• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםפיצויים ממס רכוש ונזקי מלחמהתקנות מס רכוש פיצויים לתיירות וחקלאות באזור ההגבלה ותיקונים נוספים

תקנות מס רכוש - פיצויים לתיירות וחקלאות באזור ההגבלה ותיקונים נוספים

09.08.2006

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו–2006

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א–[1]1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1.

בתקנה 1 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006[2] (להלן –הוראת השעה) -

(1)

ברישה, לפני "בתקופה שמיום" יבוא "לענין נזק באזור הגבלה שארע";

(2)

בפסקה (1) –

(א)

בפסקת משנה (א) –

(1)

בפסקת משנה (2)-

(א) במקום פסקת משנה (ב) יבוא:

"(ב)

במקום פסקאות משנה (א) ו-(ב) נאמר:

"(א)

בחקלאות, כמפורט להלן:

(1)

מטע עצי פרי –

סכום הוצאות הייצור כשהוא מוכפל במספר ימי קטיף לפיצוי ובמספר הדונמים, כאשר התוצאה מחולקת במספר ימי קטיף;

(2)

גידול עופות לצרכי פיטום (להלן – עופות פטם) –

(א)

שתקופת השיווק המתוכננת שלהם, או חלקה, חלה באחד או יותר מהימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה, לגבי האזור שמצוי בו הלול לגידולם, ושיווקם בפועל נעשה עד תום התקופה האמורה -

משקל העופות ששווקו כשהוא מוכפל ב-366 שקלים חדשים לכל טון; לענין פסקה זאת, היה משקל העופות אינו שווה לטון אחד, יוכפל הסכום של 366 שקלים חדשים ביחס שבין אותו משקל לבין טון אחד;

(ב)

שתקופת השיווק המתוכננת שלהם, חלה לאחר המועד המאוחר ביותר מבין הימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו הלול לגידולם, והם שוכנו לראשונה בלול לפני המועד המוקדם ביותר מבין אותם ימים לגבי האזור שמצוי בו הלול האמור -

מספר העופות המשוכנים בלול כשהוא מוכפל ב-0.157 שקלים חדשים;

(ג)

לענין פסקאות משנה (א) ו-(ב) –

מועד השיווק בפועל, מועד שיכונם לראשונה של העופות בלול ומספר העופות ששוכנו כאמור, לפי הענין, ייקבעו לפי תעודות משלוח שאישרה המועצה לענף הלול שהוקמה בחוק המועצה לענף הלול, ותקופת השיווק המתוכננת אושרה בידי המועצה האמורה, לפי טופס שקבע המנהל;

(3)

גידול עופות לצרכי הטלה של ביצי מאכל לשיווק (להלן - עופות להטלה) -

(א)

לגבי בעל מכסה אישית בגובה של 500,000 ביצי מאכל -

150% ממחיר ביצת מאכל כשהוא מוכפל במספר הימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו הלול לגידולם של העופות להטלה וב- 300;

(ב)

לגבי בעל מכסה אישית שאינה בגובה של 500,000 ביצי מאכל, יחולו הוראות פסקת משנה (א) ואולם הסך של 300 יוכפל ביחס שבין גובה המכסה האישית לבין 500,000;

(4)

ענפים שאינם מטע עצי פרי, גידול עופות פטם או גידול עופות להטלה –

סכום הנזק שיחושב לפי אובדן תפוקה לגבי אותו גורם ייצור בניכוי הוצאות הייצור הנחסכות;

(ב)

ביחידת אירוח, חדר אירוח כפרי או אטרקציה תיירותית –

(1)

לגבי עסק שאינו עסק מורחב - משלים ההוצאה הנחסכת כשהוא מוכפל בהפרש בין פדיון בשנת 2005 לבין הפדיון בתקופת הפיצוי, ואם היה ההפרש שלילי, יראו כאילו היה ההפרש אפס;

(2)

לגבי עסק מורחב – משלים ההוצאה הנחסכת כשהוא מוכפל בהפרש בין פדיון בשנת 2005 לבין הפדיון בתקופת הפיצוי, כשהוא מוכפל ביחס שבין מספר החדרים שהיו בעסק ביום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006) לבין מספר החדרים שהיו בעסק ביום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005), ואם היה ההפרש שלילי, יראו כאילו היה ההפרש אפס;";

(ב)

בפסקת משנה (ג), בפסקת משנה (ג)(2)(ז) המובאת בה, אחרי "כהגדרתו בחוק האמור" יבוא "העוסק בתעשיה, במסחר או בשירותים בלבד";

(2)

בפסקת משנה (4)(ה), בסופה יבוא:

""משלים ההוצאה הנחסכת" -

(1)

לגבי יחידת אירוח – 68%;

(2)

לגבי חדר אירוח כפרי - 78%;

(3)

לגבי אטרקציה תיירותית - ההפרש שבין 98% לבין שיעור ההוצאות המשתנות ביחס להכנסות בהתאם לדוחות הכספיים של העסק לשנת ,2005 ולגבי עסק חדש שהוא אטרקציה תיירותית או סוגי אטרקציות תיירותיות, ביחס להכנסות בהתאם לדוחות הכספים של עסק הדומה לו במהותו בשנת 2005;

"אטרקציה תיירותית " -

אתר תיירות או סוגי אתרי תיירות שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר התיירות;

"פדיון בשנת 2005" -

(1)

לגבי עסק שאינו עסק חדש או שאינו עסק מורחב - הפדיון בשנת 2005 בתקופה המקבילה לתקופת הפיצוי כשהוא מוכפל ביחס שבין מחזור עסקאותיו, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בחודשים אפריל, מאי ויוני 2006 לבין מחזור עסקאותיו בחודשים האמורים בשנת 2005, ואם היה הפדיון או מחזור עסקאותיו של הניזוק באחד או יותר מהחודשים האמורים כולל פעילות נוספת לפעילות ביחידת אירוח או בחדר אירוח כפרי או באטרקציה תיירותית, לפי הענין, היחס האמור יחושב לפי היחס שבין סך כל הכנסותיו מיחידת אירוח או מחדר אירוח כפרי או מאטרקציה תיירותית, לפי הענין, בחודשים אפריל, מאי ויוני 2006 לבין סך כל הכנסותיו כאמור בחודשים האמורים בשנת 2005;

(2)

לגבי עסק חדש ביחידת אירוח

סכום של 430 שקלים חדשים כשהוא מוכפל במספר הימים שבהגדרה תקופת הפיצוי לגבי יחידת אירוח שאינה חדר אירוח כפרי ובמספר חדרי הלינה ביחידה כאמור וביחס שבין פדיון מלינות בבתי מלון ברבעון השני של שנת 2006 לבין פדיון מלינות בבתי מלון ברבעון השני של שנת 2005; לענין זה, "פדיון מלינות בבתי מלון" – כפי שנקבע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(3)

לגבי עסק חדש בחדר אירוח כפרי - סכום של 338 שקלים חדשים כשהוא מוכפל במספר הימים שבהגדרה תקופת הפיצוי לגבי חדר אירוח כפרי ובסך כל החדרים כאמור וביחס שבין פדיון מלינות באירוח כפרי ברבעון השני של שנת 2006 לבין פדיון מלינות באירוח כפרי ברבעון השני של שנת 2005; לענין זה, "פדיון מלינות באירוח כפרי" – כפי שנקבע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(4)

לגבי עסק חדש שהוא אטרקציה תיירותית או סוגי אטרקציות תיירותיות – פדיון יומי בהתאם להכנסה הממוצעת ליום בסוג עיסוק הדומה לו במהותו בשנת 2005, כשהוא מוכפל במספר הימים שבהגדרה "תקופת הפיצוי" לגבי אטרקציה תיירותית וביחס שבין פדיון מלינות באירוח כפרי ברבעון השני של שנת 2006 לבין פדיון מלינות באירוח כפרי ברבעון השני של שנת 2005; לענין זה, "פדיון מלינות באירוח כפרי" – כפי שנקבע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(5)

לגבי עסק מורחב – הפדיון כאמור בפסקה (1) כשהוא מוכפל ביחס שבין מספר החדרים או היחידות שהיו בעסק, לפי הענין, ביום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) לבין מספר החדרים או היחידות כאמור ביום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006);

"זן עצי פרי" -

זן פרי המפורט בטור ב' בטבלה בתוספת השלישית;

"חדר אירוח כפרי" –

מקום, במגזר הכפרי, שמספקים בו או מציעים לספק בו, בתמורה, שירותי לינה, שאישר לענין זה משרד התיירות; לענין זה, "מגזר כפרי" – לגבי מקום שאינו קיבוץ ובלבד שלכל ניזוק עד עשרה חדרי לינה, ולגבי קיבוץ – ובלבד שחדרי הלינה שבו מפוזרים בתוך שטח הקיבוץ ושבכל אחד מהם ניתן להלין עד חמישה אנשים בעת ובעונה אחת;

"חוק המועצה לענף הלול" -

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963[3];

"יחידת אירוח" -

בית הארחה, בית מלון, בית מרגוע או פנסיון, שאינם חדר אירוח כפרי, שאישר לענין זה משרד התיירות;

"מחיר ביצת מאכל" -

העלות התחשיבית לייצור ביצת מאכל, כמשמעותה בתקנה 2(א) לתקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח-1998[4];

"מטע עצי פרי" -

עצי פרי שיבולם משמש לעסק בשנת המס 2006, שמינם מפורט בטור א' בטבלה שבתוספת השלישית;

"מכסה אישית" -

מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2006, כמשמעותה בתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2006), התשס"ו-2005[5];

"מספר ימי קטיף" -

מספר הימים שמתבצע בהם קטיף של זן עצי פרי, המפורט בטור ד' בטבלה שבתוספת השלישית;

"מספר ימי קטיף לפיצוי" -

סך ימי הפסקת פעילות הקטיף מתוך מספר הימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה, לגבי האזור שמצוי בו מטע עצי הפרי ושחלו בתקופת הקטיף של אותו מטע;

"סכום הוצאות ייצור" -

סך כל הוצאות הייצור השנתיות ליחידת דונם של זן עצי פרי, המפורט בטור ג' שבטבלה בתוספת השלישית;

"עסק חדש" -

עסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום כב' בניסן התשס"ה (1 במאי 2005) עד יום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד תום התקופה האמורה;

"עסק מורחב" -

עסק שמספר יחידות האירוח שלו או חדרי האירוח הכפרי שלו, לפי הענין, גדל ב-30% לפחות בתקופה שבין א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) לבין ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006), בהשוואה למספר יחידות האירוח שלו או חדרי האירוח הכפרי שלו, לפי הענין, ביום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005), ובלבד ששיעור ההרחבה אושר בידי משרד התיירות;

"פדיון" -

סך ההכנסות מפעילות של יחידת אירוח, חדר אירוח כפרי ואטרקציה תיירותית, בתקופה כלשהי, בניכוי מס ערך מוסף;

"תקופת הפיצוי" –

(1)

לגבי יחידת אירוח שאינה חדר אירוח כפרי – התקופה שתחילתה ביום המוקדם ביותר מבין המועדים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצויה בו יחידת האירוח כאמור וסיומה ביום ז' תשרי התשס"ז (29 בספטמבר 2006);

(2)

לגבי חדר אירוח כפרי או אטרקציה תיירותית – התקופה שתחילתה ביום המוקדם ביותר של המועדים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו חדר האירוח הכפרי או האטרקציה התיירותית, לפי הענין, וסיומה ביום כז' אב התשס"ו (21 באוגוסט 2006);

"תקופת קטיף" -

המועדים שחל בהם קטיף של זן עצי פרי, לפי המפורט בטור ה' שבטבלה בתוספת השלישית;

(ב)

בפסקת משנה (ב), אחרי "ולענין שווי של נזק עקיף"" יבוא "בתעשיה, במסחר ובשירותים", ובסופה יבוא "ולענין שווי של נזק עקיף בענף גידול עופות פטם – מגדל העוסק בגידול עופות לצרכי פיטום, ולענין שווי של נזק עקיף בענף גידול עופות להטלה - מגדל העוסק בגידול עופות לצרכי הטלת ביצי מאכל לשיווק אשר נקבעה לו מכסה אישית לשנת 2006, לפי תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2006), התשס"ו-2005, ובלבד שביום שקדם ליום הראשון הנקוב בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו הלול לגידולם של העופות להטלה היה הלול פעיל בייצור ביצי מאכל; לענין זה, "מגדל" – למעט יחיד המגדל לא יותר מ-10 עופות לצורך עצמו ובני משפחתו בלבד;

(3)

אחרי פסקה (3), יבוא:

"(3א)

בתקנה 8(א), בסופה נאמר "ולענין נזק עקיף ביחידת אירוח או חדר אירוח כפרי או אטרקציה תיירותית שאינם עסק חדש, לרבות נזק שנגרם בשל תשלום שכר עבודה, רשאי המנהל להורות, לבקשתו של ניזוק, על תשלום מקדמה, בשיעור שלא יפחת מ-30% ובתנאים שיורה, ובלבד שאם שולמה מקדמה כאמור לא יחולו הוראות תקנה 2 לתקנות הוראת השעה כתיקונה בתקנה 2 לתקנות אלה.";

(4)

בפסקה (5), בסופה יבוא:

"תוספת שלישית

(תקנה 1 - הגדרת "שווי של נזק עקיף")

תיקון תקנה 2

2.

האמור בתקנה 2 לתקנות הוראת השעה, יסומן "(א)", ובסופה יבוא:

"(ב)

תקנת משנה (א) לא תחול אם ביקש הניזוק מקדמה כאמור בתקנה 8(א) לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 1(3) בתקנות אלה, ויראו אותו כאילו בחר בפיצוי לפי תקנות אלה.

(ג)

ביקש ניזוק כי יחולו עליו תקנות אלה לגבי שווי של נזק עקיף באחד או יותר מהמפורטים בענף חקלאות או לגבי שווי של נזק עקיף ביחידת אירוח, בחדר אירוח כפרי או אטרקציה תיירותית (להלן בתקנה זאת - ענף תיירות), לפי הענין, לא תחול תקנת משנה (א) לגבי שווי של נזק עקיף אחר, שלגביו לא ביקש כאמור, ויראו אותו כאילו בחר לגבי כל המפורטים לעיל בענף חקלאות או בענף תיירות, לפי הענין, בפיצוי לפי תקנות אלה.".

__ באב, התשס"ו

(__ באוגוסט 2006)

(חמ/3-206)

אברהם הירשזון

שר האוצר[1] ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

[2] ק"ת התשס"ו, עמ' 1022.

[3] ס"ח התשכ"ד, עמ' 12.

[4] ק"ת התשנ"ח, עמ' 313.

[5] ק"ת התשס"ו, עמ' 308.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • רמי אריה  (14/08/2006 23:36)
  ראה :
 • אלעד רוזנטל  (13/08/2006 09:01)
  ללא תוכן
 • einatboz@walla.com  (11/08/2006 07:55)
  האם יש טפסים להגשת תביעה של תיירנים ? אני לא מצאתי באתר הטפסים של הנציבות. לעזרתכם אודה. שבת שלום. עינת בוצר.
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר