• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • החזקות הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין לעניין פטורים לגבי דירת מגורים, לפי סעיפים 9 (מס רכישה) ו-49(ב) (מס שבח) לחוק, אינן חלוטות וניתנות לסתירה.בהיערכות נכונה מראש של התא המשפחתי, ניתן לחסוך משמעותית במסים אלו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החלטת מיסוי מקדמית נוספת של רשות המסים קובעת עוד נדבך של פטור ממס על העברת נכסים, כאשר הם מועברים בין בני הזוג עקב היפרדותם וגירושין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מיסוי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים כאשר מדובר בחלוקה שהייתה, חלוקה כעת וחלוקה עתידית של הנכסים. החלטת מיסוי מקדמית חשובה לגבי מיסוי החלוקה העתידית שתעשה בעוד שנים בין היורשים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • למגישי בקשות אנונימיות לגילוי מרצון שבקשתם תאושר תינתן חסינות פלילית מפני נקיטת הליכים כנגדם, חבות המס תוסדר כבר בדיון בבקשה באופן אנונימי והם אינם מסתכנים בחילוט הנכסים או החשבונות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הפטור ממס שבח לדירה בתמ"א 38 יחסי להיקף הזכויות הנמכרות במסגרת הסכם עם היזמים. לא מדובר בפטור מוחלט ממס שבח כמו במכירת דירה רגילה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רשות המיסים פרסמה את נוהל מתן ארכות להגשת דוחות שנתיים לשנת 2014 של יחידים, חברות ומלכ"רים. כולל אפשרות לקבלת ארכה פרטנית במקרים מסוימים.

  רמי אריה, עוד ורו"ח


 • מצגת מפורטת על היתרונות בגילוי מרצון, המסלולים וההליכים מעת ההחלטה לבקש גילוי מרצון ועד אישור רשות המיסים. אם ברשותכם כספים לא מדווחים בחשבונות בנקים בחו"ל? עסקים, נכסים מירושות, כדאי לראות את המצגת המצורפת.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • החלטת פקיד השומה לפסול את ספרי הנישום תקפה אך ורק בעסק בו נתגלו הליקויים בניהול ספרים ולא לשאר עסקיו אשר לא היו בביקורת.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • יש להוסיף לשווי המכירה לפיו נקבע מס הרכישה רק חלק מעלות עורך הדין של הקבלן. התשלום עבור פעולות רישום הזכויות בדירה על שם הרוכשים לא ייכלל בשווי זה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בפסילת ספרים חייב פקיד השומה לבסס את השומה לפי מיטב השפיטה שהוציא לנישום על בסיס הנתונים הרלבנטיים לעסק וההיגיון הכלכלי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ככל שהדירה ניתנה במתנה לפני 1.8.2013, יהיה מקבל המתנה כפוף לתקופת צינון. לעומת זאת, דירה שניתנה במתנה החל מיום 1.8.2013 ועד 31.12.2017, לא תהיה כפופה לתקופת צינון אצל מקבל המתנה, והוא יוכל למכור אותה בחישוב לינ...

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • מגורים לתקופה קצובה ב-"איזור עימות", אינם תנאי מספיק ל-"תושבות" לצורך קבלת הזיכוי ממס. מדובר במבחנים דומים לקביעת מיהו "תושב ישראל" או "תושב חוץ".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מטרת חוק האריזות היא קביעת הסדרים לעניין ייצור וטיפול בפסולת אריזות במטרה לצמצם כמות פסולת זו, למנוע הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות. החוק קובע חובת דיווח מפורטת בדבר מידע על המוצרים המשווקים וכו'. בין היתר נד...

  דולב חסיד, רו"ח


 • הפסד מניירות ערך הנובע מירידת שער החליפין, אינו מוכר כהפסדים המוכרים לקיזוז מרווחי הון אשר נצמחו למשקיעים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הכלל הוא כי אין תוקף לויתור על זכויות עובד מכוח חוקי מגן, כגון: חופשה שנתית, פיצויי פיטורין וכו'. עם זאת, בניגוד לויתור מראש, ויתור בדיעבד שנעשה במסגרת הסדר פשרה בין העובד והמעביד עם סיום יחסי העבודה הוא בעל תו...

  הילה פורת, עו"ד


 • לפניכם תמצית חקיקה, פסיקה והחלטות מיסוי של רשות המיסים במיסוי מקרקעין ובמע"מ - נכון לחודש אפריל 2015.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • השאלה האם יכול נישום להעלות טענות חדשות שלא הועלו על ידו במהלך הליכי השומה וההשגה, רק כאשר הוא מגיע לפתחו של בית המשפט בערעור המס, לא מקבלת תשובה חד-משמעית גם בפסק הדין החדש שניתן בעניין רובומטיקס.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעלי חברה המוגדרת כ-"איגוד מקרקעין", חייבים במס שבח במכירת המניות והרוכשים חייבים במס רכישה בגין רכישת המניות. לכן, רבים הרוצים להראות כי החברה שמניותיה נמכרות אינה "איגוד מקרקעין".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בהחלטת מיסוי מקדמית חדשה מיום 1.4.2015 מגלה רשות המיסים את דעתה, בדבר יישום המבחנים לקביעה אימתי תיחשב פעילות מסוימת, כפעילות ללא כוונת רווח, או כפעילות של "מוסד כספי", או כפעילות עסקית לכל דבר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט העליון אישר שוב כי דיני ההתיישנות חלים גם על גביית חובות מס, אשר הרשות לא פעלה לגבייתם. כך שחוב מס שנוצר לפני יותר משבע שנים והרשות לא נקטה הליכי גבייה כלשהם בגינו, הינו בטל ומבוטל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אילו רכיבי שכר ניתן להכליל בשכר העבודה היסודי? האם ניתן לכלול שעות נוספות כחלק משכר גלובלי? על כך במאמר שלפניכם.

  הילה פורת, עו"ד


 • בהתאם לחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה – 2015, שכר המינימום יעודכן באופן הדרגתי כמפורט במאמר.

  הילה פורת, עו"ד


 • למרות הכלל כי פטור ממס שבח יוענק לבעלי דירת מגורים יחידה בתנאים מסוימים, חוק מיסוי מקרקעין מונה מספר חריגים בהם ינתן הפטור גם במקרים בהם קיימת דירה נוספת.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • מהן שעות העבודה ביום הזיכרון (ערב יום העצמאות) ? ומהן שעות העבודה ביום העצמאות? האם מדובר בימי חופשה ?

  הילה פורת, עו"ד


 • כשיש הסכם ניהול ומשולמים דמי ניהול לחברה האם, האם בעצם מדובר בשכר של המנהל ממנו יש לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי על ידי המשלם ? ראו פס"ד בייגל בנושא זה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רשות המיסים הודיעה על דחיית הגשת דו"ח שנתי מקוון לשנת 2014 ליחיד ליום 30.6.2015 ודחיית הגשת דוח ליחיד שאינו חייב בדוח מקוון עד ליום 31.5.2015.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מנהל רשות המסים, משה אשר, הורה להפחית ואף לבטל, בנסיבות מסוימות, את הקנס או העיצום הכספי שהוטלו בגין איחור בהגשת דוחות שנתיים, לשנים 2010 - 2012, על יחידים בעלי מניות בחברות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • יום העיון מוקדש כולו לעבודתם של המייצגים, המוצאים עצמם פעמים רבות בחוסר שוויון כוחות מול רשות המסים. צוות מומחי מסים ידון בין היתר בנושאים: הצגת שלבי הליכי השומה, הגשת ערעורים והשגות, סמכויות מייצגים אל מול פקי...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • השאלה האם חברה קבלנית עשויה להיחשב כאיגוד מקרקעין מעסיקה את בתי המשפט לא מעט במהלך השנים. בפסק דין שניתן לאחרונה נפסק, כי החברה נכנסה בגדר איגוד מקרקעין, משום שבמועד מכירת המניות, טרם החלה פעילות הבנייה ומכירת ...

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • ערב העיון אשר יערך ביום 17.06.2015 יעסוק בחידושים האחרונים במיסוי דירות מגורים לאחר הרפורמה, תוך התייחסות למלכודות המס והתקלות האפשריות במיסוי דירות מגורים. כמו כן, בפטור דירות מגורים בהקשר של עסקאות קומבינציה ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח