• חובת מתן הצהרה על חבות במס ריבוי דירות עד 31.3.2017. אנו עומדים לרשותכם להכנת ההצהרה ולבדיקת חבות המס המיטבית, כולל פטורים ממס.
  לפרטים
  טל'  0732-181818
 • כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
  טל' 073-2181818
 • תושבי ישראל שעשו רילוקשיין לחו"ל, מעבירי כספים לחו"ל, משקיעים בשוק ההון ועוד, התווספו מעתה לרשימת חייבי דיווח שנתי למס הכנסה. מומלץ להם לא להזניח את חובותיהם בנושא!

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח שחר נח, עו"ד


 • קביעת התמורה בעסקת מקרקעין כוללת את כל התמורות המתקבלות לרבות הוצאות שיישאו בהם הקונים עבור המוכרים. מהו הנטל הנדרש כדי להוכיח הוצאות השבחה, הוצאות מימון וכו', כדי להפחית את מס השבח החל במכירת הזכות במקרקעין ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אדם שוכר דירות למגורים, במטרה להשכיר אותן בשכירות משנה למוסדות ולאחרים. האם הוא זכאי לפטור ממע"מ החל על השכרת דירות למגורים לפי חוק מע"מ? או שהוא חייב במע"מ בגין ההשכרה המשנית?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • איגוד שכל נכסיו הינם בגדר נדל"ן מניב וכל הכנסותיו נובעות מתשואה אותה הוא מקבל מהשכרת הנכסים, הינו בגדר "איגוד מקרקעין". אף אם יש לו חברות מוחזקות בעלות הכנסות שעיקרן ממקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • "עסקת קומבינציה", בגדרה הוגדר הממכר כיחידות מסוימות בבניין הבנוי על המקרקעין אך יתרת המקרקעין נותרה בידי המוכרים, הינה עסקת "מכר חלקי" ולא "מכר מלא". לפיכך, יש להחיל את סעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • דיבידנד בין חברתי מהווה הכנסה לגביה ניתן פטור ממס הכנסה, אך יש לכלול אותו בחישוב הריווח לצורך תשלום מס ריווח אצל מקבל הדיבידנד שהוא מוסד כספי. כך פסק ביהמ"ש בעניין בנק דיסקונט.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • שני בני זוג עובדים יחד באותו עסק/חברה, ואין תלות בין הכנסותיהם, זכאים לחישוב מס נפרד בגין הכנסותיהם, גם לשנות המס אשר לפני תיקון סעיף המיסוי הרלבנטי מיום 1.1.2014 ואילך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לשכת רואי חשבון בישראל מזמינה אתכם להשתתף ביום עיון אשר יערך ביום 28.2.2017 בבית הארחה בית וגן בירושלים, בהשתתפותו של עו"ד ורו"ח רמי אריה, ויעסוק בהליכי שומה, השגות וערעורי מס, ניכויים, הצהרות הון ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם עדכוני חקיקה, פסיקה והוראות ביצוע - במיסוי מקרקעין מס הכנסה ומע"מ - נכון לחודש פברואר 2017. סקירה ממוקדת ותמציתית של חידושים חשובים.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • בהתאם לתיקון 67א לחוק מע"מ אשר אושר ביום 23.1.2017, החל מדו"ח ינואר 2017 עוסקים החייבים בדיווח מפורט ישדרו וישלמו את המס הנובע מהדו"ח התקופתי מפורט לא יאוחר מיום ה- 23 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אחד הפתרונות לחסוך במס ריבוי דירות, שהוטל על בעל 249% לפחות בדירות, משנת 2017 עד הודעה חדשה, הוא למכור את חלקן. מכירה שעשויה להיות פטורה ממס שבח לחלוטין ככל שהמכירה תעשה בתנאים שנקבעו בתקנות ההתייעלות הכלכלית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רק תעודה מאת שר הביטחון או מי שמינה לכך, בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג – 1973, תהווה ראיה לכך שמדובר בנזק מלחמה ואיבה, או הוכחה חד-משמעית שמדובר בפעולת איבה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ראו הרצאה מוקלטת מלאה + מצגת מפורטת, על פרשנות והמלצות בעניין חוק ההתייעלות לשנים 2017-2018 בדבר חיסול משיכות בעלים, חברות ארנק, כפיית חלוקת רווחים ותנאים לחלוקת דיבידנד מוטב - לראות, לשמוע, ללמוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הכלל הוא כי מתן שירות לתושב חוץ, מזכה את העוסק בשיעור מע"מ אפס על התקבולים שיקבל מתושב החוץ, אלא אם יש נהנה שהוא גם תושב ישראל מהשירות. למעט, כאשר ההנאה של תושב ישראל היא מועטה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עוסק המקבל תקבולים מהלקוח שלו, והם משולמים לצדדי ג' עבור הלקוח, אינו חייב במע"מ בגינם. כך לפי תקנה 6 לתקנות מע"מ לגבי החזר הוצאות שמקבל עוסק מהלקוח שלו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • כאשר פקיד השומה מבקש להפעיל סמכותו להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה, בעילה של "הכנסה בלתי סבירה" או "תוצאה עסקית בלתי סבירה", כאשר ספרי הנישום לא נפסלו, עליו לנקוט במשנה זהירות, לפני שיפסול דוחותיו של הנישום.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • העברת רק חלק מהפעילות של חברה בת לחברה האם, על ידי פיצול ומיזוג ללא מיסוי, תוך הותרת פעילות אחרת בחברה הבת ללא חיוב מס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האזינו לראיון מיום 1.2.2017 בתכניתו של גבי גזית ברדיו 103FM עם עו"ד ורו"ח רמי אריה, בעניין דרכי פיקוח ובקרה על כספים של לקוחות המופקדים בחשבונות נאמנות של עורכי דין. חשוב לדעת !

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 19.1.2017 פורסמה הנחייה חדשה בעניין חלופות להוכחת העדר דירת מגורים במדינת התושבות של מוכר שאינו תושב ישראל לצורך זכאותו לפטור ממס שבח במכירת הדירה לפי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 22.1.2017 פרסמה רשות המיסים הנחיות להפעלת "מסופונים", בהתאם לכללי מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג 1973 החלות גם על שימוש במסופונים המיועדים להפקת הזמנות, קבלות, חשבוניות מס ומסמכי חשבונות אחרים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 26.1.2017 פרסמה רשות המיסים מדריך מעודכן לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה ואיבה, המבהיר ומפרט כיצד יש לפעול לצורך מיצוי זכויותיהם.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • שימו לב כי על חייב במס ריבוי דירות מוטלת החובה להגיש הצהרה לרשות המיסים על פרטי הדירות שברשותו, על בחירתו בדבר שתי הדירות הפטורות במס ועל חבות המס הצפויה לפי החוק עד ליום 31.3.2017.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אנומליה נסתרת, הקיימת בחוק שעניינו מס ריבוי דירות, עתידה לגרום להפרשי מס גדולים בין נישומים שונים, גם כאשר הערך הכלכלי המוחזק על ידם הינו זהה.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • פעולות שנעשו ברכישת זכויות שותף בחברה מפסידה, העברת הזכויות לבן זוג במתנה, לצורך קיזוז הפסדי החברה מהכנסות שוטפות שיש לו מעסקו, נפסלו ע"י בימ"ש וגרמו סוף דבר לתאונת מס קשה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהמשך להגדלה של ההפרשות לביטוח פנסיוני מיום 1/7/2017, הגיעה הפעימה הנוספת של ההגדלה בשיעורי ההפרשה כמפורט בצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

  הילה פורת, עו"ד


 • מפסיקה וחוות דעת שפורסמו לאחרונה, עולה כי החלטות משרד הפנים לא לאשר מעמד של פליטים למבקשי מקלט מסודן ואריתריאה אינן עומדות במבחן משפטי אובייקטיבי לפי אמנת הפליטים משנת 1951 עליה חתומה מדינת ישראל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • כל בעל חברה הנותנת שירותי ניהול וייעוץ צריך באופן דחוף לבדוק האם הוראות המיסוי לגבי "חברת ארנק" לפי חוק ההתייעלות לשנים 2017 ו- 2018 חלות לגבי החברה שלו ולגביו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הסכם שומות עם פקיד השומה מחייב לעניין מנהל מיסוי מקרקעין, כך לעניין שינוי ייעוד של מקרקעין ממלאי עסקי לרכוש קבוע, לאחר מכן עוברת סמכות המיסוי למיסוי מקרקעין בכפוף להסכם עם פקיד השומה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אנו מזמינים אתכם להשתלמות מקיפה ומפורטת, אשר תערך ביום 28.2.2017 ב"בית התנועה הקיבוצית" בתל אביב, ותפרט את ההוראות החדשות, את הנפקויות שלהן ובחינת פתרונות אפשריים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • חוות דעת המחייבות דיווח לרבות: פחת והפחתות, מיסוי שווי רכב צמוד, קיזוז הפסדים, נאמנויות, הכנסות מחו"ל, מע"מ על רכישת דירה לחברה, מחירי ההעברה בינלאומיים ועוד. להלן רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2016.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח