• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתקטגוריותדחיית מועדים בהליכי מס עקב הקורונה

דחיית מועדים בהליכי מס - עקב הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  01.04.2020

דחיית מועדים בהליכי מס עקב הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ביום 27.3.20 פורסמו תקנות שעת חירום אשר קובעות ארכה לתקופות שנקבעו בפקודת מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין וחיקוקי מס שונים. בהתאם לתקנות, התקופה מיום 22.3.2020 ועד 31.5.2020 לא תבוא בחשבון בחישוב תקופה אשר נקבעה בחיקוקי מס אלו אף אם מועד הסיום של אותה תקופה שנקבעה בחיקוק, מסתיים בתקופה זו או בחודשיים שלאחריה עד 31.7.2020.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) התש"ף- 2020, קובעות ארכה לתקופות שנקבעו בחיקוקי מס שונים. בהתאם לתקנות, תהיה ארכה אוטומטית, כך שהתקופה מיום 22.3.2020 ועד 31.5.2020 (להלן: "התקופה הקובעת"), לא תבוא בחשבון בחישוב תקופה אשר נקבעה בחיקוקי המס השונים, אם מועד הסיום של אותה תקופה שנקבעה בחיקוק, מסתיים בתקופה הקובעת או בחודשיים שלאחריה (קרי בתקופה שבין 1.6.2020 עד 31.7.2020 להלן "התקופה השניה"). כך, אם מועד תקופה של הליך מס מסתיים בתוך התקופה השניה, אזי תינתן ארכה באורך כל התקופה הקובעת.

הקפאת זמנים זו שמשמעותה ארכה, תקפה הן לגבי חובות נישומים, כגון: לעניין הגשת השגות וערעורים והן לגבי הארכת סמכות רשות המיסים.

אולם, ההוראות בתקנות אלו לעניין התיישנות דוחות שהוגשו, לוטות באפלה וספק אם הן קבילות, נוכח העובדה כי מועד סיום התיישנות של דוחות שהוגשו הוא בסוף שנת המס ולא בתקופה שהוגדרה בתקנות כתקופה הקובעת ליישומן.

לדאבוננו, התקנות לא מתייחסות להארכת מועדים להגשה ותשלום של דוחות תקופתיים שוטפים לרשויות המס. כגון: דיווחים שוטפים למקדמות המס, לניכויים ולמע"מ.

כמו כן לא ניתנה הארכת תוקף למועדים אחרים חשובים. כגון: הארכת התקופה למועד החיוב במס בגין משיכת כספים לפי סעיף 3(ט1) לפקודה, אשר יש להחזירם עד תום השנה שלאחר השנה בה נמשכו כדי לא להתחייב במס. חבל שיש התעלמות מהקשיים התזרימיים של בעלי מניות עקב משבר הקורונה.

ואלו החוקים עליהם חלות התקנות, כדלהלן:

1.    התקופות בפקודת מס הכנסה עליהן חלות התקנות

2.     התקופות בחוק מס ערך מוסף עליהן חלות התקנות

3.     התקופות בחוק מיסוי מקרקעין עליהן חלות התקנות

4.     מועדים בחוקים נוספים

 

1.    התקופות בפקודת מס הכנסה עליהן חלות התקנות

סעיף 85א(ד)(4)  - המועד למתן החלטה של מנהל רשות המסים בבקשה לאישור מוקדם, כי עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים נעשתה בהתאם למחיר השוק. בתוך 120 ימים עם אפשרות להאריכה ל 180 ימים בהודעה מראש.

סעיף 102, פסקה 3 - המועד לאחריו יראו תוכנית הקצאת מניות באמצעות נאמן, כמאושרת לאחר שליחת ההודעה לפקיד שומה בדבר התוכנית, על פקיד השומה להשיב לגבי התוכנית בתוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה.

סעיף 103ט(ה)  - המועד למתן החלטה של המנהל בבקשה לאשר, כי תכנית המיזוג עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 103ג, בתוך 90 ימים ממועד קבלת הבקשה, עם אפשרות להאריכה עד 180 ימים.

סעיף 103י(ב)(1)  - המועד למתן הודעה על ידי פקיד השומה, על שלילת הטבות במיזוג, בתוך 4 שנים מתום שנת-המס שבה נמסר לפקיד השומה הדו"ח השנתי שעניינו בשנת-המס שלגבּיה טוען פקיד-השומה לאי-קיום תנאי המיזוג.

סעיף 119א(ב)  - המועד בו ניתן לגבות חוב מס של יחיד מקרובו או מחברה בה הוא בעל שליטה, אליהם העביר נכסיו מיחיד ללא תמורה או בתמורה חלקית, כל עוד לא עברו שלוש שנים מתום שנת-המס שבה היה חוב המס לסופי או שבה הועברו הנכסים – לפי המאוחר.

סעיף 119א(ו) ריש א - המועד להגשת השגה על החלטה לגבות חוב לפי סעיף 119א לפקודה, בתוך  21 ימים מהיום שנמסרה ההודעה על ההחלטה.

סעיף 130(א)(2)  - המועד להגשת ערר לוועדה לקבילוּת פנקסים על החלטת מנהל רשות המיסים לדחות את בקשת הנישום לאשר לו שינוי מהוראות ניהול הספרים החלות עליו, בתוך שלושה חודשים.

סעיף 130(ד)(1)  - המועד להגשת ערר לוועדה לקבילוּת פנקסים על החלטת פקיד שומה לסרב לקבל חשבונות שלא על-סמך פנקסי חשבונות שנוהלו לפי ההוראות, בתוך 30 ימים.

סעיף 130(יא)(2)  - המועד להגשת בקשה לפקיד שומה, לחזור ולעיין בהחלטה שניתנה על ידו מכוח סעיף 130(יא)(1) (פנקסים בלתי קבילים), בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה. המועד לערער על החלטת פקיד שומה שלא לשנות את החלטתו, בתוך 60 ימים מיום מתן ההחלטה.

סעיף 145(א)(2)  - המועד בו רשאי פקיד שומה לאשר את השומה העצמית שהוגשה בדוח או לקבוע שומה לפי מיטב שפיטה, בתוך 4 שנים מתום שנת המס בה נמסר הדוח.

סעיף 145ב(א)(1) - המועד בו ניתן להגיש בקשה לפקיד שומה לחזור ולעיין בהחלטתו לראות בספריו כבלתי קבילים בְּשל אי-רישום תקבול או אי-ניהול קופה רושמת, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

סעיף 147(א)  - המועד בו רשאי המנהל להפעיל את סמכותו לעיין ולתקן שומה.

סעיף 150(א)  - המועד להגשת השגה על שומה, בתוך 30 ימים מיום המצאת הודעת השומה.

סעיף 152(ג)  – המועד בו מתיישנת השגה שהוגשה, בתוך ארבע שנים מתם שנת המס בה נמסר הדוח או בתם שנה מיום שהוגשה ההשגה, לפי המאוחר מביניהם.

סעיף 167(א)  – המועד להוצאת שומת ניכויים על ידי פקיד שומה.

סעיף 168 רישא  – המועד להגשת השגה על שומת ניכויים, בתוך שבועיים.

 

2.     התקופות בחוק מס ערך מוסף עליהן חלות התקנות

סעיף 64(ב)  - המועד בו על מנהל מע"מ להשיב לבקשה כי יפעל בהתאם להוראות הסעיפים המנויים בסעיף 64(א) בקשר לרישום, הינו תוך 90 ימים, לאחריו יחשב הדבר כאילו המנהל דחה את הבקשה.

סעיף 77(ב)  - המועד בו רשאי המנהל להוציא שומה לפי מיטב השפיטה, בתוך 5 שנים לאחר הגשת הדוח, או בתוך 10 שנים אם הורשע החייב במס כאמור בסעיף.

סעיף 79(א) ו-(ב)  - המועד בו רשאי המנהל, ביוזמתו או לבקשת הנישום לתקן שומה וקביעת מס, בתוך 5 שנים מיום שנעשו ולא יותר מ-7 שנים אם הורשע החייב במס כאמור בסעיף.

סעיף 82(א)  - המועד להגשת השגה על שומה, בתוך 30 ימים לאחר שהומצאה הודעת שומה, או תוך מועד מאוחר יותר, אשר התיר המנהל.

סעיף 82(ד)  - המועד בו מתיישנת השגה ,בתוך שנה מהגשת ההשגה.

סעיף 95(ב)  – המועד להגשת ערעור על החלטת המנהל להטיל קנס על אי ניהול ספרים לפי סעיף 95(א) לחוק מע"מ, בתוך 30 ימים מיום שהודע לו על ההחלטה. לא תינתן ארכה כאמור בתקנות אם הקנס הוטל בשל סטיה מהותית בניהול הפנקסים או הרשומות.

סעיף 106(ב)(2)  - המועד בו ניתן לגבות את המס ממי שקיבל מיחיד נכסים ללא תמורה או בתמורה חלקית, בתוך שלוש שנים מתום השנה שבה הועברו הנכסים או מתום השנה שבה היה החוב לסופי – לפי המאוחר.

סעיף 113  - המועד בו על חייב במס לתקן פגם בטרם יהיה רשאי המנהל לאסור עליו להוציא חשבונית מס, תוך חודש. המועד בו רשאי חייב במס לערער על התראה או החלטה של המנהל בקשר לפגם או החלטה המגבילה הוצאת חשבונית מס, בתוך 30 ימים מיום המצאת ההתראה או ההחלטה.

 

3.     התקופות בחוק מיסוי מקרקעין עליהן חלות התקנות

סעיף 15(ה)(1) - המועד בו רשאי המוכר או הרוכש לפנות למנהל בבקשה להקטנת מקדמת מס שבח. את הבקשה יש להגיש עד למועד הגשת ההצהרה על המכירה, שהינו תוך 30 ימים ממועד ההסכם. התקנה רלוונטית למקרים בהם המועד האחרון לדיווח הוא בין ה - 22.3.20 ועד 31.7.20 תקופה

סעיף 15(ה)(2) - המועד בו על המנהל לתת תשובה בכתב לבקשה להקטנת מקדמת מס שבח.  בתוך 20 יום מהגשת הבקשה להקטנת מקדמה או תוך 20 יום מהגשת הדיווח על העסקה, לפי המאוחר .

סעיף 15(ו)(1) - מועד להגשת בקשה לבחינה חוזרת של החלטת המנהל בבקשה להקטנת מקדמת מס שבח. בתוך 14 ימים ממסירת ההחלטה למוכר או לרוכש.

המועד בו על המנהל להשיב לבקשה החוזרת לבחינת ההחלטה להקטנת מקדמת מס שבח. בתוך 45 יום מהגשתה .

סעיף 49י(א)(7) - המועד למסירת דיווח על אופציה ייחודית, הינו בתוך 30 יום ממתן האופציה .

סעיף 49כא(א)  - תנאי לדחיית יום המכירה בפינוי בינוי, כאשר יש תנאי מתלה או כשמדובר במכירת אופציה, הינו דיווח על הסכם המכירה בתוך 30 יום מיום ההסכם .

סעיף 49(כא)(ג)(2) - המועד בו על המנהלים (מנהל מיסוי מקרקעין ומנהל מע"מ) להשיב לבקשה של יזם, לאישור מראש לתחולת הקלות במס בפינוי בינוי (בקשר ליחידות שהן חלק או יהיו חלק ממתחם פינוי בינוי. בתוך 120 יום מיום שהומצאו להם כל הפרטים .

סעיף 49לב2(א) - המועד בו על מוכר להודיע למנהל מיסוי מקרקעין על הסכם למכירה בו יש דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 בשל תנאי מתלה או אופציה, בתוך 30 יום מיום ההסכם .

סעיף 75א - המועד להגשת הודעה למנהל על ביצוע עסקה שיום המכירה שלה נדחה לפי סעיף 19(3א), בתוך 30 יוםמהיום שהיה נקבע כיום המכירה אילולא הדחייה (סעיף 19(3א).

עסקה בה דחיית יום המכירה למועד התקיימות תנאי מתלה, לפיו יוגדלו בעתיד אפשרויות הניצול של הזכות לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, ושתמורתה הושפעה מקיום התנאי המתלה.

סעיף 85 - המועד לתיקון שומה, בתוך 4 שניםמיום שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לפי העניין .

סעיף 85א אפשרות לתיקון שומה בשינוי מבנה, כאשר חל פרק ה 2 לפקודה (פטור ממס בשינויי מבנה ומיזוג), כאשר התנאים המזכים התקיימו בחלוף ארבע השנים מיום שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה.

סעיף 87 - המועד להגשת השגה, בתוך 30 יום, מיום שנמסרה לנישום הודעת השומה.

המועד למתן החלטה של המנהל בהשגה, בתוך 8 חודשים ממועד הגשת ההשגה או בתוך 30 יום מיום שאישר כי הומצאו לו כל המסמכים והפרטים שנדרש המשיג להמציא, לפי המאוחר.

המועד למתן החלטה של המנהל בהשגה על שומה שהוצאה בהיעדר הצהרה,  בתוך 12 חודשים מקבלת הצהרה מפורטת .

סעיף 88 המועד להגשת ערר, בתוך 30 יום ממסירת ההחלטה בהשגה.

 

4.     מועדים בחוקים נוספים

סעיף 192(א)(1 ) פקודת המכס - המועד להגשת תובענה להחזרת תפוס, בתוך חודשיים.

תקנות 4,5 לתקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ז-2006  – מועד להגשת ערר על קביעת ערך, בתוך 30 ימים.

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ"ח-1968  – הגדרת המונח "התקופה הקובעת" שבסעיף 1.

סעיף 51ד רישא בחוק לעידוד השקעות הון המועד להגשת הודעה לפקיד שומה לקבלת הטבות ובחירת שנת המס, לא יאוחר מתם 12 חודשים מתם אותה שנת מס.

סעיף 51ט(א) בחוק לעידוד השקעות הון - המועד להגשת בקשה אישור מראש כמפעל תעשייתי או בדבר קיומו של הסייג של מפעל קשור, לשם קבלת הטבה, בתוך שישה חודשים מתם שנת הבחירה או מתם שנת המס בה החילה הטבות כמפעל מועדף.

סעיף 3(א) להוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו מפעל טכנולוגי מועדף, התשע"ט-2019  – המועד להגשת בקשה לקבל אישור בדבר קיום התנאים המעידים על היותו מפעל המקדם חדשנות, בתוך 90 ימים מתם שנת המס לגביה מבוקש האישור.

סעיף 23(א) בחוק לעידוד התעשייה (מסים)  – המועד להודיע לפקיד שומה על כוונה להגיש דוח במאוחד לכל המפעלים התעשיתיים בני קו יצור אחד, בתוך שנת המס לגביה מוגש הדוח.

חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952  

סעיף 5ג(ב) - מועד לשומה לפי מיטב השפיטה, בתוך חמש שנים לאחר הגשת הדו"ח, ואם הורשע החייב במס כאמור בסעיף, תוך עשר שנים לאחר הגשת הדו"ח.

סעיפים 5ה(א) ו-(ב) - המועד לתיקון שומה וקביעת מס, ביוזמת המנהל או הנישום, תוך 5 שנים מיום שנעשו. תוך 7 שנים מהגשת הדוח, אם הורשע החייב במס כאמור בסעיף.

  חוק הבלו על דלק  - סעיף 15(ג).

סעיף 36א(ב) בחוק מס רכוש וקרן פיצויים   - המועד להגשת תביעה לפיצויים, בתוך שלושה  חודשים מיום קרות הנזק.

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973  –

תקנה 9(א) - המועד בו רשאי המנהל לתקן החלטה על פיצויים, בתוך ארבע שנים מיום שניתנה. תקנה 11 - המועד להגשת ערר בפני ועדת ערר על החלטה המנהל לרבות תיקון החלטה, בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

כמו כן, המועד להגשת תביעה הקבוע בתקנה 5(ב)(3), כנוסחהּ בתקנה 1(3) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה תיקון), התשע"ט-2019, יידחה עד תום התקופה הקובעת.

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • א  (02/04/2020 07:58)
  מיסוי מקרקעיין
 • א  (02/04/2020 07:56)
  מיסוי מקרקעין
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר