• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס ערך מוסףהנחיות להקטנת שיעור המע מ ל 17

הנחיות להקטנת שיעור המע"מ ל- 17%

22.02.2004שינוי שיעור המע"מ - הבהרות ודוגמאות


על פי צו החתום בידי שר האוצר, ירד שיעור המע"מ מ- 18% ל-17%
החל מיום 1.3.04.

ככלל, חיוב במס בשיעור של 17% יחול על כל עיסקה, שמועד החיוב במס
בגינה יחול החל מה- 1.3.04.


לפיכך, השאלה העיקרית הינה לאתר את מועד החיוב במס הרלוונטי לגבי
סוגי עסקאות שונים, ובהתאם לכך לקבוע את שיעור המס אשר יחול על העיסקה.

מועדי החיוב הרלוונטים לעסקאות של מכירת טובין, מכירת מקרקעין,
מתן שירותים וכו' - יחולו בהתאם לפרק ו' לחוק מס ערך מוסף (סעיפים
22 עד 29 לחוק).
נוסח הסעיפים הרלוונטים מובא להלן, כנספחים א' ו- ב'.

נספח א: פרק ו' לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975.

נספח ב: תקנות 6ו' ו- 7 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו - 1976.

להלן יפורטו הנחיות כלליות ודוגמאות לחיוב במע"מ לגבי סוגים
שונים של עסקאות:

1. מכירת טובין
1.1 הכלל
המועד הקובע לצורך קביעת שיעור המע"מ החל על עיסקה של מכר טובין,
הוא מועד מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד ביצוע האספקה; לפיכך:
1) לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני ה - 1.3.04, תחוייב העיסקה במע"מ
בשיעור של 18%.

2) לגבי טובין שנמסרו ביום 1.3.04 ואילך, תחוייב העיסקה במע"מ
בשיעור של 17%, גם אם התמורה לעיסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני
המועד הנ"ל.

1.2 בעיסקה של מכירת טובין, כגון: רכב, רהיטים, מכשירי חשמל וכו',
שבמסגרתה קיימים פערי זמן בין מועד ההזמנה ו/או התשלום, לבין אספקת
הטובין לקונה, המועד הרלוונטי לעניין קביעת שיעור המס יהיה כמו בכל
עיסקה של מכירת טובין - מועד המסירה של הטובין ללקוח.
1.3 ככלל, יודגש כי כאשר לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה,
או חלקה, לפני שהמוצר נמסר לו, ואותו המוצר יסופק לו לאחר ה- 1.3.04
- יחול על מלוא מחיר העיסקה מע"מ בשיעור של 17%, זאת גם אם
הוצאה חשבונית ע"י העוסק ושולם המע"מ לפני המועד הקבוע
בחוק.
1.4 דוגמאות
א)

א' רכש ספה ביום 10.1.04 בשווי של 6000 ש"ח, בהתאם לתנאי
המכירה,נקבעו מועדי התשלום דלהלן:
- 2000 ש"ח במועד ההזמנה - 10.1.04
- 2000 ש"ח ב- 10.2.04,
- 2000 ש"ח עם המסירה, אשר בוצעה בפועל ב- 10.3.04.

מאחר שמועד החיוב במס הוא 10.3.04, יחול על מלוא מחיר העיסקה מע"מ
בשיעור 17%.

ב)

בדוגמה הנ"ל, הרהיטים שהוזמנו כללו פינת אוכל וספה. פינת
האוכל נמסרה
ב- 20.2.04 והספה ב- 10.3.04.
לפיכך, על מכירת פינת האוכל יחול מע"מ בשיעור של 18%, בעוד
שעל מכירת הספה יחול מע"מ בשיעור של 17%.

ג) בדוגמה הנ"ל - פינת האוכל נמסרה ב - 20.2.04 - בעוד שסוכם
כי התמורה תשולם
ב- 7 תשלומים חודשיים שווים (ללא ריבית) החל מה- 1.3.04 ועד ל- 1.10.04.
מאחר שהמסירה בוצעה לפני ה- 1.3.04, יחול מע"מ בשיעור של 18%
על מלוא מחיר העיסקה.
2. עסקאות במקרקעין

2.1

במכירת מקרקעין, המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת
החזקה במקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין על שמו של הקונה,
או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם, לכן:

1)

לגבי מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד ל - 1.3.04,
על כל תשלום שיבוצע עד ה - 29.2.2004 יחול מס בשיעור 18%, ועל כל
תשלום שיבוצע החל מיום 1.3.04 ואילך יחול מע"מ בשיעור 17%.

2)

לגבי מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני ה - 1.3.04,
יחול מע"מ בשיעור 18% על מלוא מחיר העיסקה, גם אם טרם שולמה
מלוא התמורה עבור העיסקה.
2.2

מכירת דירת מגורים - דוגמה

א' חתם על הסכם לרכישת דירת מגורים בשווי של 200,000$ ביום 1.1.04.
בהתאם להסכם המכירה נקבעו מועדי תשלום כדלהלן:

- ביום 1.1.04 - 40,000$.
- ביום 1.2.04 - 40,000$.
- ביום 1.7.04 - 60,000$.
- במועד המסירה (לא לפני 1.10.04) - היתרה בסך 60,000.

במקרה זה, על 2 התשלומים הראשונים (סה"כ 80,000$) יחול מע"מ
בשיעור של 18%. על כל היתרה יחול מע"מ בשיעור של 17%.

3.

השכרת נכסים

על השכרת נכסים חל מע"מ על בסיס מזומן, כלומר, מועד החיוב
במס יחול עם קבלת התשלום ועל הסכום שהתקבל.
במקרה שבו א' משכיר נכס ובהסכם השכירות נקבע, כי התמורה לשכירות
תשולם כל שלושה חודשים מראש, למשל ב- 1.2.04 עבור חודשי פברואר עד
אפריל , ב- 1.5.04 עבור חודשי מאי עד יולי וכו'.
מאחר שמועד החיוב במס בעסקאות של השכרת נכס חל במועד התשלום, אם
התשלום יבוצע עפ"י ההסכם ב- 1.2.04, יחול על מרכיב זה של העיסקה
מע"מ בשיעור של 18%.
על כל תשלום שיבוצע החל מיום 1.3.04 ואילך, יחול מע"מ בשיעור
17%.

4. מתן שירותים אשר אינם חבים במס על בסיס מזומן
א) בשירות חד פעמי חל החיוב במע"מ בהתאם לשיעור המס אשר יהא
בתוקף ביום מתן השירות, ומכאן:
1) על שירות שניתן לפני 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור של 18%,
גם אם התמורה לשירות תשולם לאחר ה - 1.3.04.
2) על שירות שניתן ביום 1.3.04 ואילך, יחול מע"מ בשיעור של
17%.
ב)

מתן שירותים על בסיס התחשבנות חודשית

על שירותים כגון: שמירה, ניקיון, הובלה וכדו', שבהם פועלים הצדדים
על בסיס התחשבנות חודשית, יחול מע"מ בהתאם לשיעור המס החל בתקופה
הרלוונטית לחודש האמור; לפיכך:

1) על שירותים שניתנו בחודש פברואר, יחול במע"מ בשיעור 18%.

2)

על שירותים שניתנו בחודש מרץ ואילך, יחול מע"מ בשיעור 17%.

5.

שירותים ועסקאות אחרות, שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן

בעסקאות שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן, חל החיוב במע"מ
בשיעור אשר יהא בתוקף ביום התשלום, ומכאן שעל כל סכום שישולם לאחר
ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור 17%.

מאידך, כל תשלום אשר ישולם בתמורה לעסקאות אלה לפני ה- 1.3.04 יחויב
במע"מ בשיעור 18%.

שירותים שניתנו ע"י מי שהוגדר בתקנות כבעל מקצוע חופשי (עו"ד,
רו"ח, רופא…) - חייבים על פי החוק על בסיס מזומן, כלומר, מועד
קבלת התשלום הוא שיקבע את שיעור המס אשר יחול על העיסקה.
בעסקאות מסוג זה, כל סכום שיתקבל לפני ה- 1.3.04 יחויב בשיעור של
18%, בעוד שכל סכום שיתקבל החל מה- 1.3.04 יחויב במע"מ בשיעור
של 17%.

לדוגמה: עו"ד אשר יקבל ביום 15.3.04 תקבול עבור מתן שירותים
משפטיים אשר ניתנו בפועל בין המועדים 1.10.03 ל- 1.2.04 - שיעור
המס אשר יחול על מלוא מחיר העיסקה יהא 17%.

לנוחותך - מצ"ב כנספח ב': תקנה 7 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו
- 1976 ,
הקובעת את סוגי העוסקים והעסקאות שעליהם חל מע"מ על בסיס מזומן

6.

חיובים תקופתיים בגין תשלומי: חשמל, גז, טלפון וכו'

בעסקאות אלה תקופת החיוב נעה בדר"כ בין חודש לחודשיים.
כאשר במהלך תקופת החיוב חל שינוי בשיעור המס, יחול שיעור המס הרלוונטי
לתקופת ביצוע העיסקה.
עם זאת, אם לא ניתן לייחס את היקף הצריכה לגבי תקופות החיוב שלפני
ואחרי שינוי שיעור המס, על העוסק לחייב את העיסקה במע"מ באופן
יחסי, כך שעל ימי הצריכה עד ל- 29.2.04 יחול מע"מ בשיעור ,18%
ומה- 1.3.04 ועד לתום תקופת החיוב, יחול מע"מ בשיעור 17%.

7.

דמי מנוי

על עסקאות של דמי מנוי, מוטל החיוב במע"מ על בסיס מזומן, כלומר
במועד התשלום ועל הסכום שהתקבל.
לפיכך, כאשר דמי המנוי לעיתון, לתיאטרון וכו', שולם מראש - למשל
, דמי המנוי השנתי לעיתון שולמו לפני ה- 1.3.04 - יחול על העיסקה
מע"מ בשיעור 18%, גם אם העיתון יתקבל לאחר התאריך כאמור.
אם דמי המנוי משולמים בתשלומים לאורך תקופת המנוי, עבור כל סכום
שישולם לאחר ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור 17%.

8.

יבוא הטובין

ביבוא טובין יחול מס בשיעור של 17% לגבי הטובין אשר ישוחררו מפיקוח
המכס, החל מיום 1.3.04.

9.

עסקאות של מתן אשראי

מועד החיוב במס על עסקאות של מתן אשראי נקבע בתקנה 7 לתקנות מס
ערך מוסף , לפיה מועד החיוב במס על עסקאות כאמור, חל בעת תשלום הריבית
ו/או הפרשי ההצמדה או הפרשי השער (להלן - הסכומים) .
לפיכך, על הסכומים המשולמים עד ל 29.02.04 יחול מע"מ בשיעור
של 18%, ואילו על סכומים המשולמים לאחר המועד האמור, יחול מע"מ
בשיעור של 17%.
(האמור לעיל יחול גם על הלוואות נושאות ריבית ו/או הצמדה, הניתנות
ע"י עוסק לעובדיו, שבהן הריבית משולמת ע"י העובד או המנהל).

10.

מתן אשראי ללא ריבית לעובדים או מנהלים

בהתאם להוראת תאמ"ו 65.702.4 על עיסקה של מתן אשראי שלא נקבע
לה מחיר או שתמורתה אינה בכסף, יחולו הוראות ס' 10 לחוק לעניין קביעת
המחיר , ומחירה יקבע עפ"י שיעור הריבית הקבוע בתקנות מס הכנסה
(קביעת שיעור הריבית ), התשמ"ה - 1985 (להלן - הריבית) .
לאור ההוראה הנ"ל, מועד החיוב יקבע בהתאם לחלופות הבאות :

חלופה א' - כאשר נזקפת ריבית לעובד לעניין מס הכנסה מדי חודש ,
אזי מועד החיוב לעניין מע"מ יחול באותו מועד.

חלופה ב' - כאשר רואה החשבון מחשב את הריבית הרעיונית לעניין מס
הכנסה בחישוב שנתי, יהיה מועד החיוב ב -31/12 בכל שנה.

אשר על כן , שיעור המס שיוטל על הריבית יחושב בהתאם לכללים הבאים:

עוסק הפועל עפ"י חלופה א' - על הריבית שנצברה עד ליום 29.02.04
יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 18% ועל הריבית שתיצבר מהמועד האמור
ואילך יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 17%

עוסק הפועל עפ"י חלופה ב' - מאחר שמועד החיוב יחול ב - 31.12.04,
על כל הריבית שתיצבר עד ל- 31/12/04 יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 17%.

11.

הוצאת חשבונית

עפ"י ס' 45 ו- 47 לחוק מע"מ חייב עוסק להוציא חשבונית
עיסקה על כל עיסקה, ורשאי הוא להוציא חשבונית מס לגבי עיסקה החייבת
במס לפי דרישת הקונה.
המועד להוצאת החשבונית - עפ"י ס' 46 לחוק, על העוסק להוציא
את החשבונית תוך 14 יום ממועד החיוב במס (7 ימים בעסקאות שחל עליהם
ס' 29(1) לחוק).

למען הסר ספק יובהר כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הינו מועד
החיוב במס כפי שנקבע בחוק, ולא המועד להוצאת החשבונית.

על כן יובהר , כי אם נמסרו טובין לפני ה- 1.3.04 ומוצאת חשבונית
בהתאם להוראות ס' 46 לחוק לאחר 1.3.04 , שיעור המס הכלול בחשבונית
כאמור יהא שיעור המס שהיה חל במועד המסירה, דהיינו 18%.

לפי הוראות ס' 47 לחוק, אם חשבונית מס נוגעת לעסקאות החייבות בשיעורי
מס שונים, יש לציין בנפרד ע"ג החשבונית את מרכיבי העיסקה לצד
שיעור המס החל עליהם .
עם זאת מוצע לעוסק להוציא בנפרד חשבונית מס על השיעור הישן ובנפרד
על השיעור החדש.

לגבי עוסקים הרשאים להוציא חשבונית מס שבה צוין כי המסמך יהווה
חשבונית מס רק לאחר התשלום בפועל ע"י מקבלה (בהתאם לתנאים הקבועים
בהוראות תאמ"ו 66.610).
ככל שהתשלום ישולם לאחר ה- 1.3.04, יחוייב העוסק בתשלום מע"מ
בשיעור של - 17% על העיסקה, ועליו להוציא הודעת זיכוי ללקוח.

12. הודעת זיכוי

הודעת זיכוי אינה באה אלא לתקן ו/או לבטל חשבונית שהוצאה קודם לכן.

לפיכך, הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע"מ שהוטל
בעבר בשיעור של 18%, תוצא אף היא בשיעור של 18%, גם אם הודעת הזיכוי
תוצא לאחר ה- 1.3.04.

סכום המס הכלול בהודעות זיכוי ששיעור המס הכלול בהן הוא 18% והן
הוצאו לאחר ה-
01/03/04 ייכלל בדו"ח התקופתי, במשבצת המיועדת לניכוי מס תשומות.


(תנאי שימוש ראה) מדינת ישראל .2004© כל הזכויות שמורות
Copyright (c) 2004, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il לפנות לכתובת: למידע והצעות ניתן
דף המידע התעדכן בתאריך 18.02.2004
הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה