• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

שנת 2007 בפתח

11.12.2006

שנת 2007 בפתח

רחל אפרתי, רו"ח*

כללי

שנת 2007 בפתח.

בסיום שנת המס והכספים 2006 נזכירכם לפעולות הנדרשות בסיום שנה וכן כי על המבקשים לזכות בהטבות להיערך לביצוע תשלומים מסוימים עד לסוף שנת המס. אך מובן הוא כי המידע האמור אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ.

מס הכנסה מחושב

בשנת 2007 הכנסה חייבת של תאגיד תתחייב במס בשיעור 29%, או, בשיעור מס מוגבל, בהתאם למקור ולעניין, בשנת 2006 הכנסה חייבת של תאגיד תתחייב במס בשיעור 31%, או, בשיעור מס מוגבל, בהתאם למקור ולעניין, מהמס המחושב יופחתו זיכויים דוגמת זיכוי בעד תרומה.

חישוב המס על הכנסתו החייבת של יחיד/ה נעשה לפי מדרגות מס, בהתאם לשיעור מס שולי, (מס מקסימאלי בשיעור 49% בשנת 2006 ובשיעור 48% בשנת 2007) או, בשיעור מס מוגבל, בהתאם למקור ההכנסה ולעניין. מהמס המחושב מפחיתים זיכויים דוגמת זיכוי לעולה, עד ארבע שנים מהעלייה, זיכוי בעד לימודים, עד שלוש שנים לאחר הלימודים, זיכוי בעד בן זוג (בגיל פרישה) אשר אינו עובד, זיכוי בעד ילדים, זיכוי למי שחזר לעסוק בעסק לאחר שהיה מחוסר עיסוק ולמי שחזר לעבודה לאחר שהיה מחוסר עבודה, מגורים בישוב המזכה בהנחה ממס, זיכוי בעד תרומה, בעד הפקדה לקופת גמל ו/או ביטוח חיים ועוד.

דוגמאות להכנסות החייבות במס מוגבל הן הכנסות ממפעל מאושר, הכנסות מריבית הכנסות מדמי שכירות מחוץ לישראל שיכול ויתחייבו במס בשיעור 15% בלבד ועוד...

הטבת מס הכנסה

הפחתה של מס הכנסה בדרך של מתן ניכוי (הפחתת ההכנסה החייבת לרבות בדרך של האצת ניכוי), פטור ממס, זיכוי ממס (הקטנה של מס הכנסה מחושב);

הטבת ביטוח לאומי וביטוח בריאות

הפחתה ליחיד של דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בדרך של מתן ניכוי (הקטנה של ההכנסה החייבת). בשנת 2006 ביטוח לאומי חל עד להכנסה חייבת בידי יחיד/ה של 429,120 ש"ח בשנה כאשר קיימות שלוש קטגוריות לעניין קביעת דמי הביטוח- עובד, עצמאי, או מי שאינו עובד ואינו עצמאי, קיימות שתי מדרגות לעניין תשלום דמי ביטוח - הכנסה בגינה משולמים דמי ביטוח מזעריים והכנסה בגינה משולמים דמי ביטוח בשיעור מלא. כאשר מדובר בעובד, משלם המעביד את חלקו בדמי הביטוח בעבור העובד.

מי אינו נהנה מההטבות?

בהתאם לאמור לעיל מהטבת מס ייהנה תאגיד או יחיד/ה (להלן – נישום) שחייב במס תחילה, כך תאגיד בהפסדים לא ייהנה מהטבות מס כמו גם, תושב ישראל, או, עובד זר זכאי שהכנסתו החייבת השנתית נמוכה מסכום של 48,000 ש"ח בשנה, כמו גם, תושבת ישראל או עובדת זרה זכאית שהכנסתה השנתית נמוכה מסכום של 58,000 ש"ח בשנה לא ייהנו מהטבות מס משאינם חייבים במס. הסכום האמור גדל ככל שהנישום זכאי לזיכויים מהמס המחושב על הכנסתו החייבת.

איך מקבלים את ההטבות?

ניתן לקבל את ההטבות מראש על-ידי הגשת מסמכים המאפשרים תיאום שיעור וסכום ניכוי מס הכנסה ו/או דמי הביטוח במקור או לאחר הגשת דוח שנתי לרשות המסים.

עד מתי אפשר לבקש החזר מס הכנסה?

מי שאינו חייב בהגשת דין וחשבון יכול להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עד שש שנים מתום שנת המס בגינה מבוקש ההחזר. בקשות להחזר מס לגבי שנת 2000 ניתן להגיש לרשות המסים עד ליום 31 בדצמבר 2006.

איך מתקבל החזר מס הכנסה ו/ או ביטוח לאומי

במידה ושולם מס הכנסה ו/או ביטוח לאומי ביתר הרי שהוא יתקבל בתוספת ריבית שנתית בשיעור 4% והפרשי הצמדה מתום שנת המס.

לגבי מי שחייב בהגשת דוח - ההחזר יתקבל תוך תשעים ימים מיום הגשת הדוח השנתי או עד ליום 31 ביולי בשנה העוקבת.

לגבי מי שאינו חייב בהגשת דוח - ההחזר יתקבל עד שנה מתום השנה לגביה הוגש הדוח או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס ביתר, לפי המאוחר.


מה כולל דוח שנתי

הדוח השנתי הוא על כלל ההכנסות (חייבות במס רגיל, חייבות במס מוגבל, והכנסות פטורות) ועל כלל ההוצאות בשנת המס, וכן על התשלומים שבגינם הנישום זכאי להטבות. נישומים מסוימים חייבים בתוספות לדוח. לדוח יצורפו מסמכים מבססים מקוריים וצפוי כי יתקבלו במהלך חודש אפריל 2007.

החל משנת המס 2006 נישום שיש לו הכנסה מעסק, למעט חקלאים, בנקים חברות ביטוח, וסוגים מסוימים של נישומים, ידווח בנוסח אחיד למס הכנסה על רכיבי הנכסים, ההתחייבויות וההון ועל רכיבי ההכנסות והוצאות (טופס 6111) בנוסף להצגתם בדוחות הכספיים.

הדיווח האחיד יאפשר השוואתיות בין נישומים בחתכים רבים ולא רק בחתך רוחבי מוגבל כפי שהתאפשר עד כה. הדיווח האחיד מהווה חלק ממדיניות רשות המסים להבטחת תשלום מס אמת.

החל בשנת המס 2006 עם פרסום התקנות בדבר קביעת תנאי שוק נכנס לתוקף סעיף 85א לפקודה הקובע חובת דיווח על ביצוע עסקה בינלאומית, מחירה ותנאיה, כפי שיפורט להלן, הדיווח יבוצע בטופס חדש שטרם פורסם.

החל בשנת 2006 ידווח הנישום על תכנון מס אשר נקבע לגביו כי הוא תכנון מס חייב בדיווח.

שמירת המסמכים

מסמכים מבססים יכול שיהיו חלק מהדוח או חלק ממערכת החשבונות. נדרש לשמור את המסמכים לפחות במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מתום שנת המס בה הוגש הדוח, לפי המאוחר. משמע, ניתן להשמיד מסמכים לפני שנת 1999 בתנאי שהשומות הפכו סופיות ואין עניין כלשהו בתביעה או בבירור בקשר לשנים אלו.

נזכירכם כי במהלך חודש ספטמבר 2006 תוקנו הוראות ניהול ספרים ונקבע כי רישום במערכת חשבונות ייעשה במשך ברור וקריא ובכך תם עידן המסמכים שתוכנם נמחק בחלוף הזמן.

לקראת הגשת דוח שנתי

בעת הכנת הדוח המשוער מומלץ לבחון כי אופן ההתאגדות מתאים ונכון לפעילות העסקית המתוכננת, להכריז על חלוקת רווחים ולבחון אפשרות למימוש הפסדים, קיזוזם וכיו"ב. ביצוע שינויי מבנה תוך דחיית אירוע המס ותשלום מס מופחת מחייב בדרך כלל מתן הודעה בסוף שנה.

נזכיר כי במסגרת התכנית הרב שנתית להפחתת המסים נקבע כי בשנת 2007 ירד שיעור המס על הכנסה חייבת של תאגיד ל- 29% ושיעור המס המקסימאלי על הכנסת יחיד/ה ל 48%. וכי במסגרת תיקון 56 לחוק מס שבח נקבע כי שיעור המס על שבח ריאלי ירד ל- 20% בדומה למס רווחי הון בידי מי שאינו בעל מניות מהותי (מחזיק ב 25% מהזכויות).

פרוטוקולים

מומלץ להכין פרוטוקולים בהתאם לאופי הפעילות ולנדרש בסוף שנת מס. בין הפרוטוקולים שיוכנו: פרוטוקול ספירת מזומן ושטרות בקופות ביום 31 בדצמבר 2006. הדבר יאפשר הפרדת העסקאות של שנת 2006 מאלו של שנת 2007.

מונה ק"מ ברכבים

יש להכין מונה ק"מ ברכבים ביום 31 בדצמבר 2006. זאת מאחר ותקנות מס הכנסה מתירות את ההוצאות הקשורות ברכב באופן יחסי לק"מ ולחודשי השימוש ברכב (ככלל נסיעה של עד 13,200 ק"מ בשנה מותרים בניכוי 25% מהוצאות הרכב, ומעל - החלק היחסי מעל 9,900 ק"מ בשנה). יודגש שאי רישום כאמור עלול לגרור לאי הכרה בהוצאות הרכב כלל.

אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן

בפקודת מס הכנסה קיימות הוראות לאופן הדיווח על הכנסות, לגבי הכנסות קבלנים, לגבי הכנסות משכירות ועוד...

כללי חשבונאות מקובלים מאפשרים לבצע דיווח חשבונאי על בסיס מזומן או על בסיס מצטבר או דיווח לפי בסיס מעורב, שהוא בסיס מזומן, בו נרשם רכוש קבוע. בדיווח לפי בסיס מזומן יוכרו הכנסות רק בעת קבלת תקבולים (לא יהיו חייבים, הכנסות לקבל, או, הכנסות מראש) ויוכרו הוצאות בעת תשלומן, ללא קשר לתקופה בה נתקבלו טובות הנאה מהתשלום. בהתאם לפרסומי רשות המסים בהיעדר מלאי יתאפשר לנותני שירותים ולאחרים לדווח לפי בסיס מזומן.

הודעה על הגשת דוחות מאוחדים

חברות המבקשות להגיש דוח מאוחד החל משנת מס מסוימת צריכות להודיע לפקיד השומה, בכתב, תוך שנת המס לגביה מוגש הדוח, על כוונתן לעשות כך.

דוחות מאוחדים הם דוחות בהם ניתן לקזז בין הכנסות והוצאות של חברת אם לחברות בנות הנ"ל אפשרי לגבי חברה תעשייתית, אשר תוכל להגיש דוחות במאוחד עם חברות תעשייתיות בהן היא שולטת (שני שליש מכוח ההצבעה ומהזכות למנות מנהלים) כאשר כל החברות הן "בני קו ייצור אחד". ולגבי חברה שאינה חברה תעשייתית, אשר תוכל להגיש דוחות במאוחד יחד עם חברות תעשייתיות בהן היא שולטת אם 80% מרכושה מושקע בהון מניות או בהלוואות לשלוש שנים לפחות.

חישוב מאוחד / נפרד

הכלל קובע כי בני זוג נשואים הם יחידה כלכלית אחת לעניין מס הכנסה, חישוב המס, מתן זיכויים וניכויים וכיו"ב. החריג לכלל מאפשר חישוב נפרד במקרים בהם אין תלות בין הכנסות בני הזוג. על אף ההוראות הקובעות חישוב מס מאוחד, נקבע כהקלה כי בשנת 2006 יתאפשר חישוב נפרד לגבי בני זוג העובדים באותו תאגיד שבו אחד מהם בעל שליטה, או, לגבי בני זוג העובדים בעסק משותף, בתנאים מסוימים, לגבי סכום של 42,000 ש"ח בשנה.

בשנת 2002 ניתנה פסיקה תקדימית בעניין רון קלס אשר קבעה כי בני זוג אשר הועסקו יחדיו כשכירים בחברת נסיעות יזכו לבצע חישוב נפרד על אף שכל אחד מהם היה בעל שליטה בחברה והעובדה ששניהם החזיקו יחד כמעט 50% משהוכחה אי התלות של הכנסות האחד בהכנסות האחר. משמע, בית המשפט קבע כי משניתן להוכיח כי אין תלות במקורות ההכנסה של בני הזוג יתאפשר חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג.

נזכיר כי הפסד מעסק ניתן לקזז מהכנסה מכל מקור וכי יש לבחון כדאיות קיזוז ההפסד מהכנסת בן/ת הזוג בשנה השוטפת.

הימנעות מאי התרת ריבית והפרשי הצמדה - השלמת תשלום מס הכנסה שוטף

עריכת דוח מס משוער תאפשר השלמת הפער בין מס הכנסה ששולם על חשבון שנת המס (בדרך של מקדמות, ניכוי במקור, או, שוברי תשלום למיניהם) לבין המס המחושב לתשלום בפועל.

נזכיר כי נישום מחויב בהפרשי הצמדה ובריבית בשיעור 4% בגין החוב למס הכנסה וזאת מתום שנת המס לגביה הוא חייב. ריבית והפרשי הצמדה כאמור נצברים ואינם מותרים בניכוי.

קיימות הקלות לפיהן בגין סכום מס, שישולם עד ליום 31 בינואר 2007, יינתן לנישום פטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית, בגין סכום מס, שישולם עד ליום 28 בפברואר 2007, יינתן לנישום פטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית. בגין סכום מס, שישולם עד ליום שישי, 30 במרץ 2007, יינתן לנישום פטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

הימנעות מקנסות - השלמת תשלום מס על חשבון הוצאות עודפות

הוצאות עודפות הינן הוצאות שניכוין הוגבל בתקנות וביצוען דורש תשלום מקדמה, נקבע כי שיעור המקדמה לגבי תאגיד הוא בשיעור 45% מההוצאה העודפת ולגבי מלכ"ר נקבע כי המקדמה הוא בשיעור 90% מההוצאה העודפת.

מומלץ לשלם את המקדמה במסגרת הדיווח של חודש דצמבר 2006 ביום 15 בינואר 2007 מאחר ואי דיווח ותשלום של מקדמות מס בגין הוצאות עודפות עלול לגרור הטלת קנסות, שאינם מותרים בניכוי.

תקנות פחת מואץ

רכישת ציוד עד ליום 31 בדצמבר 2006 על ידי נישום תאפשר הכרה ב- 100% מעלותו עד לשנת 2007.

נישום שעיקר הכנסתו מפעילות ייצור בישראל בכל אחד מתחומי התעשייה, לרבות בניה, חקלאות, ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח (למעט אריזה, מסחר, תחבורה, החסנה, מתן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטארי ובתחום האישי), או, מהפעלת בית מלון זכאי להכיר עד לתום שנת 2007 ב 100% מעלותו של ציוד בתנאי שזכאי בגינו לניכוי פחת אשר שימש בידיו בייצור הכנסתו כאמור.

ההטבה מותנית באישור מייצג/ת לכך שהציוד שימש בייצור הכנסה מזכה, בכך שהציוד נרכש בתמורה, שלא מקרוב, לא במסגרת שינוי מבנה ובקיום מחירי שוק בעסקה בינלאומית בין צדדים קשורים.

ההטבה לא תחול על נישום שקיבל זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה או על נישום שהממשלה משתתפת במישרין או בעקיפין ב 20% או יותר מתקציבו בשנות המס 2005-7). מענקים לפי חוק עידוד השקעות הון אינם השתתפות המדינה לעניין זה.

יצוין שבחירה בפחת המואץ המאפשר הכרת מלוא עלות ציוד בתקופה של עד שנתיים תחויב לכל הציוד שנרכש בתקופת ההטבות (1 ביולי 2005 עד 31 בדצמבר 2006) ותבטל לגביו פחת מואץ לפי דין אחר.

השקעה ביחידת נפט - ניכוי

ניכוי מההכנסה בגובה ההשקעה ביחידה בשותפות בחיפושי נפט הנסחרת בבורסה בשנת המס יינתן למחזיק יחידה כאמור ביום 31 בדצמבר 2006.

סכום הניכוי יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יותר מהסכום ששילם הרוכש והוא יקטין במקביל את עלות ההשקעה.


תרומה לקרן לאומית או למוסד מוכר - זיכוי

סכום התרומה לקרן לאומית או למוסד מוכר לצורך סעיף 46 לפקודה יקנה זיכוי ממס בשיעור 35% ליחיד וזיכוי ממס בשיעור 31% לחבר בני אדם.

רצפת סכום התרומה למתן זיכוי: 380 ש"ח בשנה. תקרת סכום התרומה למתן זיכוי: 30% מההכנסה החייבת או 2,188,000 ש"ח בשנה לפי הנמוך מביניהם בנוסף לתקרה כוללת כפי שיפורט להלן.

סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות, קרי עד לשנת 2008, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים.

התנאים להתרת הזיכוי:

 1. לא יינתן זיכוי אלא אם הוגשה קבלה מקורית על שם התורם.
 2. התרומה שולמה בשנת המס (ולא בהתחייבות לתשלומים עתידיים).
 3. לא יינתן זיכוי בעד תרומה שניתנה בעדה תמורה (שירות, או, זכות, או, טובין).

נזכיר כי במידה ומדובר בתרומת מלאי או נכס מנכסי העסק שאינה למוסד ציבורי מוכר, ההוצאה אינה מוכרת בהכרח ומדובר בעסקה חייבת במס ערך מוסף, למעט במקרים חריגים.

בהתאם להוראות לגבי הוצאת נכס או מכירת מלאי מהעסק יקבע מחיר העסקה על-פי המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים לפיכך על התרומה ידווח במסגרת העסקאות, לחליפין, לא תידרש ההוצאה ובהתאם גם מס התשומות.


השקעה בסרט - ניכוי

ניכוי מההכנסה בגובה ההשקעה ביחידה בשותפות שכל עיסוקה הפקת סרט הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, יינתן למחזיק יחידה כאמור עד ליום 31 בדצמבר 2006.

סכום הניכוי יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יותר מהסכום ששילם הרוכש והוא יקטין במקביל את עלות ההשקעה.

מחקר ופיתוח - ניכוי

מימון מחקר ופיתוח על-ידי בעל מפעל, מבצע מחקר, או אדם אחר, עשוי להוות הוצאה מוכרת, בתנאים מסוימים, ובמגבלות מסוימות.

תקרה כוללת

קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמחקר ופיתוח שקובעת תקרה כוללת של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח שקובעת תקרה כוללת של 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה - ניכוי

ניכוי ממס בשל הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (להלן- א.כ.ע) יינתן מכל הכנסה בשיעור של עד 2.5% מההכנסה החייבת. נקבע כי לגבי שכיר ועצמאי מדובר בביטוח מועדף. כאשר מדובר בשכיר שהמעביד שילם בעבורו לקופת גמל, יינתן ניכוי עד 2.5% מההכנסה שאינה מבוטחת על-ידי המעביד בביטוח זהה.

ביטוח א.כ.ע - משיכת כספים

משיכת כספים עקב מקרה ביטוח מפוליסה לאובדן כושר עבודה חייבת במס כ"הכנסה מיגיעה אישית".

תשלום לקרן השתלמות - ניכוי

ניכוי יינתן לבעל/ת הכנסה מעסק או ממשלח יד. כאשר יופחת סכום בשיעור 2.5% מההכנסה החייבת של היחיד/ה. התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% מהכנסתו החייבת השנתית עד לתקרה של 219,000 ש"ח. משמע סכום תשלום מירבי של 15,330 ש"ח המקנה ניכוי מקסימאלי של 9,855 ש"ח בשנה.

שכיר בדרך כלל אינו זכאי לניכוי, אלא שנקבע כי לא יראו כהכנסה סכומים המופקדים על-ידי המעביד עד לשיעור של 7.5% (8.4% לגבי עובדי הוראה), עד לשיעור כפול פי שלוש מהעובד מהשכר, בגבולות תקרה של הכנסה שנתית בסך 188,544 ש"ח (15,712 ש"ח בחודש).

נקבע כי שכיר בעל שליטה בתאגיד בשליטתם של חמישה בני אדם יזכה לניכוי מקסימאלי בשיעור 4.5% משכרו עד לתקרה שנתית של 188,544 ש"ח (15,712 ש"ח בחודש). תשלום מירבי של 11,312 ש"ח על-ידי היחיד/ה והתאגיד המקנה ניכוי מקסימאלי בתאגיד של 8,484 ש"ח בשנה.

בעל שליטה - מי שמחזיק במישרין, או, בעקיפין לבדו או ביחד עם קרובו לפחות 10% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחת מאלה או בעל הזכות למנות מנהל או הזכות לקבל 10% מהרווחים;

קרן השתלמות - משיכת כספים

משיכת כספים על-ידי שכיר או על-ידי עצמאי מקרן השתלמות תתאפשר כל שלוש שנים למטרת השתלמות וכל שש שנים לכל מטרה שהיא ללא חיוב במס. הרווחים שנצברו על הסכומים האמורים יהיו פטורים ממס. משיכה שלא במועד תתחייב ב 35% בדרך של ניכוי מס במקור.

השלמת תשלום ביטוח לאומי על חשבון שנת המס - ניכוי

עריכת דוח מס משוער תאפשר השלמת הפער בין ביטוח לאומי ששולם לבין ביטוח לאומי מחושב.

יחיד/ה זכאי לניכוי בשיעור 52% מהתשלומים לביטוח לאומי בשנת המס ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי שבשנת המס שילם דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה

בכדי שהתשלום יוכר כניכוי בשנת 2006 יש לבצע התשלום לפני סוף שנת המס ולא ביום 15 בינואר 2007.


קופת גמל וביטוח

כללי

הטבות במס הכנסה ובביטוח לאומי ניתנות כחלק מהמדיניות המעודדת חסכון לטווח ארוך, ביטוח חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה של יחיד/ה, בן/ת הזוג, ילדים והורים רק אם שולמו בשנת המס, קר, עד ליום 31 בדצמבר 2006. סכום ההטבה שיינתן נגזר מהסכום ששולם לקופת גמל, או, לביטוח חיים, ומההכנסה החייבת. סכום ההטבה בדרך כלל מוגבל בתקרה.

תקרה לגבי הטבת מס ו/או ביטוח לאומי בשל תשלומים לקופת גמל ולביטוח חיים-

הוראות החוק מגבילות את ההטבות הניתנות על הפקדות לקופת גמל (לקיצבה, לתגמולים, למחלה, לחופשה) ולביטוח חיים בתקרה בהתאם למקור ההכנסה (מעבודה או שאינה מעבודה) בתקרת ההכנסה המזכה.

הכנסה מזכה-

 • לגבי יחיד/ה שיש לו/ה רק הכנסת עבודה- תקרה שנתית כוללת של 87,600 ש"ח (7,300 ש"ח בחודש).
 • לגבי יחיד/ה שיש לו/ה הכנסה שאינה הכנסת עבודה- תקרה שנתית של עד 122,400 ש"ח (10,200 ש"ח בחודש).
 • לגבי יחיד/ה שהיתה לו/ה הכנסת עבודה והכנסה שאינה מעבודה – תובא בחשבון תחילת הכנסת העבודה עד לתקרה שנתית של 87,600 ש"ח וההכנסות האחרות בגובה ההפרש עד לתקרה שנתית של עד 122,400 ש"ח.


תשלום לקופת גמל במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה- זיכוי בשיעור 35%

זיכוי ממס בשיעור 35% יינתן בגין הפקדה לקופת גמל לקיצבה במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה ששילם היחיד/ה, בת/ן זוגו/ה, ילדיהם או הוריהם. הזיכוי ממס יותר לגבי תשלומים שלא הותרו בניכוי ממס, כמפורט להלן.

הסכום הכולל שבשלו יינתן הזיכוי לא יעלה על סכום הנמוך בין שני הסכומים:

(א) היחס בין כלל הסכומים ששולמו לביטוח חיים ולקופת גמל לבין ההכנסה המזכה של היחיד/ה כשהוא מוכפל בהכנסה המזכה כאמור;

(ב) יחיד/ה שלא היתה לו/ה בשנת המס הכנסת עבודה - תקרת זיכוי של 1,530 ש"ח להפקדה של עד 6,120 ש"ח בשנה.

יחיד/ה שהיתה לו/ה הכנסת עבודה - תקרת זיכוי של 1,532 ש"ח להפקדה של עד 6,132 ש"ח בשנה שאינה לקופת גמל במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה. הזיכוי בשל ביטוח חיים ועל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה.

קופת גמל לקיצבה - משיכת כספים

קופת גמל לקיצבה תשלם קצבה אם אבד כושר העבודה באופן מלא או חלקי, בגיל 60 לגבר ובגיל 55 לאישה לפחות, או בעת פטירה. ובהתקיים תנאים מסוימים תשלם כספים שלא בדרך של קיצבה. חלק מהקצבה הינו הכנסה פטורה. בדרך כלל סכום המקבל על פי פוליסה לביטוח חיים פטור ממס.

תשלום לקופת גמל ו/או לביטוח חיים - זיכוי בשיעור 25%

זיכוי ממס בשיעור 25% יינתן בגין סכום ששולם לביטוח חיים ובגין הפקדה לקופת גמל שאינה קרן השתלמות ושאינה קופת גמל לקיצבה במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה, ששילם היחיד/ה, בת/ן זוגם, ילדיהם או הוריהם. הזיכוי ממס יותר לגבי תשלומים שלא הותרו בניכוי ממס, כמפורט להלן.

תשלום לקופת גמל – ניכוי

בשנת 2006 נכנס לתוקף התיקון הקובע כי לא יינתן ניכוי להפקדה במעמד עמית עצמאי, היינו בגין הפקדה ללא הפקדה מקבילה של מעביד, אלא אם הופקדו ראשית סכומים לקופת גמל לקיצבה 13.6% מהשכר הממוצע שהם 12,050 ש"ח לשנה (1,004 ש"ח בחודש) בהתבסס על השכר החודשי הממוצע בחודש ינואר 2006 הקובע לעניין זה בסכום של 7,383 ש"ח. התיקון חל לגבי מי שנולד לאחר ינואר 1961. התיקון קבע כי העמית יצהיר בפני הקופה כי הפקיד לקיצבה תחילה וכי האחריות מוטלת עליו בלבד.

הסכום אשר יובא בחשבון לצורך חישוב הניכוי יהיה סכום התשלום בפועל, אך לא יותר מ-

 • לגבי יחיד/ה שיש לו/ה הכנסת עבודה- 5% מסכום השכר שלא הופרשו בגינו סכומים לקופת גמל לתגמולים, לקיצבה, או לביטוח מנהלים על-ידי המעביד, וזאת עד להכנסה המזכה, כלומר סכום הפקדה מירבי של 4,380 ש"ח בשנה.
  • לגבי מי שמלאו לו 50 שנים יוגדל השיעור האמור מ- 5% ל- 7.5% אך לא הסכום הכולל.
 • יחיד שיש לו הכנסה שאינה הכנסת עבודה - 7% מההכנסה המזכה - סכום הפקדה מרבי של 8,568 ש"ח בשנה.
 • יחיד שהיתה לו הכנסת עבודה והכנסה שאינה מעבודה - סכום הפקדה מירבי של 6,816 ש"ח בשנה.

אם התשלומים הם בגין קיצבה בלבד, ובמידה ותשלומים אלו עלו על 12% מהכנסתו של העצמאי עד לתקרה של 122,400 ש"ח, ייהנה העצמאי מניכוי נוסף עד ל- 4%, היינו, ניכוי מירבי של 13,464 ש"ח.

לגבי בעל שליטה נקבעה תקרת לתשלומים לקופת גמל שכר של למעלה מ- 10,250 ש"ח בחודש, בשנה 123,000 ש"ח.

קופת גמל - משיכת כספים

בדרך כלל יהיה העמית זכאי לכספים מקופת גמל לפיצויים עם פרישה לכספים מקופת גמל לתגמולים - בגיל 60 קופת גמל לקצבה כמפורט לעיל.

משיכת הכספים במועדים הקבועים בפקודה תבטיח פטור ממס על הריבית והרווחים.

משיכת הכספים שלא כדין תתחייב במס בשיעור 35%.

הטבה מירבית

התשלום המקנה הטבה מירבית לעצמאי הינו 19,584 ש"ח לשנה (6,120+13,468).

התשלום המקנה הטבה מירבית לשכיר הינו 10,512 ש"ח לשנה (6,132+4,380).

תשלומי שכר

תשלומי שכר ומענקים שישולמו עד ליום שישי 30 במרץ 2007, בגין שנת 2006, יותרו בניכוי בשנת 2006. דיווח לעובד ולרשויות על ריכוז השכר ששולם והמס שנוכה במקור יבוצע עד ליום 31 במרץ 2006. יש להקפיד על פריסת בונוסים לעניין ביטוח לאומי בהתאם להוראות החוק.

החל משנת 2005 מי שחייב בחשבונאות כפולה או מעסיק למעלה מעשרה עובדים חייב בדיווח ממוכן על השכר.

החל משנת 2007 מי שמעסיק פחות מחמישה עובדים יחויב בדיווח שמי על עובדיו.

תשלומים לקופות גמל

תשלומים לקופות גמל של מעביד שישולמו עד ליום 31 בינואר 2007 יותרו בניכוי.

עלות המכירות

הערכת עלות המכר דורשת ספירת מלאי. אפשרי לבצע את ספירת המלאי חודש לפני או אחרי שנת המס, אך ביצוע ספירת מלאי שלא בטווח עשרה ימים לפני או אחרי תום שנת המס דורשת מתן הודעה מראש למנהל רשות המסים.

עסקאות בינלאומיות-

סעיף 85 א לפקודה הקובע חובת דיווח בעסקאות חד פעמיות נכנס לתוקף עם פרסום תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) התשס"ז-2006 ביום 5 בנובמבר 2006. התקנות חלות בעסקאות בינלאומיות בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, למעט בעסקה חד פעמית שאושרה על-ידי פקיד השומה. התקנות קובעות חובת דיווח על חקר תנאי שוק שנערך לפי קווי הנחיה מקובלים שפורסמו על-ידי ארגון ה- OECD.

הכנסה חייבת בידי תושב חוץ

בכדי שלא ייווצר מצב בו שולמה הוצאה לתושב חוץ אשר יכול והיה חייב במס בישראל, נקבע כי לא יתאפשר ניכוי הוצאה שהיא הכנסה חייבת בידי תושב חוץ אלא אם היא שולמה במהלך שנת המס או שנוכה ממנה מס במקור תוך 3 חודשים מתום שנת המס והועבר לפקיד השומה תוך 7 ימים מיום הניכוי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס. מנגנון האכיפה האמור חל הן על המשלם והן על המוסד הכספי.

מאחר והתשובה לשאלה האם מדובר בהכנסה חייבת בישראל אינה ברורה תמיד, מומלץ להסדיר מראש את שיעור הניכוי במקור מראש אלא אם מדובר בסכום שהבנק מאפשר העברתו ללא אישור מפקיד השומה משברור כי אינו מהווה הכנסה חייבת בישראל.

חובות מסופקים

חוב מסופק הוא חוב שיש ספק לגבי גבייתו. בחינת הספק הגם שהיא אובייקטיבית כדאי שתתבסס על אישורים מעורך דין, ניסיונות גבייה, גיל החוב, המצב המשפטי של החייב ועוד. כללי החשבונאות קובעים כי ההפרשה תתבסס על ניסיון העבר, ויכול שתתבסס על שיעור מהחייבים שתירשם בהתאם לגיל החוב, או, שתחושב באופן ספציפי. ההוצאה הנרשמת בהתאם לכללי החשבונאות על-ידי הנישום, אינה מותרת בניכוי לצורך מס הכנסה אלא לאחר שיתאפשר לשכנע את פקיד השומה כי נעשו כל המאמצים לגביית החובות.הוכחת פעולות אקטיביות לגביית חובות שלא צלחו, או שנמצאים בהליכים לפני תום השנה תקל על שכנוע פקיד השומה.

החזר מס ערך מוסף בגין חוב אבוד

תתאפשר דרישת החזר מס עסקאות בגין חוב שהוכח כי הוא "חוב אבוד".

* רחל אפרתי, רואת חשבון

E-mail: Rachel@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב. אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • daniel44  (12/12/2006 22:09)
  תודה דוד עזרת לי
 • דוד בן חיים  (12/12/2006 19:05)
  תקרת הניכוי תלויה, כפי שציינת דניאל, בהכנסתך העצמאית אך לא יותר מ"תקרת ההפקדה המוטבת" 15330 ש"ח בנת 2006. הפקדות מותרות ב"קרן השתלמות" לעצמאיים ללא הגבלה. אך לכל תחום הפקדה זכויות משלו: 1. עד לתקרת הניכוי - ניכוי ממס הכנסה בהפקדה, ופטור במשיכה [לאחר 6 שנים] ממס רווחי הון [בשנת 2006 20%]. 2. בין תקרת הניכוי ועד ל"תקרת ההפקדה המוטבת". אין זכויות בהפקדה, אך סכומי המשיכה [לאחר 6 שנים] פטורים ממס רווחי הון. 3. מעל "תקרת ההפקדה המוטבת" אין זכויות: לא בהפקדה ולא במשיכה. יחד עם זאת כדאי לשים לב שזו תוכנית החיסכון הנזילה ביותר [6 שנים מפתיחת הקרן]. בסעיף השלישי יש העדפה [ואינני יודע אם היא מכוונת או לאו] של אפיק זה על קופ"ג.
 • DANIEL44  (12/12/2006 12:30)
  תודה לדוד על התגובה הזריזה. ברצוני לחדד את שאלתי לגבי מי שהגדרת כעצמאי לצרכי מס ( מקבל הכנסה מיגיעה אישית וחשבונית המס הפקה ע"י המשלם). אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה עד כדי איניצול מלוא הסכום המותר להפקדה לקרן ההשתלמות (15330 ש"ח) האם במקרה זה רשאי להפקיד את הסכום המכסימלי גם אם אינו נהנה מנכוי מכסימלי? והאם רווחי ההון בתום התקופה ( 6 שנים) חייבים במס?
 • דוד בן חיים  (11/12/2006 17:02)
  תשובה לדניאל: 1. שכיר רשאי לפתוח קופ"ג לעצמאיים. קופ"ג לעצמאיים פרושה שהאדם מפריש ללא הפרשות מעביד כלשהו. 2. שכיר אינו רשאי לפתוח קרן השתלמות לעצמאיים. 3. אדם שלענייני מע"מ אינו עוסק מורשה, ומקבל השירות מוציא חשבונית מס עצמית עבור השירות, הוא עצמאי על פי הגדרת מס הכנסה. הכנסתו נובעת מ"יגיעה אישית" ולא משכר. ולכן, לדעתי, רשאי לפתוח קרן השתלמות לעצמאים.
 • daniel44  (11/12/2006 13:45)
  תודה על מאמר תמציתי וענייני.יחד עם זאת לא מצאתי התייחסות להפקדות מוטבות לקרן השתלמות ו/או קופת גמל עצמאי ( לשכיר או פנסיונר ו/או למי שיש לו הכנסה חד פעמית באמצעות חשבונית מס עצמית של המשלם והכנסתו נמוכה)מה קורה למי שאינו עצמאי ומעונין לפתוח קרן השתלמות לעצמאי? האם הוא רשאי לפתוח קופה כזו? (גם אם אין לו הטבת נכוי או זכוי)האם מי שאינו עצמאי ומקבל פנסיה רשאי להפקיד בקרן השתלמות עצמאית ?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר