• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםעמותות מלכ"רים ושלטון מקומיבחירות לרשויות - דין ומיסוימדריך מקוצר בנושא בחירות למועצת ורשות העירייה הפן המשפטי

מדריך מקוצר בנושא: בחירות למועצת ורשות העירייה (הפן המשפטי)

13.11.2003

מדריך מקוצר בנושא: בחירות למועצת ורשות העירייה (הפן המשפטי)

כללי:

המסגרת הנורמטיבית: חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965, להלן "חוק הבחירות", חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה- 1975, חוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט – 1959 וכן חוק הבחירות לכנסת.

הוראות החוק הינן קוגנטיות ויש למלאן ככתבן וכלשונן, באופן מדוקדק.

מספר חברי המועצה

מספר חברי מועצת העירייה העומדת לבחירה ייקבע ע"י שר הפנים, בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים, ביום הקובע (יום א' בניסן שלפני שנת פנקס פלונית (ס' 1 לחוק הבחירות)), במרשם האוכלוסין של העירייה.

שיטת הבחירות

כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.

בעלי הזכות לבחור הנם מי שרשומים בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית (ס' 11(ב) לחוק הבחירות.

מועדי הבחירות

הבחירות יקויימו כל חמש שנים ביום ג' השלישי לחודש חשון, אולם אם הייתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקויימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש (ס' 4 לחוק הבחירות).

המועדים יפורסמו ברשומות, על לוחות המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הרשמי.

פקיד הבחירות

השר ימנה פקיד בחירות.

השר ימסור לפקיד לא יאוחר מ-45 ימים לפני יום הבחירות, 2 עותקים מפנקס הבוחרים לרשות המקומית לצורך מסירתם לועדות הקלפי. הפקיד ימסור לב"כ כל רשימה שאושרה כדין עותק אחד של הפנקס, תןך 4 ימים מיום האישור.

ועדת הבחירות

שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה ושמות באי כוחה וממלאי מקומם יאושרו, לעניין חוק הבחירות, ע"י המועצה לא יאוחר מהיום ה-65 שלפני יום הבחירות.

לא יאוחר מהיום ה-65 שלפני הבחירות, תגיש כל סיעה לראש המועצה ולפקיד הבחירות רשימת נציגיה בועדת הבחירות.

המועצה תבחר בועדת בחירות שתהא מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות בה, כאשר מספר הנציגים של כל סיעה יהא כמספרם במועצה.

בחירת הועדה תיעשה לא יאוחר מ- 60 יום לפני הבחירות.

ראש המועצה יודיע לשר על הבחירה לא יאוחר מ- 58 ימים לפני יום הבחירות.

המניין החוקי בישיבת הועדה הנו שליש וביניהם היו"ר ובלבד שכל חבריה הוזמנו בכתב לפחות 24 שעות מראש.

בהעדר קוורום תהיה הישיבה חוקית כעבור שעה מן הזמן שנקבע – בכל מספר של נוכחים.

רשימת מועמדים

כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבפנקס הבוחרים, וכן כל סיעה של המועצה היוצאת, רשאיות להגיש רשימת מועמדים. מספר המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפל אותו מספר (ס' 35 (א) לחוק הבחירות).

הרשימה תוגש על גבי טופס 4, המצוי בתוספת לתקנות, כל שם יהיה מסומן במספר סידורי ולגבי כל מועמד יפורטו הפרטים שנקבעו בתקנות בצירוף חתימתו וכן יצורף לה תצהיר ב"כ הרשימה המאמת את כל החתימות. בנוסף, יש להפקיד בידי הפקיד ערבון מזומן או שיק בנקאי בשיעור שבין 20 אלף ל- 120 אלף(רלבנטי לרשימה חדשה).

רשימת מועמדים תוגש לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום ה-33 לפני יום הבחירות, בין השעות 15:00 ל- 21:00.

פקיד הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים שנעשה בה אחד משינויים אלה: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד(ס' 35 (ט) לחוק הבחירות).

כינוי ואות של רשימת מועמדים

כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או שתי אותיות שונות, למעט כינוי או אות העלולים להטעות.

אישור או פסילת רשימה וערעור

רשימה שהוגשה כהלכה תאושר ע"י פקיד הבחירות לא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות והודעה על כך תימסר לב"כ הרשימה ולועדת הבחירות.

על סירוב לאשר רשימה,כולה או חלקה, או את הכינוי או את האות שלה, קיימת זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי, לא יאוחר מהיום ה- 17 שלפני יום הבחירות (ס' 41 לחוק הבחירות).

רשימות המועמדים,כינוייהן ואותיותיהן יפורסמו ע"י פקיד הבחירות, לא פחות מ- 6 ימים לפני יום הבחירות, על לוח המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הראשי (ס' 48 (4) לחוק הבחירות).

התקשרויות בין רשימת מועמדים

רשימות מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לשם חלוקת מנדטים, אולם רשימה יכולה להתקשר אם רשימה אחת בלבד.

תוצאות ההתקשרות: הרשימות ייחשבו בעת מניין הקולות כרשימה אחת, בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו יחדיו ובעלת המנדטים שזכו שתיהן יחדיו ובלבד שכל אחת מהן קיבלה קולות כשרים במספר שאינו פחות מ- 75% מהמכסה.

הסכם בין רשימות יש למסור לפקיד הבחירות, באמצעות הודעה בכתב חתומה בידי ב"כ שתי הרשימות, לפחות 10 ימים לפני יום הבחירות.

ועדות קלפי

לא יאוחר מהיוםה-14 שלפני יום הבחירות תתמנינה ועדות קלפי ע"י ועדת הבחירות (ס' 32 לחוק הבחירות).

ועדת הבחירות תקבע את מספר החברים וההרכב הסיעתי של כל ועדת קלפי,מבין כל הסיעות המיוצגות בוועדת הבחירות, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות, במידה וישנן, ובאופן שיבטיח ייצוג הולם בכל ועדות הקלפי לכל הסיעות.

תעמולה

האיסורים וההגבלות לפי חוק זה יחולו בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות וביום הבחירות. ישנם איסורים שיחול אף מחוץ לתקופה זו (ס' 2א,3,4,12 ו-13).

לא תהא תעמולת בחירות באמצעות שימוש בכלי טיס או שיט, באמצעות רמקול (למעט שימוש ברמקול להגברת קולו של הנואם באסיפה הממתנהלת כדין), באמצעות אורות או שלטים או מודעות מוארים, למעט הארת הכינוי והאות של הרשימה שאושרו כדין ושמו של המועמד לרשות המקומית. תעמולת בחירות באמצעות השימוש באות הרשימה תהא מוגבלת לתקופת 42 ימים שלפני יום הבחירות!!! (ס' 6-8 לחוק).

לא תהא התעמולה קשורה במתן מתנות או קשורה בהגשת מאכלים ומשקאות (מלבד מסיבות בבתים פרטיים!!!).

לא תהא תעמולה באמצעות השימוש בכלי רכב. איסור זה לא יחול ביום הבחירות לגבי כלי רכב העומד באותו יום לרשות רשימת מועמדים.

מודעות מודפסות המוצגות ברבים מותרות אלא שהן מוגבלות בגודל המודעה (70*50). כל מודעה כזו חייבת לשאת את שם המדפיס והאחראי להזמנתה והיא לא תודבק אלא במקומות שיועדו לכך ע"י הרשות המקומית או על משרדיה או מועדוניה של המפלגה או רשימת המועמדים המפרסמת את המודעה.

הוראות אלה חלות גם על שלטים, אולם, גודל שלט הנושא אך ורק אות וכינוי שאושרו לרשימת מועמדים לא מוגבל למידות הנ"ל (ס' 9-11 לחוק).

מודעות בעיתוניים: מודעה לא תהא גדולה מ- 40 אינץ' ולא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעיתון אחד.

ההוראות הנ"ל יחולו בשינויים המחויביים גם על בחירת ראש הרשות (חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה- 1975.

אורי זמברג, עו"ד.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר