• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתאודותפרסומי המשרדהצהרות לקוח על נכונות הדוח השנתי והצהרת ההון

הצהרות לקוח על נכונות הדוח השנתי והצהרת ההון

10.03.2005

הצהרות הלקוח לאישור נכונות הדוח השנתי לשנת מס

ולאישור נכונות הצהרת הון

לקראת מועדי הגשת הדוחות השנתיים ובהמשך לפניות רבות למשרדנו, ערכנו נוסחים להצהרות לקוח למייצגו בדבר נכונות ואישור הדוח האישי השנתי ובדבר נכונות ואישור הצהרת ההון.

הרינו מצרפים בזה מטה את שני הנוסחים שחיברנו לצורך כך.

אנו ממליצים למייצגים בפני רשויות המיסים (רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין) להחתים את המיוצגים על ידם על ההצהרות המובאות להלן.

אמנם, אין בחתימת הלקוח על הצהרות אלו, משום הסרה מוחלטת של האחריות המוטלת על המייצג לפי הדין, אולם, לעניות דעתנו החתמת המיוצג על ההצהרות האמורות תימנע במקרים רבים אי הבנות מיותרות ואף תשמיט פעמים רבות את הבסיס לתביעות רשלנות מקצועית כנגד המייצג הנובעות מפערים בתאום ציפיות.

מובן כי יש ללוות את ההחתמה של המיוצג בהסברים נאותים של הדברים האמורים בהצהרות אלו.


מסמך זה נערך על ידי רמי אריה, עו"ד ורו"ח

© מיסים ועסקים בע"מ. www.ralc.co.il

תאריך _________________

הצהרה על נכונות הדוח השנתי על ההכנסות

לשנת המס ________


אני ________________ מספר זהות _____________ מצהיר ומאשר בזה כדלקמן:

1. הנני מצהיר ומאשר בזה כי ביקשתי ממשרד _________________ (להלן – "המשרד") לסייע לי בעריכת הדוח השנתי על הכנסותיי, את דו"ח הרווח והפסד, את טופס הפחת (טופס 1341), את חישוב התאומים למס, את חישוב התאומים האינפלציוניים ואת כל הנספחים האחרים המצורפים לדו"ח (להלן כולם יחד – "הדוחות") בהקשר לדיווח על הכנסותיי לשנת המס ________.

2. הנני מצהיר ומאשר כי מסרתי למשרד את כל הנתונים, המסמכים, הידיעות וההסברים לשם מילוי נכון, מלא ואמיתי של הדוחות האמורים.

3. הנני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון את תוכן הדוחות אשר נערכו על ידי המשרד והנני מאשר את התאמתם לנתונים, למסמכים ולידיעות שמסרתי למשרד.

4. הוסבר לי על-ידי המשרד כי מסירת דוח לא מלא, חסר או כוזב מהווה עברה על-פי פקודת מס הכנסה ו/או חוק מס ערך מוסף ו/או חוק הביטוח הלאומי וכל דין.

5. בחותמי על דוחות אלו, לאחר בדיקתם על ידי, הנני מצהיר כי מלוא האחריות עבור תוכנם ועבור מועד הגשתם חלים עלי בלבד.

6. ברור לי כי הסיוע של משרדכם לעריכת הדוח השנתי אינו מהווה ואינו כולל ביקורת של הנתונים הכלולים בדו"ח לפי כללי החשבונאות והביקורת המקובלים.

7. ידוע לי כי עריכת הדוחות על ידכם איננה מהווה חקירה שמטרתה לחשוף מעילה או תרמית אפשרית ואיננה כוללת שיטות ונהלים המשמשים בחקירה שכזו.

8. הנני מאשר כי ניירות העבודה לפיהם ערכתם את הדוחות הינם רכושו של המשרד ושום חלק מהם אינו מהווה תחליף לספרי החשבונות שעלי לנהל לפי הדין.

9. הנני מאשר כי הוסבר לי, כי ייתכן שרשויות המס לא יקבלו בהכרח וללא עוררין את פרשנות המשרד בדבר הוראות דיני המס, את רישומי ההכנסות וההוצאות ואת תחשיבי המס כפי שקיבלו ביטוי בדוחות.

10. למען הסר ספק, הנני מאשר כי הודע לי כי אומדן תשלומי/ החזרי המס לפי הדוחות הנם:

1.1. חישוב מס ההכנסה על פי הדוחות מצביע על חבות/החזר בסכום של כ - __________ ₪ לתשלום/להחזר.

1.2. חישוב דמי הביטוח הלאומי על פי הדוחות מצביע על חבות/החזר למוסד לביטוח לאומי בסכום של כ- _____________ ₪ לתשלום/החזר.

סכומי החבות/ החזר הסופיים כפופים לאמור בסעיף 9 לעיל.

הנני מאשר בחתימתי על הצהרה זו את הבנתי ואישורי לדברים האמורים לעיל.

____________ ______________ _____________

תאריך שם מלא חתימה

מסמך זה נערך על ידי רמי אריה, עו"ד ורו"ח

© מיסים ועסקים בע"מ. www.ralc.co.il

תאריך ________________

הצהרה על נכונות הצהרת ההון

ליום 31 בדצמבר ______ .


אני ________________ מספר זהות _____________ מצהיר ומאשר בזה כדלקמן:

1. הנני מצהיר ומאשר בזה כי ביקשתי ממשרד ___________________ (להלן – "המשרד") לסייע לי בעריכת הדין וחשבון על הנכסים וההתחייבויות שלי ושל בת זוגי ושל ילדי עד גיל 18, את הנספחים המפרטים את האמור בדו"ח זה ואת כל המסמכים האחרים שצורפו לדוח זה לרבות עריכת נספחי ומסמכי ההסברים להפרשי ההון (להלן כולם יחד – "הצהרת הון") אותם נדרשתי להגיש על ידי מס הכנסה ליום __________ (להלן - "יום הצהרת ההון")

2. הנני מצהיר ומאשר כי מסרתי למשרד את כל הנתונים, המסמכים, הידיעות וההסברים לשם מילוי נכון, מלא ואמיתי של הצהרת ההון האמורה ואת כל ההסברים להפרשי ההון שנוצרו לכאורה.

3. הנני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון את תוכן הצהרת ההון אשר נערכה על ידי המשרד והנני מאשר את התאמתה לנתונים, למסמכים ולידיעות שמסרתי למשרד.

4. הוסבר לי על-ידי המשרד כי מסירת דוח הצהרת הון לא מלא, חסר או כוזב מהווה עברה על-פי פקודת מס הכנסה וכל דין.

5. בחותמי על הצהרת ההון, לאחר בדיקתה על ידי, הנני מצהיר כי מלוא האחריות עבור תוכנה ועבור מועד הגשתה חלים עלי בלבד.

6. ברור לי כי הסיוע של משרדכם לעריכת הצהרת ההון אינו מהווה ואינו כולל ביקורת של הנתונים הכלולים בהצהרת ההון.

7. ידוע לי כי עריכת הצהרת ההון על ידכם איננה מהווה חקירה שמטרתה לחשוף מעילה או תרמית אפשרית ואיננה כוללת שיטות ונהלים המשמשים בחקירה שכזו.

8. הנני מאשר כי ניירות העבודה לפיהם ערכתם את הצהרת ההון הינם רכושו של המשרד ושום חלק מהם אינו מהווה תחליף לספרי החשבונות שעלי לנהל לפי הדין.

9. הנני מאשר כי הוסבר לי, כי ייתכן שרשויות המס לא יקבלו בהכרח וללא עוררין את פרשנות המשרד בדבר הוראות דיני המס כפי שקיבלו ביטוי בהצהרת ההון. הנני מאשר כי הוסבר לי כי לרשות המיסים יש גישה ישירה ועקיפה למקורות מידע שיכולים לאושש, להוסיף או להפריך את האמור בנתוני הצהרת ההון או בהסברים לה.

10. הנני מאשר כי הודע לי כי סיכום ההון שלי והפרשי ההון שלא הוסברו ליום הצהרת ההון הנם:

10.1 סיכום הנכסים בניכוי ההתחייבויות ליום הצהרת ההון הינו בסך של כ - __________ ₪.

10.2 בהשוואת ההון לעומת הצהרת ההון הקודמת נמצאו הפרשי הון לא מוסברים בסכום של כ- __________ ₪.

הוסבר לי כי באם לא אמציא הסברים נאותים להפרשי ההון שאינם מוסברים עד מועד הדיון בהצהרת ההון במס הכנסה, הם עלולים להיכלל כהכנסות חייבות במס בידי. כמו כן אני מבין כי סכומי ההון והפרשי ההון הסופיים כפופים לאמור בסעיף 9 לעיל.

הנני מאשר בחתימתי על הצהרה זו את הבנתי ואישורי לדברים האמורים לעיל.

____________ ______________ _____________

תאריך שם מלא חתימה

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • ארז מינס, רו"ח  (29/07/2013 22:04)
  ללא תוכן
הקש קוד אימות