• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםעמותות מלכ"רים ושלטון מקומיעמותות-מאמרים ווניהול תקיןחברה לתועלת הציבור תקציר חוק החברות תיקון מס 6

חברה לתועלת הציבור - תקציר חוק החברות (תיקון מס 6)

12.08.2007

חברה לתועלת הציבור

תקציר חוק החברות (תיקון מס' 6), התשס"ז-2007

רמי אריה עו"ד רו"ח , אברהם כהן משפטן וחשבונאי

ביום 21.6.07 פורסם ברשומות תיקון מס' 6 לחוק החברות, (להלן: "התיקון") אשר תחולתו מיום הפירסום ואילך , הנותן הגדרה והרחבה חדשה ומעשית להתאגדות המשפטית של "חברה לתועלת בציבור".

עיקרי ההוראות בתיקון הינם בתמצית, כדלקמן:

1.המעוניין להקים מוסד ללא כוונת רווח, יכול להקימו באחת משלוש האפשרויות הבאות:

1.1חברה לתועלת הציבור (להלן: "החברה"), הפועלת לפי חוק החברות

1.2עמותה הפועלת לפי חוק העמותות

1.3הקדש/נאמנות לפי חוק הנאמנות.

2.על פניו, להקמת חברה לתועלת הציבור יתרונות על פני עמותה, משום שבידי החבר מניה המהווה "נכס", וכןהיות חוק העמותות נתון לפרשנויות שונות, שלעתים יוצרות חילוקי דעות בין העמותה לגופים המפקחיםבכל הכרוך בהקלות דיני המס וקבלת תמיכות ממשלתיות

3.התיקון קובע את תהליך רישומה של החברה לתועלת הציבור, את דרך פעילותה השוטפת את הפיקוח ומסדיר את אפשרויות הפירוק.

4.תוקנו הגדרות ונוספו סעיפים 345א- 345לג בחוק החברות בנוגע לחברה בעלת מטרות ציבוריות בלבד ("חברה לתועלת הציבור").

5.להלן המטרות הציבוריות של חברה לתועלת הציבור, המפורטות בתיקון:איכות הסביבה, הגנת הסביבה או הכרת הטבע והסביבה; בריאות או הצלת חיים, דת, מורשת או הנצחה; הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם זכויות אדם; חינוך, הכשרה מקצועית, תרבות או אמנות מדע, מחקר או השכלה גבוהה, ספורט, עליה, קליטה או התיישבות, צדקה או סעד רווחת הקהילה או פעילות קהילתית, חברתית או לאומית, שלטון החוק, משטר, או מינהל ציבורי, הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר מהמטרות לעיל.

6.חברה לתועלת הציבור תרשם אצל רשם החברות כחברה רגילה, ובמקביל יתבצע תהליך רישום אצל רשם ההקדשות, ואם אכן עמדה בכל התנאים שבחוק, קרי, בתקנון נקבעו מטרות ציבוריות בלבד, יש איסור על חלוקת רווחים לבעלי המניות, חובה לקבל אישור על היותה חברה לתועלת הציבור.

7.התיקון מגביל את רשם ההקדשות לתת תשובתו בתוך 45 יום מיום שהתקבלו כל המסמכים והמידע שנדרש.

8.כבר בשלב הרישום, על היזם למסור הצהרות בדבר הקמת ועדת ביקורת, פירוט הנכסים שיוקנולחברה והצהרת בעלי מניות ודירקטורים כי ידוע להם שמתבקש רישומה של חברה לתועלת הציבור.

9.לרשם ההקדשותהסמכות לקבוע כי חברה רגילה היא למעשהחברה לתועלת הציבור, והחברה תחויב לציין בכל מסמכיה לצד שמהאת המלים "חברה לתועלת הציבור".

10.חברה המבקשת לשנות את מטרותיה והשינוי אינו מהותי, תוכל לשנות במסגרת אישורו של רשם ההקדשות, אולם כאשר המדובר בשינוי מהותי, יש לקבל אישור ביהמ"ש המחוזי.

11.חברה לתועלת הציבור תחויב להקים ועדת ביקורתשתהא מורכבת מבעלי מניות או בעלי מקצוע.

12.דירקטוריון של חברה שמחזורה עולה על 10 מליון ₪ יחויב למנות מבקר פנימי.

13.שר המשפטים רשאי להגביל את שכרם של חברי דירקטוריון או חברי ועדת ביקורת ולא יתאפשר לנושאי משרה לקבל שכר בעד פעילות אחרת בחברה.

14.התיקון קובע כי חברה לתועלת הציבור רשאית להתמזג, רק עם חברה לתועלת הציבור אחרת(לא עם עמותות), ובלבד שניתן למיזוג אישור בית המשפט.

15.התיקון מעניק לרשם ההקדשות סמכות למנות חוקרים כאשר קיים יסוד סביר לחשש כי החברה אינה מקיימת את הוראות החוק או הוראות התקנון.

16.נקבעו שורת סנקציות ועיצומים כספיים על החברה ונושאי משרה בה במידה וימצא כי פעלו בניגוד לחוק, הכוללות הוראות בדבר הרמת מסך מעבר למקובל בחברות רגילות.

17.לחברה הוענקה הזכות להגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי כנגד רשםההקדשות אם לדעתה נפגעה מפיקוחו.

18.במקביל תוקנו גם חוק העמותות וחוק הנאמנות, תוך יצירת מערך פיקוח הדוק יותר גם על גופים אלה ע"י רשם ההקדשות ורשםהעמותות, ובכלל זה צמצום האפשרות לשינוי מטרות, דרישת אישור ביהמ"ש המחוזי בעת שינוי מהותי של המטרותוהגבלת השכר המשולם לנאמן .

19.התיקון מחייב עמותות לצרף לדוח הכספי גםדוח מילולי למועד ההגשה(דיווח גם על תקופה שמעבר לתום השנה).

20.הדיווח המילולי כולל לפי התוספת השלישית פרטים על:

20.1הפעולות העיקריות לקידום מטרות העמותה.

20.2תיאור המבנה הארגוני של העמותה בסוף שנת הדוח, לרבות שמות נושאי המשרה בה.

20.3שם תאגיד אחר שיש לו זיקה לעמותה.

20.4היקף מתן השירותים שניתן לעמותה על ידי נותני השירותים המהווים חלק מרכזי בפעילותה. אין חובה לציון שמם.

20.5השימושים העיקריים שעשתה העמותה בכספי תרומות במהלך שנת הדוח.

20.6עלויות גיוס תרומות.

20.7פירוט עסקאות של העמותה עם צדדים קשורים.

20.8פירוט הדרישה של גורם מוסמך, חיצוני לעמותה, לתקן ליקויים שהתגלו בה, לרבות הקטנת גירעון, ודיווח על ביצוע .

20.9כל ענין מהותי אחר שאירע.21.תחילתו של חוק זה מיום פרסומו ( 21.6.07 ) בכפוף להוראות סעיפים קטנים 11(ב) עד 11(י) (לעניין זה ראו תיקון מס' 6 לחוק החברות) והוא יחול על חברה, על חברה לתועלת הציבור, על חברת חוץ או על עמותה או על נאמנות , שהתאגדו או נוצרו קודם 21.6.07 .

האמור לעיל, מהווה עיקרי דברים בלבד של התיקון לחוק, וכדאי כי גופים הפועלים שלא למטרת הפקת רווחים, כגון: חברות, עמותות, נאמנויות או הקדשים, יבחנו מחדש את מבנה התאגדותם לאור הוראות התיקון ואת עמידתם בתנאים שנקבעו בו.
שכן, אי עמידה בתנאים עלולה להביא לנקיטת סנקציות כנגד מנהלי גופים אלו, לרבות האפשרות לשלילת אישור ניהול תקין וכפועל יוצא מכך לשלילת תמיכות והקצבות ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומוסדות אחרים מממנים.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • דן קרון  (29/06/2008 01:21)
  מה היתרון לשינוי סטטוס חברה מעמותה ללא מלכ"ר . לחברה לתועלת הציבור , גם היא מלכ"ר ?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר