• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • לאחרונה פורסם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין שלום חנוך. פסק הדין עוסק במספר סוגיות חשובות שעניינן הוראות החיוב והפטור בחוק מע"מ ביחס למכירת מקרקעין, וכן סיווגו של אדם כ"עוסק במקרקעין".

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בימים אלו מקבלים חברות ובעלי עסקים מאזור הדרום ועוטף עזה, את החלטות מנהל מס רכוש בדבר התביעות לפיצוי שהגישו בשל נזקיהם במבצע "צוק איתן". החלטות אלו אינן "תורה מסיני" ויש עליהן זכות ערר לועדות הערר שהוקמו לצורך ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חברה חדשה יכולה לבקש להיות חברה משפחתית תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה. חברה המבקשת לחדול מלהיות חברה משפחתית חייבת להודיע על כך עד 30.11.2015 ליישום בשנת 2016.

  הילמן ושות', רואי חשבון


 • מצב שבו הורה מממן רכישת נכס עבור ילדיו, כאשר הם עצמם לא היו מעורבים במהלך הרכישה, עלול להיחשב כשתי עסקאות נפרדות. אשר כל אחת מהן תחויב במס רכישה בנפרד. כלומר, מס רכישה כפול.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • על מנת להכריע בדבר תושבותו של תאגיד יש לבדוק את מקום "השליטה והניהול" עליו. ככל ש-"מרכז העצבים" על התאגיד, דהיינו, המקום בו מתקבלות ההחלטות המהותיות והחשובות של התאגיד הוא בישראל - אזי ייחשב התאגיד כתושב ישראל...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • על פי חוק חופשה שנתית, מעסיק חייב לנהל "פנקס חופשה שנתית". חובה זו רלבנטית גם לעניין נטל ההוכחה בתביעה של עובד לפדיון ימי חופשה. האם בהקשר זה, תלושי שכר יכולים להוות תחליף לפנקס חופשה?

  הילה פורת, עו"ד


 • תכנון מס, כשלעצמו, הוא בגדר פעולה חוקית, ואף מדובר בפעולה רצויה, אשר יש לתמרץ את הנישום לעשותה. יחד עם זאת, במצבים מסוימים הופך תכנון המס לבלתי לגיטימי והוא לא יאושר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • משנחתם הסכם עם פקיד השומה על הכרה בהוצאות ללא אסמכתאות, אין לפקיד השומה הזכות לחזור בו מההסכם באופן חד-צדדי ורטרואקטיבי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעל עסק הלך לעולמו, זאת לאחר שלעסק נצברו הפסדים מוכרים לצורכי מס. האם ניתן להכיר לצורכי מס, בהפסדים שנוצרו לנפטר, כנגד רווחים או שבח מקרקעין שנוצרו ממכירת נכסי הנפטר? סוגיה זו נדונה לאחרונה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת התארגנות לסוף שנת 2015, ביטוח לאומי בסוף שנה, ספירות מלאי, חובות אבודים, ניהול ספרי חשבונות, מימוש הפסדים בשנת 2015, התיישנות הדיון לשנות המס, מיזוגים ופיצולים, רילוקיישיין ותושבות וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם הרצאת וידאו מוקלטת בנושאי סמכות להוצאת שומות ניכויים, שלב ההשגה בשומת ניכויים, הסכם או החלטה בהשגה, פתיחת שומות ותיקונן, בקשת ביטול שומה בהסכם על ידי נישום, ערעור לבית המשפט וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 15.11.2015 פורסם נוסח עדכני של תזכיר החוק המיועד לאפשר למדינת ישראל להשתלב עם המדינות המחליפות ביניהן מידע הבינלאומי, לגבי חשבונות המוחזקים על ידי גופים פיננסיים בישראל ובחו"ל.

  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • בהתאם לפסיקות בתי הדין לעבודה, בחישוב שעות עבודתו של עובד משמרות אין להביא בחשבון את הדקות אשר התייצב קודם לתחילת המשמרת, אך זמן התארגנות לתחילת משמרת שכלל חובת התייצבות לתדריך יומי נחשב כחלק משעות העבודה.

  הילה פורת, עו"ד


 • סנקציות נוספות על מוכרי דירות מגורים. הצעת חוק שפורסמה ביום 28.10.2015 מטעם הממשלה, שבה ומחייה הוראה המצמצמת את פרק הזמן המוקצב למשפרי דיור למכור את דירתם הקיימת, על מנת שיוכלו ליהנות מהטבות ממס שבח ומס רכישה.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • הגבול בין פעילות יזמית בנדל"ן המגיעה כדי עסק, לבין פעילות השקעתית בנדל"ן הכפופה למס שבח ופטורה ממע"מ, הינו דק ביותר. אולם, הנפקות המיסויית של חבות המס יכולה להיות עצומה. לכן, המחלוקות בעניין זה, בין רשויות המס,...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט קובע כי פיזור השקעה בדירות לבני משפחה, לא תועיל לקבלת פטור ממס שבח. יזמים בתחום הנדל"ן שימו לב כי בית המשפט קבי שמדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, החייבת במס הכנסה בשיעורים הרגילים (מס שולי).

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • תיקון לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), הקובעות, בין היתר, את חובתו של עובד למסור למעסיקו תעודת מחלה, קובע כי החל מיום 13/11/2015 אישור המחלה אינו חייב לציין את אבחון המחלה .

  הילה פורת, עו"ד


 • טענה כי סכום שקיבל עובד שולם לו בגין ויתור על תחרות, חייבת להיות מגובה בראיות ברורות. כאשר ההסכמים אינם מראים כי התמורה הנוספת שולמה כנגד ויתור על חופש העיסוק או אי תחרות, לא תתקבל הטענה והתקבול יחויב במס מלא.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הסבר להפרשי הון בין הצהרות הון, כי נתקבלה מתנה כספית משמעותית מ-"חבר" חייב להיות מגובה היטב בהסברים ומסמכים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם הכנסה בגין ויתור על אופציה במקרקעין היא בגדר הכנסה שבפירות (מעסק או מעסק אקראי) ולחלופין, בגדר "ריווח הון בעסק", ולפיכך ניתן לקזז כנגדה הפסד עסקי מועבר, או שמא מדובר בהכנסה שבהון ולפיכך לא ניתן לקזז כנגדה ה...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם מצגת בנושאים כגון: הסמכות להוצאת שומות ניכויים, שלב ההשגה בשומת ניכויים, הסכם או החלטה בהשגה, פתיחת שומות ותיקונן, בקשת ביטול שומה בהסכם על ידי נישום, ערעור לבית המשפט וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת: חישוב שומת מס שבח - שומה עצמית, הניכויים המותרים כהוצאות מוכרות, אסמכתאות לניכויים, טכניקות ותכנונים להקלות במס שבח, ייחוס ניכויים לנכסים שונים ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • טענת ההתיישנות ניתן להעלות בכל שלב. לא די בכך שהשומות שודרו במחשבי רשות המיסים. החובה על פקיד השומה היא לשלוח בפועל את השומה המפורטת לנישום, בטרם חלף המועד הקובע.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט נדרש להכריע את תושבותו של המערער ולבחון האם יש בכוחן של הוראות סעיף ההגירה - 100א לפקודת מס הכנסה, כדי לגבור על הוראותיה של אמנת מס בינלאומית ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אין חובה להשלים את כל הליכי ההפקעה, כדי לקבל את ההטבה במס שבח הניתנת בגין פיצוי הפקעת מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לעתים קרובות מעסיקים נדרשים לשלם השלמות פיצויי פיטורים לעובדים המבוטחים בהסדרי ביטוח פנסיוני, גם במקרים בהם בוצעו הפקדות עבור פיצוי פיטורים לאורך כל תקופת העסקת העובד.

  עמוס הלפרין, עו"ד


 • פורסמה הודעה בדבר דרכי החזרי המס ששולם בגין "סכום אינפלציוני" במכירת דירות מגורים, וכן בעניין ביטול הסייג של מכירת דירות לקרובים במהלך חלוקת עיזבון לראשונה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לעיונכם: לוח הרצאות מעודכן החל מחודש אוקטובר 2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מכירת דירות מגורים עלולה להיות חייבת במס הכנסה מלא ואף בחבות בביטוח לאומי, ולא יינתן בגין מכירתן פטור ממס שבח. זאת כאשר, מדובר במכר דירות שנקנו על ידי מי שעוסק ביזמות במקרקעין, אף אם רכש את הדירות על שם בני משפ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • העובדה כי נתגלו הפקדות גדולות בחשבון בנק של יחיד, אינה אומרת בהכרח שמדובר בהכנסה חייבת במס. החובה להוכיח כי ההפקדות חייבות במס מוטלת דווקא על פקיד השומה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח