• כדאי לבדוק את השלכות חוק ההתיעלות בתוקף מיום 1.1.2017 - משיכות בעלים, חברות ארנק, דיבידנד מוטב.
    טל' 073-2181818

מוניטין ונכסים בלתי מוחשים

  • בין GAAP ובין חשבונאות המס פער התכליות וחשבונאות המס, הדין בארה"ב, הגישה בישראל, הכרה בהכנסה- 18 IAS, תקן חשבונאות מספר 30 "נכס בלתי מוחשי", הוצאות מו"פ, מוניטין, (16 IAS)-רכוש קבוע, עסקת תשלום מבוסס מניות, תקן 22 – מכשירים פיננסיים, כגון א...

  • במסגרת המלחמה המתמדת והמתישה בתופעת הפגיעה בזכויות הקניין הרוחניות מגייסת רשות המיסים באמצעות אגף המכס, את הנפגע הישיר להצטרף למאבק זה, ראשיתו על ידי הגשת תלונה, בין אם זכויות הנפגע רשומות או אינן רשומות בארץ. לרשות המכס עומדות מספר דרכי סנ...

  • 142 FAS– מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

    במהלך 2001 פורסם 141 FAS בדבר צירוף עסקים, אשר קבע בין השאר כללי הכרה ראשונית במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים, הנרכשים במסגרת של צירוף עסקים.

    לצורך השלמת התקינה בנושא פורסם 142 FAS(מחליף את 17 APB) אשר ק...


הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר