעובדים במסלול סעיף 102 הוני, הן בשלב ההקצאה והן בשלב המימוש.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהוראת ביצוע 5/2004, נקבע כי חברת LLC בארה"ב, אשר ביקשה להיחשב כחברה שקופה בארה"ב, תוכר ככזו גם בישראל, כך שהכנסותיה ייחשבו גם בישראל כהכנסות בעל המניות שלה. כעת מובהר כי הוראה זו לא תחול לגבי חברות בנות ונכדות...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 6.4.2016 הודיעה רשות המיסים כי תינתן ארכה להגשת דוחות שנתיים של חברות בגין שנת המס 2015 - עד ליום 29.9.2016.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לכל חברינו וידידינו, אנו מאחלים חג פסח שמח וכשר, חג אביב פורח ומלבלב, אושר, שמחה וחכמה, לכל חברי האתר שלנו ולכל בית ישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תיקון מס' 14 לחוק איסור הלבנת הון לפיו עבירות מס יחשבו לעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, הינו התיקון הגרוע ביותר שהתקבל מאז ומעולם ולו השפעה גדולה ומכרעת על כולנו! (עצמאים, שכירים, מנכ"לים, חשבים וכו') וגם ...

  עופר מנירב, רו"ח


 • ביום 7.4.2016 פורסם תיקון מס' 18 לחוק עבודת הנוער, במסגרתו, בין היתר, בוטל פנקס העבודה והוגדרו האישורים הנדרשים למעסיק לצורך העסקת נוער. כמו כן, הוספה הוראת שעה הקובעת תנאים להעסקת צעיר (16-18) בעבודת לילה.

  הילה פורת, עו"ד


 • ביום 30.3.2016, הודיעה רשות המסים על הארכת מועד להגשת הדוחות השנתיים על ניכויים (דוחות 126 ו- 856) לשנת המס 2015 עד ליום 31.5.2016. וכן, לאפשר הגשת טופסי ההצהרה לשנת 2015 במועדים כמפורט להלן.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם תמצית חקיקה, פסיקה והחלטות מיסוי - במיסוי מקרקעין מס הכנסה ומע"מ - נכון לחודש אפריל 2016.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • רשות המיסים פרסמה הוראת ביצוע בעניין חיוב במס של תאגידים זרים, היושבים מחוץ לישראל, אך נותנים שירותים באמצעות האינטרנט לתושבי ישראל. כגון: גוגל, פייסבוק, ותאגידים זרים אחרים הנותנים שירותי פרסום בישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח