• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםעמותות מלכ"רים ושלטון מקומיהוראות חדשות להידוק הפיקוח על עמותות

הוראות חדשות להידוק הפיקוח על עמותות

02.12.2007

הוראות חדשות להידוק הפיקוח על עמותות

תקציר תיקון 10 לחוק העמותות

רמי אריה עו"ד רו"ח

חובת הגשת דו"ח שנתי לעמותות לשנת 2007 עד ליום 30.6.2008,

כשהוא כולל דו"ח מילולי מפורט, חיוב אישי של חבר עמותה שקיבל תקבולים שלא כדין מהעמותה, סייגים לגובה שכר לחברי ועד, קביעת תקרה לסך ההוצאות המותרות לניהול העמותה, הידוק הביקורת על פעולות העמותה והנחיות חדשות לגבי פירוק עמותות

ביום 21.6.2007 פורסם ברשומות תיקון מס' 6 לחוק החברות, אשר כלל תיקון עקיף לחוק העמותות (להלן: "התיקון") היוצר מערך פיקוח הדוק יותר על העמותה ע"י רשם העמותות. תקציר תיקון חוק העמותות, כדלקמן:

1. איסור חלוקת רווחים לחברי העמותה – והשבה אישית של החבר לעמותה

1.1. התיקון קובע בסעיף 1 לחוק העמותות כי שני בני אדם או יותר רשאים להתאגד ולייסד עמותה, ובלבד שהמדובר במטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

1.2. התיקון מוסיף לחוק העמותות את סעיף 34ג הקובע כי עמותה אינה רשאית לבצע חלוקת רווחים לחבריה, במישרין או בעקיפין, לרבות למייסד העמותה, וכל חלוקת רווחים שבוצעה על ידה תיחשב כחלוקה אסורה. והיה אם ביצעה עמותה חלוקה אסורה, יהיה על חבר עמותה להשיב לעמותה את שקיבל, זולת אם לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה שבוצעה אסורה.

1.3. חריגים לכלל הם: מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות הענין, או טובת הנאה שקיבל חבר עמותה מהעמותה כאחד מציבור הזכאים ליהנות משירותי העמותה על פי מטרותיה.

1.4. התיקון מוסיף לחוק העמותות את סעיף 34ד , הקובע את אחריות חבר ועד העמותה לחלוקה האסורה כמי שהפר את חובותיו כלפי העמותה, אלא אם כן הוכיח אחד מאלה:

1.4.1. שהתנגדו לחלוקה האסורה ונקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנעה.

1.4.2. שבנסיבות הענין, לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה האסורה.

2. תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר

2.1. התיקון מחליף את סעיף 30 לחוק העמותות וקובע את תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

2.2. ואלו תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

2.2.1. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה.

2.2.2. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

2.2.3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

2.2.4. להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;

2.2.5. לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

2.2.6. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;

2.2.7. להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור הבדיקה שבוצעה.

3. סייגים לשכר לחברי ועד + תקרה להוצאות ניהול עמותה

3.1. התיקון מוסיף לחוק העמותות את סעיף 34א, בדבר סמכותו של שר המשפטים, לקבוע הוראות והגבלות לענין שכר או גמול שישולמו לחברי ועד או לחברי ועדת ביקורת, בעמותה. ההוראות כפופות לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

3.2. התיקון מוסיף לחוק העמותות את סעיף 34ב בדבר סמכותו של שר המשפטים, לקבוע שיעור הוצאות מרבי לניהול עמותה, לרבות לשכר ולגמול, ביחס למחזור העמותה או לכספים שהוציאה הענותה לקידום מטרות העמותה.

3.3. האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד. והיה והחליטה האסיפה הכללית כי יש לשלם שכר, תקבע את גובה השכר בכפוף להוראות סעיף 34א.

3.4. העמותה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבון, אולם את שכרו של רואה חשבון שנתמנה לפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה רשאי לקבוע הועד.

4. מועד הגשת הדוחות הכספיים וחובת צירוף הדו"ח המילולי

4.1. סעיף 36(ד) לחוק העמותות תוקן, ונקבע כי הדוחות הכספיים יוגשו לרשם לא יאוחר מיום 30 ביוני לשנה שלאחר שנת הדו"ח (במקום 31 בינואר לשנה שלאחר שנת הדו"ח)).

4.2. בהתאם לסעיף 36(ד) המתוקן, רשאי הרשם להאריך את המועד להגשת הדוחות הכספיים.

4.3. התיקון מוסיף לחוק העמותות את סעיף 37א, המחייב עמותה לצרף לדוח הכספי גם דוח מילולי, אשר יכלול פירוט בעניינים המנויים בתוספת חדשה לחוק העמותות, התוספת השלישית.

4.4. לפי התוספת השלישית לחוק העמותות, יכלול הדיווח המילולי (בדומה לדו"ח דירקטריון בחברות ציבוריות) פרטים על:

4.4.1. הפעולות העיקריות לקידום מטרות העמותה.

4.4.2. תיאור המבנה הארגוני של העמותה בסוף שנת הדוח, לרבות שמות נושאי המשרה בה.

4.4.3. שם תאגיד אחר שיש לו זיקה לעמותה.

4.4.4. היקף מתן השירותים שניתן לעמותה על ידי נותני השירותים המהווים חלק מרכזי בפעילותה. אין חובה לציון שמם.

4.4.5. השימושים העיקריים שעשתה העמותה בכספי תרומות במהלך שנת הדוח.

4.4.6. עלויות גיוס תרומות.

4.4.7. פירוט עסקאות של העמותה עם צדדים קשורים.

4.4.8. פירוט הדרישה של גורם מוסמך, חיצוני לעמותה, לתקן ליקויים שהתגלו בה, לרבות הקטנת גירעון, ודיווח על ביצוע .

4.4.9. אירועים חריגים בשנת הדיווח.

5. הוראות חדשות בעת פירוק עמותה

5.1. התיקון מוסיף לחוק העמותות את סעיף 48א, הקובע כי בפירוק מרצון רשאי בית המשפט בכל שלב להורות, לבקשת הרשם, כי הפירוק יהיה לפי צו בית המשפט, ובלבד וקיים אינטרס ציבורי בפיקוח בית המשפט על הליכי הפירוק של העמותה.

5.2. התיקון מוסיף לחוק העמותות את סעיף 56א, הקובע כי עמותה תגיש לרשם העתק מכל בקשה שהוגשה במסגרת הליך לפירוק מרצון או לפי צו בית המשפט.

5.3. חשוב להדגיש כי במסגרת סעיף 56א המתוקן, ניתנה לרשם ההזדמנות להביע את עמדתו, בטרם יחליט בית המשפט בבקשה שהוגשה לבית המשפט על ידי העמותה במסגרת הליך לפירוק.

5.4. כמו כן, בהתאם לסעיף 56א המתוקן, רשאי הרשם לפנות לבית המשפט בבקשה שיחליט בכל שאלה הנובעת מהפירוק.

6. תחולה

6.1. תחילתו של התיקון לחוק מיום פרסומו, קרי מיום 21.6.2007, והוא יחול גם על עמותה, שהתאגדה או נוצרה לפני 21.6.2007.

6.2. האמור לעיל, מהווה עיקרי דברים בלבד של התיקון לחוק.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • רמי אריה  (04/12/2007 18:31)
  התקציר לגבי חברות לתועלת הציבור, כבר עלה לאתר בשעתו, ראה בקישור:
 • אשד גיל  (04/12/2007 02:49)
  הוראות תיקון 6 לחוק החברות מתיחסות בעיקר לחברות לתועלת הצבור חבל שהמאמר לא מתיחס האם הוראות אלו מתיחסות גם לברות לתועלת הצבור
 • רו"ח אלי  (03/12/2007 20:46)
  ההנחיות מתאימות לעמותות במחזורים של מיליוני ש"ח ולא עמותות קטנות. בסופו של דבר הרו"ח צריך להכין את כל הדוחות החדשים ללא תוספת כלשהי בשכר הטרחה.
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר