• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • אושר על ידי הכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית, אשר כולל תיקון משמעותי לחוק מיסוי מקרקעין על דרך של הוראת שעה, שתחולתה מ-1.1.2016, המקנה הקלה בשיעור מס השבח במכירת זכות במקרקעין המיועדת לבנייה למגורים.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • אחד ממבחני העזר שנקבעו בפסיקת בתי הדין לעבודה לשאלת קיומם של יחסי עבודה הוא מבחן "כלי העזר לביצוע העבודה". היעזרות בכלי עזר אינה מטה בהכרח את הכף לצד זה או אחר, הכל תלוי בטיב הכלי, בשווי הכספי וכו'.

  הילה פורת, עו"ד


 • לאור המלצות ה- FATF להחלת משטר זיהוי הלקוח, לפניכם מצגת בנושאים: חובת זיהוי והכרת הלקוח - מהם שלבי ביצוע הליך הכרת הלקוח? מהם המסמכים הנדרשים לזיהוי הלקוח?, זיהוי פנים אל פנים, פיקוח ביקורת וסנקציות וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • למרות שעל הנישום חל נטל ההוכחה להסבר בגידול בהון בקבלת מתנות שמקורם בארץ אויב האוסרת על העברת רכוש לישראל ומציבה מי שמנסה לעשות זאת בסכנה מוחשית, יפחת רף ההוכחה הנדרש בכל הקשור לרמת התיעוד והרישום.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת בנושאי מיסוי עמותות ומלכ"רים, מהו מלכ"ר/מוסד ציבורי, מטרה ציבורית, המבחנים לסיווג כמלכ"ר, חשיפה פלילית של מנהלי עמותות וחברות לתועלת הציבור, חובת ניהול חשבונות, מע"מ בעמותות ומלכ"רים, מיסוי עסקאות נדל"ן של...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה פורסם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין שלום חנוך. פסק הדין עוסק במספר סוגיות חשובות שעניינן הוראות החיוב והפטור בחוק מע"מ ביחס למכירת מקרקעין, וכן סיווגו של אדם כ"עוסק במקרקעין".

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בימים אלו מקבלים חברות ובעלי עסקים מאזור הדרום ועוטף עזה, את החלטות מנהל מס רכוש בדבר התביעות לפיצוי שהגישו בשל נזקיהם במבצע "צוק איתן". החלטות אלו אינן "תורה מסיני" ויש עליהן זכות ערר לועדות הערר שהוקמו לצורך ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חברה חדשה יכולה לבקש להיות חברה משפחתית תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה. חברה המבקשת לחדול מלהיות חברה משפחתית חייבת להודיע על כך עד 30.11.2015 ליישום בשנת 2016.

  הילמן ושות', רואי חשבון


 • מצב שבו הורה מממן רכישת נכס עבור ילדיו, כאשר הם עצמם לא היו מעורבים במהלך הרכישה, עלול להיחשב כשתי עסקאות נפרדות. אשר כל אחת מהן תחויב במס רכישה בנפרד. כלומר, מס רכישה כפול.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • על מנת להכריע בדבר תושבותו של תאגיד יש לבדוק את מקום "השליטה והניהול" עליו. ככל ש-"מרכז העצבים" על התאגיד, דהיינו, המקום בו מתקבלות ההחלטות המהותיות והחשובות של התאגיד הוא בישראל - אזי ייחשב התאגיד כתושב ישראל...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • על פי חוק חופשה שנתית, מעסיק חייב לנהל "פנקס חופשה שנתית". חובה זו רלבנטית גם לעניין נטל ההוכחה בתביעה של עובד לפדיון ימי חופשה. האם בהקשר זה, תלושי שכר יכולים להוות תחליף לפנקס חופשה?

  הילה פורת, עו"ד


 • תכנון מס, כשלעצמו, הוא בגדר פעולה חוקית, ואף מדובר בפעולה רצויה, אשר יש לתמרץ את הנישום לעשותה. יחד עם זאת, במצבים מסוימים הופך תכנון המס לבלתי לגיטימי והוא לא יאושר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • משנחתם הסכם עם פקיד השומה על הכרה בהוצאות ללא אסמכתאות, אין לפקיד השומה הזכות לחזור בו מההסכם באופן חד-צדדי ורטרואקטיבי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעל עסק הלך לעולמו, זאת לאחר שלעסק נצברו הפסדים מוכרים לצורכי מס. האם ניתן להכיר לצורכי מס, בהפסדים שנוצרו לנפטר, כנגד רווחים או שבח מקרקעין שנוצרו ממכירת נכסי הנפטר? סוגיה זו נדונה לאחרונה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת התארגנות לסוף שנת 2015, ביטוח לאומי בסוף שנה, ספירות מלאי, חובות אבודים, ניהול ספרי חשבונות, מימוש הפסדים בשנת 2015, התיישנות הדיון לשנות המס, מיזוגים ופיצולים, רילוקיישיין ותושבות וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם הרצאת וידאו מוקלטת בנושאי סמכות להוצאת שומות ניכויים, שלב ההשגה בשומת ניכויים, הסכם או החלטה בהשגה, פתיחת שומות ותיקונן, בקשת ביטול שומה בהסכם על ידי נישום, ערעור לבית המשפט וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 15.11.2015 פורסם נוסח עדכני של תזכיר החוק המיועד לאפשר למדינת ישראל להשתלב עם המדינות המחליפות ביניהן מידע הבינלאומי, לגבי חשבונות המוחזקים על ידי גופים פיננסיים בישראל ובחו"ל.

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • בהתאם לפסיקות בתי הדין לעבודה, בחישוב שעות עבודתו של עובד משמרות אין להביא בחשבון את הדקות אשר התייצב קודם לתחילת המשמרת, אך זמן התארגנות לתחילת משמרת שכלל חובת התייצבות לתדריך יומי נחשב כחלק משעות העבודה.

  הילה פורת, עו"ד


 • סנקציות נוספות על מוכרי דירות מגורים. הצעת חוק שפורסמה ביום 28.10.2015 מטעם הממשלה, שבה ומחייה הוראה המצמצמת את פרק הזמן המוקצב למשפרי דיור למכור את דירתם הקיימת, על מנת שיוכלו ליהנות מהטבות ממס שבח ומס רכישה.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • הגבול בין פעילות יזמית בנדל"ן המגיעה כדי עסק, לבין פעילות השקעתית בנדל"ן הכפופה למס שבח ופטורה ממע"מ, הינו דק ביותר. אולם, הנפקות המיסויית של חבות המס יכולה להיות עצומה. לכן, המחלוקות בעניין זה, בין רשויות המס,...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט קובע כי פיזור השקעה בדירות לבני משפחה, לא תועיל לקבלת פטור ממס שבח. יזמים בתחום הנדל"ן שימו לב כי בית המשפט קבי שמדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, החייבת במס הכנסה בשיעורים הרגילים (מס שולי).

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • תיקון לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), הקובעות, בין היתר, את חובתו של עובד למסור למעסיקו תעודת מחלה, קובע כי החל מיום 13/11/2015 אישור המחלה אינו חייב לציין את אבחון המחלה .

  הילה פורת, עו"ד


 • טענה כי סכום שקיבל עובד שולם לו בגין ויתור על תחרות, חייבת להיות מגובה בראיות ברורות. כאשר ההסכמים אינם מראים כי התמורה הנוספת שולמה כנגד ויתור על חופש העיסוק או אי תחרות, לא תתקבל הטענה והתקבול יחויב במס מלא.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הסבר להפרשי הון בין הצהרות הון, כי נתקבלה מתנה כספית משמעותית מ-"חבר" חייב להיות מגובה היטב בהסברים ומסמכים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם הכנסה בגין ויתור על אופציה במקרקעין היא בגדר הכנסה שבפירות (מעסק או מעסק אקראי) ולחלופין, בגדר "ריווח הון בעסק", ולפיכך ניתן לקזז כנגדה הפסד עסקי מועבר, או שמא מדובר בהכנסה שבהון ולפיכך לא ניתן לקזז כנגדה ה...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם מצגת בנושאים כגון: הסמכות להוצאת שומות ניכויים, שלב ההשגה בשומת ניכויים, הסכם או החלטה בהשגה, פתיחת שומות ותיקונן, בקשת ביטול שומה בהסכם על ידי נישום, ערעור לבית המשפט וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת: חישוב שומת מס שבח - שומה עצמית, הניכויים המותרים כהוצאות מוכרות, אסמכתאות לניכויים, טכניקות ותכנונים להקלות במס שבח, ייחוס ניכויים לנכסים שונים ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • טענת ההתיישנות ניתן להעלות בכל שלב. לא די בכך שהשומות שודרו במחשבי רשות המיסים. החובה על פקיד השומה היא לשלוח בפועל את השומה המפורטת לנישום, בטרם חלף המועד הקובע.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט נדרש להכריע את תושבותו של המערער ולבחון האם יש בכוחן של הוראות סעיף ההגירה - 100א לפקודת מס הכנסה, כדי לגבור על הוראותיה של אמנת מס בינלאומית ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אין חובה להשלים את כל הליכי ההפקעה, כדי לקבל את ההטבה במס שבח הניתנת בגין פיצוי הפקעת מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח