• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • לעיונכם: לוח הרצאות מעודכן החל מחודש אוקטובר 2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת מפורטת על היתרונות בגילוי מרצון, המסלולים וההליכים מעת ההחלטה לבקש גילוי מרצון ועד אישור רשות המיסים. אם ברשותכם כספים לא מדווחים בחשבונות בנקים בחו"ל? עסקים, נכסים מירושות, כדאי לראות את המצגת המצורפת.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • כל תשלום ששילם הקונה למוכר או למי מטעמו, לרבות התשלומים לעורכי הדין המטפלים בעסקה עבור המוכר ועבור הקונה, יצורף לתמורה וייכלל בשווי הרכישה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בשים לב לנסיבות המקרה, במקרים בהם החברה מסרה ללקוח טובין חלופי או החזר כספי, החברה תהיה רשאית להוציא לקמעונאים שמכרו את הטובין "הודעת זיכוי" שתכלול גם את השם הקמעונאי ופרטי הלקוח (שם ומספר ת.ז.).

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם החלטות מיסוי מקדמיות בנושא מע"מ אשר פורסמו על ידי רשות המיסים ביום 2.9.2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הסכם הפשרה אינו מהווה אירוע מס חדש, אלא הוא חלק מאירוע המס שארע עם חתימת ההסכם המקורי, ויש להביאו בחשבון לצורך חישוב רווח ההון לפי החוזה בהסכם הראשוני בניכוי הסכום אשר שולם כפיצוי בהסכם הפשרה

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • כאשר מגיע מנהל מע"מ למסקנה כי התוצאות שמוצגות בפניו אינן סבירות ולפיכך מחליט לערוך שומות לפי מיטב השפיטה, אזי גם שומותיו על פי מיטב השפיטה אמורות להיות סבירות ולהישען על יסודות בדוקים ויציבים.

  צבי מור, רו"ח


 • ביום 10.9.2015 פורסם צו מס ערך מוסף הקובע, כי שיעור מס ערך מוסף אשר יחול על עסקה בישראל ועל טובין, החל מיום 1.10.2015, יהיה בשיעור של 17%. כלומר הפחתה של 1% משיעור המע"מ הקבוע כיום.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • נסתיימה עוד שנה ועוד מעט מתחילה שנה חדשה שתהא שנה טובה, שנת ביטחון ושלום בריאות ושגשוג, אהבה ואושר ..

 • לפניכם מצגת העוסקת בסוגיית מיסוי מכירת עסקים, מיזוגים ורכישות, מוניטין, מכירת פעילות עם מקרקעין, תנאים להכרה במוניטין, קביעת שווי נכסי אגב פירוק וכו'.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רשות המסים הודיעה על הארכה של הליך "גילוי מרצון אנונימי" לבעלי חשבונות בנקים בחו"ל, לבעלי דירות שלא דיווחו על הכנסות מהשכרתן, לבעלי חברות ועסקים בחו"ל (במקלטי מס שונים) ובישראל, אשר לא דיווחו על מלוא הכנסותיהם ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם ההוראה בדבר גיל פרישה ויציאה לגמלאות לגברים ונשים (גיל 67) היא הוראה מוחלטת או שישנם חריגים בהם עובד ימשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה ?

  אילן קמינצקי, עו"ד


 • "עסקת חליפין" של נכסים, לרבות "עסקת חליפין" של זכויות בחברות, תמוסה כשתי עסקאות נפרדות. התמורה תיקבע לאו דווקא לפי הסכמת הצדדים, אלא, לפי "שווי השוק" של החברות והנכסים שהועברו. בשיטת D.C.F.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעניין שנהבה נקבע כי , אין לקבוע באופן שרירותי הוצאות אחזקת בית וילדים, כאשר הורי הנישום הצהירו כי הם אשר שילמו הוצאות אלו. בנוסף, דמי ביטוח בריאות נכללים בלוח 5-6 ולכן אין להוסיפם כשימושים בהשוואת ההון ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 16.8.2015 פורסם חוזר מס הכנסה 8/2015 של רשות המסים בנושא "קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה", המבהיר את התנאים לקבלת זיכוי מס בגין תרומות לעמותות או לחברות לתועלת הציבור.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות לעובדים בחגים, כגון: מה מספר שעות העבודה, שעל עובד לעבוד בערבי חג, האם ניתן לנכות ימי חופשה מלאים לעובד היוצא לחופשה בערב חג וכו'.

  עמוס הלפרין עו"ד, דנה להב עו"ד והלית כהן-רזניצקי עו"ד


 • החל מיום 2.9.2015 נכנסה לתוקף החובה לפיה עורכי דין ורואי חשבון, הנותנים שירותים מסוימים ללקוחות שלהם, כגון: הקמת תאגידים, רכישה ומכירת נדל"ן וניהול כספים, לזהות ולקבל פרטי זיהוי של הלקוח. זאת במסגרת המאבק נגד ה...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • המאמר סוקר בקצרה בעיות אשר מתעוררות בהקשר לזכאותן של נשים כאמור לדמי אבטלה. כמו כן, המאמר מתייחס ליום הלידה שכולל גם את יום קבלת הילד לאימוץ ואת יום קבלת הילד לבית משפחת האומנה.

  אורנה צח-גלרט, רו"ח


 • אוטם שריר הלב יכול להיות מוכר כפגיעה בעבודה כאשר הנפגע מוכיח במידה מספקת שאירע בעבודתו אירוע חריג שגרם ללחץ נפשי כבד, ויש קשר סיבתי בין האירוע החריג בעבודה אשר גרם לאוטם שריר הלב שבא בעקבותיו.

  אורנה צח - גלרט, רו"ח


 • מס עיזבון בארה"ב, הוא מס על הזכות להעביר הלאה רכוש לאחר שאדם נפטר. המס רלוונטי גם לזרים (NRA) מאחר והוא חל על כלל נכסים הממוקמים בארה"ב (Sitused in the US), ללא תלות בהיותו של המוריש תושב או אזרח ארה"ב.

  שירן מדר, רו"ח ו –Enrolled Agent


 • היסוד הן של פיטורים והן של התפטרות הוא שהצד הפועל נתן ביטוי שאינו משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא את יחסי העובד והמעביד הקיימים בין השניים, לידי גמר.

  הילה פורת, עו"ד


 • קביעות בית המשפט לפיהן מספר דירות ונכסים גדול או היקף השכרה גדול, אינן מעידות בהכרח על עסק, בהחלט עשויות לסייע גם במקרים אחרים.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • ביום 19.8.2015 אושר פרק המסים ע"י ועדת שרים כחלק מהתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 הכולל גזרות חדשות בתחום חיובי מס הכנסה והדיווחים לרשות המיסים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רשות המיסים תחזיר למייצגים – עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס, את התשלומים ששילמו בגין השימוש במערכת השאילתות הממוחשבת של שע"מ, היות ותשלומים אלו נגבו על ידי רשות המיסים שלא כדין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החל מיום 30.9.2015 רשות המס בישראל תתחיל להעביר דיווחים למס הכנסה בארה"ב.בסקירה זו יפורטו החובות החלות על אזרח או תושב ארה"ב השוהה בישראל. בבחינת הקדימו תרופה למכה המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסים...

  שירן מדר, רו"ח ו –Enrolled Agent


 • שורה של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ענפיים כלליים מטילים על מעסיקים ועובדים במשק חובה לבצע הפקדות פנסיוניות, בשיעורים קבועים משכר העובד. אך מה עושים כששכר העובד אינו קבוע ?

  עמוס הלפרין, עו"ד


 • במסגרת תזכיר חוק ההסדרים לשנות הכספים 2015-2016, יחולו שינויים בהוראות המיסוי על דירות מגורים ועל מקרקעין לבנייה לדירות מגורים. בנושאים: צמצום תקופת הפטור בין מכירה לרכישת דירה יחידה, הגבלת תקופת הפטור לדירה שנ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • נראה, כי בכוונת רשות המיסים לפעול לגבות מס רווח ומס שכר בשיעור של 18% גם מסוחרים בנוסטרו שלהם, חברות, יחידים, או התאגדויות אחרות. כל העוסקים באופן מוגבר בניירות ערך – ראו הוזהרתם!

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מטרת חוק חופשה שנתית היא להביא לכך שהעובד יצא לחופש. יצא לחופש - יקבל דמי חופשה המשתלמים אך ורק שעה שהעובד יוצא לחופשה, ואין בתשלום המכונה "דמי חופשה" או "חופשה", מבלי שהעובד יצא לחופשה, בכדי להוות תשלום מכוח ה...

  הילה פורת, עו"ד


 • נראה שהניגוד בין פסיקת בתי המשפט המחוזיים לבין פסיקת בית המשפט העליון, בעניין מיסוי עסקאות הכוללות מכר מוניטין, ממשיך, כאשר ביהמ"ש המחוזיים נוטים לא לאשר עסקאות מוניטין ודווקא בית המשפט העליון מאשר מכר מוניטין ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר