• חובת מתן הצהרה על חבות במס ריבוי דירות עד 31.3.2017. אנו עומדים לרשותכם להכנת ההצהרה ולבדיקת חבות המס המיטבית, כולל פטורים ממס.
  לפרטים
  טל'  0732-181818
 • כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
  טל' 073-2181818
 • הסכם אופציה אמור להיות בהיר ופשוט, כאשר מדובר בהסכם "מפותל", שיש צורך בתמרוני פרשנות כדי לפרשו לכאן ולכאן, עולה מפלס החשדנות המיסויית כי בעצם מדובר בהסכם מכר של זכויות במקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אדם שלו בית קבע בישראל ובמדינות אחרות וכן עסקים ובנות זוג כאן ושם, ייחשב כתושב ישראל לעניין הפקודה ויחויב במס בישראל בגין הכנסותיו בישראל ובחו"ל, בכפוף לאמנות למניעת כפל מס ולשאר הוראות זיכוי מיסי חו"ל שבפקודה....

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 6.3.2017 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר הארכת המועד להגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (126) והגשת דיווח על ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (856) לשנת המס 2016.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • טביב רכש את החברה לניהול שהחזיקה וניהלה את מועדון הכדורגל הפועל כפ"ס והשקיע בה כספים. כאשר ביקש להשיב לעצמו את הכספים מתמורות שקיבלה החברה ממכר שחקנים, מצא כי למע"מ עדיפות לקבלת התמורה לפירעון חוב המס לפניו.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בימים אלו ניתן פס"ד ראשון, אך בוודאי לא אחרון, על ידי בית המשפט המחוזי חיפה בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת הקובע כי תקנות שווי הרכב הם חזקה חלוטה ואין לסטות מהן. לדעתנו, בהחלט תיתכן גם פרשנות גמישה במקרים מסוימים של ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 9.3.2017, ערב חג הפורים, ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין בסוגיה האם הסכם שנוסח כאופציה ייחודית במקרקעין הינו למעשה הסכם מכר בתחפושת.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • בהתאם להודעת רשות המיסים מיום 15.3.2017, נדחה מועד הדיווח כמפורט בחוק המס על ריבוי דירות מיום 31.3.2017 ליום 30.6.2017.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • במכר מקרקעין מוטל מע"מ על עסקת המכר, רק אם המוכר הוא בעל עסק למכר מקרקעין. מוכר שאינו בעל עסק למכירת מקרקעין, ואף אם מכר המקרקעין היה במסגרת עסקת אקראי, נחשב כ-"אדם פרטי" ואינו חייב במע"מ בגין עסקת המכר.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • כאשר שומה מבוססת על פנקסי חשבונות שנפסלו, על המערער להוכיח את נכונות ספרי חשבונותיו. אם המערער לא ישכיל להמציא ראיות טובות כולל תחשיבים כלכליים והסברים לתוצאות העסקיות שלו, הוא לא יצליח להפריך את השומה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עוסק שקיבל חשבונית מס ולאחר מכן קיבל הודעה על ביטולה ממוציא החשבונית, רשאי לקזז את המע"מ אשר כלול בחשבונית, כל עוד הוא עצמו אינו מסכים לביטול העסקה כפי שדורש הצד שהוציא את החשבונית.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • השוואת הצהרות הון, במיוחד כשנעשות לאחר מספר שנים ממושך, ראוי שתעשה מתוך גמישות, ולא באופן נוקשה. שכן, חובת ההוכחה החלה על הנישום להסביר את הפרשי ההון לכאורה היא רק ברמת סבירות ראויה ולא ברמה של משפט פלילי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אנו מתכבדים להזמינכם להרצאתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה אשר תערך ביום 27.4.2017 במלון קראון פלאזה ת"א במסגרת כנס "חקיקה ואכיפה - 2017" ותעסוק בהערכות לביקורת ניכויים של מס הכנסה וביטוח לאומי.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אנו מתכבדים להזמינכם לכנס "עבודה ומס הכנסה", בפאנל המסכם של הכנס ידון פאנל המרצים ב- "סוגיות בנכויי מס על השכר", גם נוכח ייחוס הכנסות ממשיכות בעלים וחברות ארנק לעבודת בעלי המניות.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם מצגת מקיפה בנושא ניהול דיונים ושבירת הקרח מול רשויות המס המפרטת ומציגה חידושי פסיקה, חקיקה וחוזרי מס הכנסה, מהי אסטרטגיית ניהול המשא ומתן עם רשויות המס, סיכונים וסיכויים ועוד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • האם בחג פורים זכאי עובד לעבוד מספר שעות מופחת או שלא לעבוד כלל ולקבל שכר כאילו עבד?

  הילה פורת, עו"ד


 • ראו הרצאה מוקלטת + מצגת מפורטת בנושא חידושי מיסוי חברות בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 בדבר חיסול תופעת משיכות בעלים, קביעת חברות ארנק כחברות שקופות, כפיית חלוקת רווחים עודפים לחברה ומס מוטב על משיכת דיבידנדים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעלי מניות בחברה ? שימו לב ! עם חקיקת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, החל מיום 1.1.2017, משיכה מהחברה בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪ תחשב כהכנסת בעל המניות בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • בעניין חברת יונו סימול בע"מ נדרש ביהמ"ש לשאלת מיסוי חברת LLC לעניין חבות המס בישראל, וקבע, כי למרות שהחברה נחשבת כגוף שקוף לצורכי מס בארה"ב, הרי לעניין דיני המס בישראל יש לראות בה בגדר ישות עצמאית לצורכי מס.ראו...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אחד הפתרונות לחסוך במס ריבוי דירות, שהוטל על בעל 249% לפחות בדירות, משנת 2017 עד הודעה חדשה, הוא למכור את חלקן. מכירה שעשויה להיות, ללא תשלום מס על השבח לחלוטין, ככל שהמכירה תעשה בתנאים שנקבעו בתקנות ההתייעלות ...

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תמורה ששולמה לעובד שכיר עבור ויתור על זכות התביעה נגד מעסיקו, בגין הפרת הסכם להקמת חברה, תסווג כהכנסה הונית לפי חלק ה' לפקודה ותהיה חייבת במס רווחי הון בלבד.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • ביום 14.2.2017 פרסמה רשות המיסים כי כחלק מהמהלכים להגברת האמון בין מגישי דוחות לרשות המסים יאושרו דוחות במהלך אוטומטי מהיר וללא בדיקה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הענקת פטור לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודה אינה מעניקה לו גם פטור ממס שבח מקרקעין. כך גם לגבי פטורים אחרים ממס הכנסה שאינם רלבנטיים לעניין דיני מס אחרים.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • הכנסה שקיבל דירקטור מאופציות בלתי סחירות שהוקצו לו בתמורה לפועלו בחברה מהוה "מתן שירות", שאותו יש למסות לפי סעיף 3(ט)(1)(ב) לפקודת מס הכנסה בעת המימוש.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • תושבי ישראל שעשו רילוקשיין לחו"ל, מעבירי כספים לחו"ל, משקיעים בשוק ההון ועוד, התווספו מעתה לרשימת חייבי דיווח שנתי למס הכנסה. מומלץ להם לא להזניח את חובותיהם בנושא!

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח שחר נח, עו"ד


 • קביעת התמורה בעסקת מקרקעין כוללת את כל התמורות המתקבלות לרבות הוצאות שיישאו בהם הקונים עבור המוכרים. מהו הנטל הנדרש כדי להוכיח הוצאות השבחה, הוצאות מימון וכו', כדי להפחית את מס השבח החל במכירת הזכות במקרקעין ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • אדם שוכר דירות למגורים, במטרה להשכיר אותן בשכירות משנה למוסדות ולאחרים. האם הוא זכאי לפטור ממע"מ החל על השכרת דירות למגורים לפי חוק מע"מ? או שהוא חייב במע"מ בגין ההשכרה המשנית?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • איגוד שכל נכסיו הינם בגדר נדל"ן מניב וכל הכנסותיו נובעות מתשואה אותה הוא מקבל מהשכרת הנכסים, הינו בגדר "איגוד מקרקעין". אף אם יש לו חברות מוחזקות בעלות הכנסות שעיקרן ממקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • "עסקת קומבינציה", בגדרה הוגדר הממכר כיחידות מסוימות בבניין הבנוי על המקרקעין אך יתרת המקרקעין נותרה בידי המוכרים, הינה עסקת "מכר חלקי" ולא "מכר מלא". לפיכך, יש להחיל את סעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • דיבידנד בין חברתי מהווה הכנסה לגביה ניתן פטור ממס הכנסה, אך יש לכלול אותו בחישוב הריווח לצורך תשלום מס ריווח אצל מקבל הדיבידנד שהוא מוסד כספי. כך פסק ביהמ"ש בעניין בנק דיסקונט.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • שני בני זוג עובדים יחד באותו עסק/חברה, ואין תלות בין הכנסותיהם, זכאים לחישוב מס נפרד בגין הכנסותיהם, גם לשנות המס אשר לפני תיקון סעיף המיסוי הרלבנטי מיום 1.1.2014 ואילך.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח