• גילוי מרצון על הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל. באישור רשות המיסים, באופן אנונימי וחסוי. היום יותר מתמיד, כדאי להלבין כחוק הון שחור. לפרטים טל'  0732-181818
 • לאחרונה נחתמו הסכמי גילוי מידע ושקיפות בינ"ל חדשים,כולל עם ארה"ב ומדינות OECD, לכן, מוצע לפעול בדחיפות לגילוי מרצון על חשבונות בנקים ונכסים לא מדווחים בחו"ל טל' 073-2181818
 • כללי הפרשנות של דיני המס גמישים גם לדעת רשות המסים. כך למשל בסוגיית קיזוז מע"מ ברכישת נכס מסחרי, לעומת החבות במס במכירתו. עולה, כי מנהל מע"מ בוחר בגישה המחייבת במס מקסימלי. עסקת נדלן בעלת אופי עסקי, אקראי או פר...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אנו מזמינים אתכם להירתם למאבק הציבורי למימוש העקרונות שנקבעו בפסיקה, אשר דוגלים במיסוי על בסיס שווי ריאלי, ולא על בסיס אומדן כללי שאינו תואם את המציאות בפועל.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במקרים בהם נותקו יחסי עבודה בין עובד לבין מעסיקו, ומתחדשים שוב יחסי העבודה בין הצדדים, עולה השאלה - כיצד יש להתייחס לתקופת ההעסקה הראשונה בכל הנוגע לצבירת זכויות סוציאליות (פיצויי פיטורים, חופשה, דמי הבראה).

  הילה פורת, עו"ד


 • לפניכם תמצית חקיקה פסיקה והחלטות - במיסוי מקרקעין ומע"מ - נכון לחודש פברואר 2016, כולל הסכומים המעודכנים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה לשנת המס 2016.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • ביום 25.1.2016 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בנושא "מחיר העסקה ברכישת שירותים באמצעות יישומון – החלטת מיסוי בהסכם", המתייחסת לאופן הפקת קבלות וחשבוניות מס בגין מכירות באמצעות האינטרנט ואפליקציות בסמארטפונים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • נוכח המצב הכלכלי שחווה ענף החקלאות בשנים האחרונות מוצע לקבוע כי החל מיום 1.1.2016 ועד 31.12.2018, שיעור ההיטל בגין העסקת עובדים זרים בענף החקלאות יעמוד על 0%.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • פסק דין חדש נותן פרשנות לאופן קביעת מחירי ההעברה, ופרשנות סעיף 85א לפקודה והתקנות שהותקנו על פיו, אופן חישוב מחירי ההעברה בין החברות קשורות ואת אופן הדיווח לרשות המסים,

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם נימוקים רבים, המצדיקים את קבלת הדרישה לקבוע את שווי הרכב הצמוד לעובד לפי חישוב ספציפי, ולא על בסיס גלובלי. כנגד הטענה העיקרית של חיסכון רכישת הרכב על ידי העובד, יש טענות נגדיות מוצקות, המביאות להפחתת המס...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ערב עיון בעניין אחריות עורכי דין ורואי חשבון לפי תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, המחיל עליהם חובות חדשים כנותני שירות עסקי. הכרת החובות על רואי החשבון, דרך יישומן ודרכים מוצעות לבחינת ומניעת הסיכון להלבנת הון.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במסגרתו של הליך גירושין, קיימים מקרים רבים בהם הנכסים אשר צברו בני זוג כוללים חברה או עסק בבעלותם של אחד או שני בני הזוג. לפי חוק יחסי ממון, עסק או חברה מעין אלו המהווים נכס "בר חלוקה", נדרשים לחלוקה לפי ערכם.

  אורי וולף, כלכלן


 • במקרה של חילופי מעסיקים, כאשר העובדים נשארו לעבוד באותו מקום, עומדות למעסיק השני חובות כלפי עובדי המעסיק הראשון בנושאים כגון: שכר עבודה או תשלומים לקופת גמל, ימי מחלה וכו'.

  הילה פורת, עו"ד


 • ביום 19.1.2016 פירסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מס 1/2016, אשר עניינו במיסוי תקבולים בידי נותני שירותי דת שונים בתמורה לשירותי הדת הניתנים על ידם. לעתים התקבולים חייבים במס ולעתים פטורים ממס לפי המבחנים שנקב...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לאחר ההחלטה להשקיע בנדל"ן בארה"ב ותחילתם של תקבולים מהשוכרים בנכס, יש לתת דגש לאופן בו מכירים בהוצאות הקשורות לנכס והתקבולים מהשוכר.

  שירן מדר, רו"ח


 • לדברי מנהל רשות המסים, משה אשר, הייתה ותהיה הגדלה משמעותית בגביית מס ממעלימי הון והכנסות, לה תרמו נוהל גילוי מרצון, ביצוע עיקולים אוטומטיים ושליחת מכתבי דרישת מידע והתראה לחייבים. בשנת 2016 צפויה הרחבה נוספת בפ...

  משה אשר, מנהל רשות המיסים


 • ביום 18.1.2015 פירסמה רשות המיסים, מדריך אשר נועד להציג את החלופות הקיימות בחוק לדיווח, תשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת דירה למגורים. לנו יש כמה השגות וטיפים נוספים בעניין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עסק או חברה המהווים נכס "בר חלוקה", נדרשים לחלוקה בין בני הזוג בהליך גירושין, בין בעין ובין, עפ"י רוב, לפי ערכם. לצורך חלוקה זו נדרש לבצע הערכת שווי כלכלית לעסק או לחברה המדוברת.

  אורי וולף, כלכלן


 • יחיד אשר יצר תוכנה שהיא קניין רוחני, והתכוון להשתמש בה להפקת הכנסות, יחויב במס רווח הון בעת מכירת זכויות ממנה למשקיע בתוכנה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תקרת שכ"ד למגורים הפטורה ממס, עמדה בשנת 2015 על סכום של 5,079 ₪ לחודש. לבעלי דירות שהפיקו שכ"ד גבוה מכך, קיימות שתי אפשרויות: האחת, לעשות שימוש חלקי בפטור ממס והשנייה לשלם מס בשיעור קבוע של 10%.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • ביום 4.1.2016 עדכן המוסד לביטוח לאומי את הסכומים והשיעורים לעניין "שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות לציבור המעסיקים החל מינואר 2016".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • קיימים מספר מסלולי מיסוי על הכנסות מהשכרת דירות ונכסי נדל"ן מסחריים, כמפורט להלן במאמר זה. בגין הכנסות מהשכרה למגורים יש מסלול מיוחד - במס של 10% - שיש לשלמו עד ליום 30.1.2016.

  הילמן ושות', רואי חשבון


 • ביום 29.12.2015 פורסם חוזר מס הכנסה 4/15 בעניין "פרשנות הוראות הפחת המוגבר בתקנות מס הכנסה", העוסק בהוראות בדבר פחת מואץ, אשר לו זכאית חברה תעשייתית בגין הציוד שבבעלותה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במכירת מניות שווי העסקה ישקף את ערך החברה ממש, ולא ערך סתמי שנועד ליצור חיסכון מס לבעלי המניות המוכרים, על ידי הגדרת חלק מהתמורה כחלוקת דיבידנדים במקום כתמורה עבור מכר המניות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בית המשפט רואה בשימוש בלוחות המחייה לצורך קביעת גידול בהון של נישומים, כיוצר קושי רב. זאת בשל השימוש בממוצעים המתאימים למשפחות עירוניות מסוימות בלבד, ובהחלט לא לכאלה שאינן על קו הממוצע.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 31.12.2015 פורסמה החלטת מיסוי 5878/15 בנושא "פריסת שבח לחברות בקיבוץ שיתופי", אשר דנה בשלוש חברות קיבוץ, אשר מכרו נכס מקרקעין וביקשו לערוך פריסה של השבח בהתאם לסעיף 48 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי בנושא "מיזוג חברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה. לפיה, ניתן אישור למיזוג חברה בת אל תוך חברת האם ללא חבות מס בגין העברת הפעילות של חברת הבת לחברת האם.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • מצגת מפורטת: מדריך לפיצויים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים מבצע "צוק איתן", ישובים הזכאים לפיצוי, תיקון הנכס והחזרתו למצב הקודם, מסלולי התביעות לתשלום ועוד הרחבות לפיצויים לעסקים, מלכרים, חקלאים, סניפים ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תקרת ההכנסות לעוסק פטור נקבעה לפי 100,000 ש"ח לשנה, רטרואקטיבית משנת 2014 ואילך. עוסקים אשר שילמו מע"מ שלא לצורך בשנים קודמות, זכאים להחזר המע"מ ששולם על ידם.

  דולב חסיד, רו"ח


 • קבלת תביעות לפיצוי בגין נזקי מלחמה כגון "צוק איתן" מחייבת ראיות פרטניות כשמדובר ב-"מסלול האדום", אך לא בהכרח כך, כשמדובר ב-"מסלול הירוק". חובה עוד לזכור כי יש להגיש ערר תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטת המנהל

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם ריכוז סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים לנושא מס ערך מוסף, המעודכנים מיום 1.1.2016 ואילך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • צו ההרחבה לעידוד התעסוקה של אנשים עם מוגבלות קובע כי החל מיום 5.10.2016 שיעור העובדים עם מוגבלות אצל מעסיק המעסיק מעל 100 עובדים יעלה מ- 2% ל- 3%.

  הילה פורת, עו"ד