• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםקופת"ג ,פנסיה ופיצויי פיטוריןמשיכת כספים מקופת גמל לפיצויים על ידי המעביד

משיכת כספים מקופת גמל לפיצויים על ידי המעביד

26.01.2006

משיכת כספים מקופת גמל לפיצויים על-ידי מעביד

צביקה משבנק, רו"ח

לא אחת אנו נתקלים בשאלה – באיזה תנאים רשאי מעביד למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו על-ידו בקופת גמל לפיצויים וכן מהם כללי המיסוי שיחולו עליו?

סוגיה זו צריכה להיבחן בשני מישורים עיקריים:

1. כללי המשיכה שנקבעו על-ידי אגף שוק ההון באוצר.

2. הוראות סעיף 3(ד) לפקודה שקובע את אופן החיוב במס של כספים אלה.

כללי משיכה

בהתאם להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, קבע הממונה על שוק ההון באוצר מהם הכללים והתנאים שבהתקיימם רשאי מעביד למשוך את כספי הפיצויים מקופת גמל לפיצויים – אישית ומרכזית כאחד. כללים ותנאים אלה פורסמו בחוזר גמל 5/2003, ולהלן עיקריו:

מקופת גמל אישית לפיצויים

1. כאשר העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, והכספים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה, והמעביד המציא לקופה:

1.1. הצהרה כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, וכי הכספים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה, או שהם מיועדים לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה. המעביד יצרף להצהרה התחייבות לשיפוי קופת הגמל במידה וזו תחויב בתשלום פיצויי פיטורים לעובד, כאשר ההתחייבות תחול גם על חליפו של המעביד.

1.2. פסק דין הצהרתי של בית הדין לעבודה המאשר כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, וכי הכספים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה, או שהם מיועדים לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה.

2. לפי פסק דין של בית הדין לעבודה המורה לקופה להחזיר כספים למעביד.

מקופת גמל מרכזית לפיצויים

1. לשם תשלום פיצויי פיטורים לעובד שחדל לעבוד בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים. במקרה שכזה, המעביד ימציא התחייבות לתשלום פיצויי פיטורים לעובד.

2. לפי פסק דין של בית הדין לעבודה הקובע כי היתרה שתיוותר בחשבונו לאחר שישולמו לו הסכומים אותם הוא מבקש למשוך תכסה את התחייבותו לתשלום פיצויי פיטורים לעובדיו, ואשר מורה לקופה להחזיר כספים למעביד.

הערות:

· העברת כספים לחליף של המעביד במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, תיעשה רק אם תביעות העובדים לפי חוק פיצויי פיטורים יסולקו, וניתנה על כך החלטה שיפוטית.

· קופה מרכזית לפיצויים רשאית להעביר לחליף המעביד כספי פיצויים לשם תשלום פיצויי פיטורים לעובדים שחדלו לעבוד בנסיבות שמזכות אותם בפיצויי פיטורים. חליף המעביד ימציא התחייבות לתשלום פיצויי פיטורים לעובדים.

אופן החיוב במס

כאמור, סעיף 3(ד) לפקודה קובע את אופן חיובם במס של כספים שנמשכו על-ידי מעביד מקופת גמל, וזו לשונו:

"(1) סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, ושמקורם בתשלומי המעביד לאותה קופה, יובאו בחשבון בקביעת הכנסתו; לענין זה, "סכומים ששולמו למעביד" - לרבות סכומים שהמעביד נהג בהם כאילו נתקבלו מהקופה והופקדו בה מחדש, ותבע ניכויים לפי סעיף 17(5).

(2) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין מתן פטור ממס בשל סכומים שהועברו מקופת גמל לקופת גמל אחרת, או בשל סכומים ששונה ייעודם באותה קופה."

מלשון הסעיף ניתן ללמוד בין היתר את הדברים הבאים:

1. הסעיף קובע כי כספים שמשך מעביד מקופת גמל, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים ושמקורם בהפקדותיו שלו, ייחשבו להכנסה בידיו.

2. לצורך קביעת הכספים החייבים במס, יש לראות ככספים שנמשכו על-ידי המעביד גם את אותם הכספים שהמעביד נהג בהם כאילו נתקבלו מהקופה והופקדו בה מחדש אך הוא תבע אותם כהוצאה מותרת בניכוי לפי סעיף 17(5) לפקודה[1].

דהיינו, אם מעביד יטען כי ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו בקופה מהווים הוצאה בידיו לפי סעיף 17(5) לפקודה על-אף שלא הופקדו בה בפועל, ייחשבו כל אלה להכנסה בידיו גם כן.

קיזוז הפסדים כנגד הכנסה לפי סעיף 3(ד) לפקודה

להלן הכללים לקיזוז הפסדים שהיו למעביד כנגד הכנסה לפי סעיף 3(ד) לפקודה:

1. משיכת הכספים מהקופה היא במזומן, והכספים לא הופקדו מחדש בקופה.

2. הסכום שנמשך מהקופה אינו עולה על הסכום העודף על התחייבות המעביד כלפי עובדיו לתום שנת המס שבה נמשכו הכספים.

3. המשיכה נעשית בהתאם לתקנון הקופה.

ניכוי מס במקור מהכנסה לפי סעיף 3(ד) לפקודה

מכוח סעיף 164 לפקודה הותקן צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל כהכנסה), התשמ"א - 1981.

הצו קובע כי סכומים ששולמו למעביד מקופת גמל , לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים ושמקורם בהפקדות המעביד בקופת הגמל, וכן סכומים שהמעביד נהג בהם כאילו נתקבלו מהקופה והופקדו בה מחדש ותבע את ניכויים לפי סעיף 17(5) לפקודה, ייחשבו להכנסה בידיו.

בהתאם לכך, נקבע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), התשמ"ב - 1981 (להלן – "תקנות ניכוי מס במקור"), כי קופת גמל המשלמת למעביד כספים שמקורם בהפקדותיו שלו, תנכה מהם בעת המשיכה מס בשיעור של 40%!

פטור מניכוי מס במקור

להלן המקרים בהם לא קיימת חובת ניכוי מס במקור:

1. תשלום למעביד שהמציא לקופה הוכחה נאותה כי שילם או ישלם את הכסף לעובד כפיצויי פיטורים. כהוכחה נאותה על המעביד למלא טופס 161.

2. תשלום למוסד ציבורי שהציג לקופה אישור בכתב מנציבות מס הכנסה על היות הכנסתו פטורה ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה כמוסד ציבורי.

3. תשלום לאחד המוסדות הסטטוטוריים המפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז - 1977.

להלן המוסדות הרלוונטיים:

המדינה, רשות מקומית, איגוד ערים, מועצה דתית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, בנק ישראל, מבקר המדינה, המוסד לביטוח לאומי, רשות הנמלים, רשות השידור, רשות שדות התעופה, שירות התעסוקה והאפוטרופוס הכללי.

4. מעבידה של עוזרת בית המועסקת שלא בעסק או במשלח-יד דהיינו, עוזרת בית בבית פרטי.

5. תשלום למעביד בשל שינוי במעמד המשפטי, כאשר המעביד משנה את מעמדו המשפטי בלבד (כגון: מיחיד לחברה או לשותפות רשומה ולהיפך), והבעלות על הסכומים שהופקדו בקופת הגמל נשארת ללא שינוי, פרט לכך שמועברת למעביד חדש (מבחינה משפטית). העברת סכומים לבעלות המשפטית החדשה תהא פטורה מניכוי מס במקור בתנאי שנציבות מס הכנסה אישרה זאת מראש, לפני ביצוע ההעברה.

פטור מניכוי מס במקור - מקרים אחרים

מעביד רשאי להגיש לפקיד השומה בו מתנהל תיקו בקשה למתן פטור מניכוי מס במקור.

בקשות לפטור מניכוי מס במקור או להקטנת שיעור הניכוי במקור יש להפנות ישירות לרכז החוליה המטפלת בתיק המעביד. על הבקשה לכלול את כל הפרטים הבאים:

1. פרטי המעביד.

2. מספר תיק (ת"ז, ח"פ, ח"צ וכולי).

3. גובה ההפסד המצטבר לצורכי מס לתום שנת המס הקודמת לשנת המס בה מוגשת הבקשה.

4. דו"ח רווח והפסד לפעילות בשנה השוטפת עד למועד הגשת הבקשה.

5. שם קופת הגמל ממנה יימשכו הכספים.

6. גובה הסכומים שיימשכו מהקופה.

7. העילה לבקשת הפטור מניכוי מס במקור.

הערות:

· מעביד שיגיש בקשה כאמור, ייבדקו בנוסף גם ההשלכות לעניין אירועי מס סמויים או גלויים אחרים, כגון: משיכה בידי חברה בפירוק (פורמאלי או מהותי), תשלום מס רווחי הון וכולי. היה ונמצא כי המעביד זכאי לפטור או להקטנת הניכוי במקור, רכז החוליה ינפיק את האישור המתאים.

· עוד הבהירה נציבות מס הכנסה, כי בכל מקרה בו יימצא שלמעביד ישנם מחדלים או חובות מס כלשהם, לא יינתן פטור מניכוי מס במקור עד לאחר הסרתם של מחדלים אלה ותשלום כל חובות המס על-ידי המעביד.

צביקה משבנק, רו"ח (מוסמך במשפטים) – מומחה למיסוי פנסיוני ותגמול בכירים. לשעבר מנהל תחום בכיר קופות גמל במס הכנסה.

tzvika66@bezeqint.net: E-Mail


[1]הוראה זו נוספה לסעיף בעקבות ע"א 318/73 הארגז בע"מ נ' פשמ"ג וע"א 330/68 "תרו" תעשיות רוקחות בע"מ נ' פ"ש חיפה. בשני פסקי הדין קבע בית המשפט העליון כי זיכוי חשבון המעביד בסכומי הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו לזכותו של המעביד בקופת הגמל הנם הכנסה בידי המעביד, גם אם לא שולמו לו (הפרשי ההצמדה היו פטורים ממס והריבית חייבת במס מוגבל בלבד). כמו-כן, המעביד רשאי שלא למשוך סכומים אלה לידיו, אלא להותירם בקופה ולדרשם כהוצאה לפי סעיף 17(5) לפקודה.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר