• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםקופת"ג ,פנסיה ופיצויי פיטוריןהחידושים בהטבות המס בהפקדות לקופות גמל בשנת המס 2007

החידושים בהטבות המס בהפקדות לקופות גמל בשנת המס 2007

11.12.2007

מדינת ישראל

משרד האוצר

רשות המיסים בישראל

סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת

9 דצמבר 2007

כ"ט בכסלו התשס"ח

SHP.00385407

לכבוד

המעבידים ולשכות השירות

פקידי השומה וסגניהם, רכזים, מפקחים ונותני אישורים

הנדון: הטבות המס עפ"י הסעיפים 45א ו- 47 לפקודה בשנת המס 2007

1.

כללי

סעיף 45א לפקודה עוסק בזיכוי ממס להפקדות בקופות גמל או לרכישת כיסוי ביטוחי מפני סיכון למקרה מוות, בעוד שסעיף 47 לפקודה עוסק בניכוי מההכנסה החייבת בגין הפקודות לקופות גמל ו/או תשלומים לשמירת זכויות פנסיה.

הסעיפים הנ"ל תוקנו הן בשנת המס 2006 והן בשנת המס 2007.

הנחיה זו תפרט את התיקונים החלים בשנת המס 2007 (תיקון 153 לפקודה) ותכלול הוראות לפעולה שעל המעבידים ולשכות השירות ליישם החל מיום 1/1/07 בחישוב המס.

2.

סעיף 47 לפקודה

סעיף 47 לפקודה, בנוסחו כיום, מבחין ביון שלושה סוגי עמיתים הזכאים לניכוי מההכנסה החייבת כמפורט בסעיף. הסעיף מבחין בין יחידים כדלקמן: "עמית יחיד", עמית מוטב" ו- "יחיד".

2.1

עמית יחיד

עמית יחיד הינו יחיד שאיננו עמית מוטב (בהמשך יפורטו ההוראות בנוגע לעמית מוטב) שהוא אחד מאלה:

(א)

הוא נולד לפני שנת 1961.

(ב)

היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקיצבה על פי דין או חוזה.

עמית יחיד שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו (בלבד) סכומים לקופת גמל בעד תגמולים או קיצבה לטובת אחד מהם (בלבד), או ששילמו סכומים לשמירת זכויות פנסיה, כמפורט בסעיף, יהיה זכאי לניכוי בעד הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על:

(א)

7% מהכנסותיו המזכה שאיננה הכנסת עבודה. אולם, אם שולם בעד קיצבה בלבד והסכום ששולם עולה על 12% מהכנסתו כאמור, יותר בשל החלק העולה על 12 כאמור, ניכוי בנוסף עד ל – 4% מאותה הכנסה.

(ב)

הסכום הנמוך מבין אלה:

(1)

5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת.

(2)

5% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום של 350,400 ₪, בניכוי הכנסתו המבוטחת.

לענין זה, "הכנסה מבוטחת" – הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקיצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקיצבה על פי דין או חוזה.

יובהר כי בפיסקה זו יכול להיווצר סכום שלילי. במקרה זה הסכום יהיה 0 (אפס). כמו בן, אם הכנסה המבוטחת היא 350,400 ₪ או יותר, תקרה הניכוי בפיסקה זו תהיה 0 (אפס).

2.2

עמית מוטב

"עמית מוטב" – "יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקיצבה, בסכום שלא פחת מ- 16% מסך כל שכר הממוצע במשק באותה שנת מס".

בתיקון נקב הוראת מעבר לפיה בשנת המס 2007 ילקח בחשבון 90% מהשכר הממוצע במשק במקום מלוא השכר הממוצע במשק.

לפיכך, בשנת המס 2007, עמית מוטב הינו יחיד, ששולמו בעדו סכומים לקופת גמל לקיצבה בסכום שלא פחת מ- 13,024 ₪. (="16%*90%*12*7,537).

עמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקיצבה לטובת העמית המוטב (בלבד), וכן עמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו, בשנת המס, 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לניכוי בשל הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על:

(א)

בשל סכומים ששולמו לקופת גמל לקיצבה – 11% מההכנסה לעמית עצמאי. לענין זה, הכנסה לעמית עצמאי הינה סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי עפ"י סעיף 47 לפקודה ועל פי סעיף 47א לפקודה (ניכוי בשל תשלומים לביטוח לאומי בגין הכנסה שאינה הכנסת עבודה) עד לסכום של 87,600 ₪ בניכוי הכנסתו המבוטחת.

(ב)

בשל סכומים ששולמו לקפות גמל לקיצבה ואשדר לא הותר בגינם ניכוי עפ"י פיסקה (א) לעיל, ובשל סכומים ששולמו לקופת גמל לתגמולים – 7% מההכנסה הנוספת. אולם, אם הסכומים ששולמו כאמור לקופת גמל לקיצבה עולים על 12% כאמור, יותר לו בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף שלא יעלה על 4% מההכנסה הנוספת.

לענין זה, "הכנסה נוספת" – הסכום הנמוך מבין אלה:

(1)

סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי עפ"י הסעיפים 47 ו- 47א לפקודה, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 87,600 ₪ לשנה.

(2)

סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי עפ"י הסעיפים 47 ו- 47א לפקודה עד לסכום של 350,400 ₪ לשנה, בניכוי הגבוה שבין הכנסתו המבוטחת וסכום של 87,600 ₪.

יצויין כי לא יינתן ניכוי לפי פיסקה זו בשל סכומים שהופקדו בעד העמית המוטב בקופת גמל לקיצבה שסכומם אינו עולה על 16% מהשכר הממוצע במשק.

2.3

יחיד

יחיד שאינו עמית יחיד ואינו עמית מוטב (כמפורט לעיל), זכאי לניכוי עפ"י סעיף 47 לפקודה אך ורק בגיל הפקדה לקופת גמל לקיצבה בלבד שבוצעה על ידו או על ידי בן זוגו לטובת אחד מהם (בלבד) או בגין סכומים ששולמו לשם שמירת זכויות הפנסיה של אחד מהם. הניכוי לא יעלה על:

(א)

7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה. אולם, אם הסכום ששולם בעד קצבה בלבד, עולה על 12% מהכנסתו כאמור, יותר בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף עד ל- 4% מאותה הכנסה.

(ב)

הסכום הנמוך מבין אלה:

(1)

5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת.

(2)

5% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום של 350,400 ₪, בניכוי הכנסתו המבוטחת.

2.4

הבהרות

(א)

על פי נוסח הסעיף, מי ששולמו בעדו לקופת גמל לקיצבה סכומים שלא פחתו מ- 13,024 ₪ (בשנת המס 2007) ייחשב כעמית מוטב ולכן, איננו יכול להיות עמית יחיד.

על אף האמור, הוחלט לאפשר לעמית מוטב שעונה על אחת החלופות של עמית יחיד לבחור בין ההטבות המגיעות לעמית מוטב לבין ההטבות המגיעות לעמית יחיד.

(ב)

לצורך חישוב ההכנסה המבוטחת כהגדרתה בסעיף, על המעביד ל"צבוע" את המשכורת בגינה בוצעו הפרשות לקופ"ג.

לפיכך, ההכנסה המבוטחת תהיה סך כל ההכנסה בשלה זכאי העובד לקיצבה על פי דין או חוזה בתוספת הכנסת העבודה שהמעביד שילם בשלה בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקיצבה. כאמור, המעביד "יצבע" את ההכנסה בגינה הופרש ויציין בטופס 106 את ההכנסה המבוטחת.

לתשומת לב: אם הופרשו בגין הכנסת העבודה (או כל חלק ממנה) סכומים לקופת גמל בשיעור העולה על 7.5% או על התקרה הרלוונטית, העובד יחויב במס עפ"י סעיף 3(ה3) לפקודה.

לעינן זה, ניתן להעזר בהנחייתנו מס' 391107 מיום 18/9/07.

3.

סעיף 45א לפקודה

סעיף 45א מעניק זיכוי ממס ליחיד תושב ישראל המשלם כפסים לביטוח חיים וליחיד המפקיד כספים בקופות גמל.

לענין ההפקדות לקופות הגמל, הסעיף מבחין בין "עמית מוטב" ל"יחיד שאיננו עמית מוטב".

3.1

יחיד שאינו עמית מוטב

יחיד שאינו עמית מוטב יהיה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 25% מהסכומים ששילמו הוא או בן זוגו (בלבד), בשנת המס:

(א)

לביטוח חייו או חיי בן זוגו (בלבד) בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל.

(ב)

לקופת גמל, שאיננה קרן פנסיה מקיפה ואיננה קרן השתלמות, לטובת היחיד או בן זוגו בלבד.

כמו כן, יחיד שאינו עמית מוטב יהיה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 35% מהסכומים ששילמו הוא או בן זוגו (בלבד) בשנת המס לקופת גמל לקיצבה, במסגרת תוכנית לפנסיה מקיפה, טובתו או לטובת בן זוגו (בלבד) או ששילמו סכומים לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו (בלבד).

הסכום שבשלו יינתן זיכוי ליחיד שאינו עמית מוטב, בעד סכומים ששולמו כאמור לעיל, לא יעלה על הגובה מבין אלה:

(א)

סכום של 1,680 ₪.

(ב)

הסכום הנמוך מבין אלה:

1.

כלל הסכומים ששולמו לביטוח חיים או לקופת גמל.

2.

לענין יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 5% מהכנסתו המזכה, ולעניין יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 7% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים בעד סכומים ששולמו בשל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

3.2

עמית מוטב

עמית מוטב יהיה זכאי לזיכוי ממס כמפורט בסעיף 3.1 לעיל גם אם ההפקדות בוצעו עבור ילדו שגילו בשנת המס היה 18 שנים ומעלה.

הסכום שבשלו יינתן זיכוי לעמית מוטב, בעד סכומים ששולמו כאמור לעיל לא יעלה על הגבוה מבין אלה:

(א)

סכום של 1,632 ₪.

(ב)

הסכום הנמוך מבין אלה:

1.

כלל הסכומים ששולמו לביטוח חיים או לקופת גמל.

2.

אם לא היתה לעמית המוטב הכנסה מבוטחת-5% מהכנסתו החייבת עד לסכום של 175,200 ₪. לשנה.

אם היתה לעמית המוטב הכנסה מבוטחת –

7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה.

ועוד

5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 175,200 ₪ לשנה, בניכוי הנמוך שבין הכנסתו המבוטחת לבין 87,600 ₪.

4.

הוראות לפעולה

בתוקף סמכותי עפ"י תקנה 9 לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993 ולאור שינויי החקיקה בסעיפים 45א ו- 47 לפקודה, אני קובע כי מעביד שיהיה רשאי להעניק לעובדו הטבות מס עפ"י הסעיפים 45א ו- 47 לפקודה בגין הפקדותיו של העובד לקופת גמל לתגמולים כעמית עצמאי אך ורק בהתקיים כל אלה:

(א)

המעביד עומד בתנאים שפורסמו בעבר ע"י מנהל לעניין זה.

(ב)

הפקודות בוצעו ע"י יחיד כמפורט להלן וכן בוצעו ע"י היחיד או בן זוגו בלבד לטובת אחד מהם.

לענין זה – יחיד ייחשב רק מי שהוא אחד מאלה:

(1)

נולד לפני שנת 1961.

(2)

הייתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקצבה עפ"י דין או חוזה (מבוטח בפנסיה תקציבית).

(3)

הפרשות המעביד ועובדו לקופ"ג לקיצבה מתחילה שנת המס עד לאותו חודש לא פחתו מ- 13,024 ₪.

בנוסף, בכל מקרה אחר, הטבות המס מכוח הסעיפים 45א ו- 47 לפקודה תינתנה במסגרת חישוב השכר השוטף רק אם ההפקדות בוצעו ע"י היחיד או בן זוגו בלבד לטובת אחד מהם. האמור חל גם על תשלומים לביטוח חיים ע"י תושב ישראל.


בכבוד רב


אהרון אליהו, רו"ח

סמנכ"ל בגיר שומה וביקורת

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • ערן  (18/12/2007 11:08)
  שלום לכם האם הסכומים שיופקדו בביטוח מנהלים לרובד הקצבה כוללים את 5% תגמולים של עובד + 5 % מעביד + 8.3% פיצויים שמפקיד המעביד ? אם כן ,אז לפי חישוביי -מספיק להפקיד על שכר של כ-6000 ש"ח
 • דנדן  (12/12/2007 18:01)
  מר אהרון אליהו היקר,שאלתי היא כדלקמן: מה קורה אם יש שכיר בן 30 (נולד לאחר 1961) שעד 31.12.05 היה לו ביטוח מנהלים עם הפקדות לקופ"ג לתגמולים (ההדגשה היא על תגמולים)? האם בחוק החדש הוא יכול להמשיך להפקיד לתגמולים או שמא חייב להפקיד רובד ראשון לקיצבה כדי שיוכל להפקיד לתגמולים?? תודה על התשובה. אני חייב לדעת...
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אפריל
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני