• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • אילו רכיבי שכר ניתן להכליל בשכר העבודה היסודי? האם ניתן לכלול שעות נוספות כחלק משכר גלובלי? על כך במאמר שלפניכם.

  הילה פורת, עו"ד


 • בהתאם לחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה – 2015, שכר המינימום יעודכן באופן הדרגתי כמפורט במאמר.

  הילה פורת, עו"ד


 • למרות הכלל כי פטור ממס שבח יוענק לבעלי דירת מגורים יחידה בתנאים מסוימים, חוק מיסוי מקרקעין מונה מספר חריגים בהם ינתן הפטור גם במקרים בהם קיימת דירה נוספת.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • מהן שעות העבודה ביום הזיכרון (ערב יום העצמאות) ? ומהן שעות העבודה ביום העצמאות? האם מדובר בימי חופשה ?

  הילה פורת, עו"ד


 • כשיש הסכם ניהול ומשולמים דמי ניהול לחברה האם, האם בעצם מדובר בשכר של המנהל ממנו יש לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי על ידי המשלם ? ראו פס"ד בייגל בנושא זה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רשות המיסים הודיעה על דחיית הגשת דו"ח שנתי מקוון לשנת 2014 ליחיד ליום 30.6.2015 ודחיית הגשת דוח ליחיד שאינו חייב בדוח מקוון עד ליום 31.5.2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מנהל רשות המסים, משה אשר, הורה להפחית ואף לבטל, בנסיבות מסוימות, את הקנס או העיצום הכספי שהוטלו בגין איחור בהגשת דוחות שנתיים, לשנים 2010 - 2012, על יחידים בעלי מניות בחברות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • יום העיון מוקדש כולו לעבודתם של המייצגים, המוצאים עצמם פעמים רבות בחוסר שוויון כוחות מול רשות המסים. צוות מומחי מסים ידון בין היתר בנושאים: הצגת שלבי הליכי השומה, הגשת ערעורים והשגות, סמכויות מייצגים אל מול פקי...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • השאלה האם חברה קבלנית עשויה להיחשב כאיגוד מקרקעין מעסיקה את בתי המשפט לא מעט במהלך השנים. בפסק דין שניתן לאחרונה נפסק, כי החברה נכנסה בגדר איגוד מקרקעין, משום שבמועד מכירת המניות, טרם החלה פעילות הבנייה ומכירת ...

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • ערב העיון אשר יערך ביום 17.06.2015 יעסוק בחידושים האחרונים במיסוי דירות מגורים לאחר הרפורמה, תוך התייחסות למלכודות המס והתקלות האפשריות במיסוי דירות מגורים. כמו כן, בפטור דירות מגורים בהקשר של עסקאות קומבינציה ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מהי מטרת עסקת הקומבינציה?, עסקת קומבינציה מלאה, עסקת קומבינציה חלקית, עסקת קומבינציה מוכרת/ לא מוכרת,קבוצת רכישה, חידושי פסיקה, מע"מ בעסקאות קומבינציה וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לכל חברינו וידידינו, אנו מאחלים חג פסח שמח וכשר, חג אביב פורח ומלבלב, אושר, שמחה וחכמה, לכל חברי האתר שלנו ולכל בית ישראל.

  רמי אריה עו"ד ורו"ח


 • מקום בו שכרו של העובד, מורכב בין היתר מתשלום אשר ניתן לו על ידי המעביד לטובת כיסוי הוצאה אשר הוציא, לא יראו בתשלום זה כחלק משכר עבודתו של העובד לצורכי מס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החלטת מיסוי 4458/15 מגדירה כ- "מפעל תעשייתי גם מפעל לייצור אריזות למוצרי ייצוא המיוצרים על ידי מפעלים אחרים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פקודת מס הכנסה מטילה חובה על מעסיק לנכות מס במקור מעובדיו. ייתכנו מקרים בהם המעסיק יוכל לתבוע את שומות המס שקיבל מעובדיו ויהיו מקרים שלא יוכל לחזור אליהם בתביעת החזר המס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • סנקציה נוספת על מעלימי הכנסות: כספים והכנסות אשר לא דווחו לרשויות המס בכוונה להשתמט מתשלום מס, ייתפסו ויחולטו לטובת המדינה, בנוסף להליכים הפליליים וההליכים השומתיים הרגילים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בימים אלו נשלחת התראה נוספת לאזרחים אשר טרם הגישו טופס 5329. זאת בהמשך למאה אלף דרישות שנשלחו על ידי רשות המיסים בישראל לפני כחצי שנה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם מצגת המציגה מהם היבטי המע"מ החלים בתחום התיירות הנכנסת ובתחום התיירות היוצאת, מתי יחול מע"מ בשיעור אפס? מהם התנאים להחלתו ? פסקי דין שניתנו בעניין מע"מ בעסקאות תיירות

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ניתן להגיש הצהרה לגבי דירת מגורים מזכה פטורה ללא זכויות בנייה עד לשווי תקרת הפטור, הנמצאת בתחום אחריות משרדי מיסוי מקרקעין תל-אביב ומרכז ולאחרונה גם לגבי עסקאות בדירות השייכות למשרדי מיסוי רחובות, חדרה ונתניה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חברה אשר כל נכסיה והכנסותיה הם במקרקעין, רשאית לפי פקודת מס הכנסה, לבקש כי המס שיחול על הכנסותיה, יהיה בשיעור מס סופי החל על יחיד לפי 25% מהרווח הריאלי, כאשר מדובר במכר נכסים, על ידי בקשה כי היא תיחשב כ-"חברת ב...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במקרים לא מעטים, צעד של פירוק החברה והעברת המקרקעין לבעלי המניות לפני המכירה, עשוי בהחלט להיות משתלם מבחינת מס. במקרה כזה, המקרקעין יימכרו ישירות מהיחידים ויחול מס שבח פעם אחת בלבד על מכירה כיחיד.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בפסק דין נוסף, בעקבות פסק הדין בעניין עדירן פיורה אשר יוצגה על ידי משרדנו, נקבע כי לצורך הזכאות לפיצוי בגין נזקי פעולות מלחמה ואיבה, אין חובה להוכיח שהנזק נגרם עקב פעולות אלו ולא מגורמים עלומים אחרים, אלא במידת...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ניסוח קלוקל של הסכם פשרה בכלל ועם רשות מקרקעי ישראל בפרט, עלול להביא לחבויות מס לא צפויות, כפי שארע בעניין המבר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחרונה פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי חדשה שעניינה היחס בין פירוק התא המשפחתי והשפעתו על שאלת קיומה של דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • לפניכם, ריכוז זכויות לעובדת בהריון בנושאים הבאים: איסור פיטורים, איסור פגיעה בהיקף משרה ובהכנסת העובדת, היעדרות לצורך בדיקות, שמירת הריון, עבודת לילה, היעדרות ואיסור פיטורים בעקבות הפלה וכו'.

  הילה פורת, עו"ד


 • מצגת מפורטת על היתרונות בגילוי מרצון, המסלולים וההליכים מעת ההחלטה לבקש גילוי מרצון ועד אישור רשות המיסים. אם ברשותכם כספים לא מדווחים בחשבונות בנקים בחו"ל? עסקים, נכסים מירושות, כדאי לראות את המצגת המצורפת.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה 1995 (בתוקף מיום 1.1.2015), ימנע אפשרות הוצאת חיובים בגין דמי ביטוח לאומי, לשנים אחורה ללא הגבלת זמן וללא תקופת התיישנות, חיובים אשר לעיתים הצטברו לסכומי עתק.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהמשך לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 8.1.2015 בעניין החברה הקבלנית עדירן פיורה אשר יוצגה על ידי משרדנו, פורסם היום (3.3.2015) מאמר מקיף בנושא של צבי הראל, הכתב המשפטי של עיתון "ישראל היום".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רשות מנהלית שגורמת בפעולותיה נזק לאזרח, חייבת בתשלום פיצוי לאותו אזרח. כך כאשר רשות המיסים עיקלה רכב באופן לא מוצדק, היא חויבה לשלם פיצוי לבעלת הרכב.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פורים אינו נכלל בין מועדי ישראל לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, נוהג במקום העבודה, או חוזה עבודה אישי, קובעים את הזכאות להיעדרות עובד מהעבודה בתשלום...

  הילה פורת, עו"ד


הקש קוד אימות